1. bookVolume 6 (2018): Issue 1 (January 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-4584
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
access type Open Access

Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education

Published Online: 18 Sep 2018
Volume & Issue: Volume 6 (2018) - Issue 1 (January 2018)
Page range: 53 - 64
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-4584
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Abstract

Continuous improvement of the teaching process requires teachers to constantly think, analyse and evaluate their own work and try to improve its quality. The paper deals with the introduction of quality management in the teaching process, since one way of improving the quality of education is to build a quality management system at primary schools, focusing exclusively on schools with Hungarian language of instruction. The paper includes the climate survey of the school class aiming at verifying the current state of the social climate of the class in the subject of Slovak language and Slovak literature. When teaching this subject at the primary level of education, attention has to be paid to the fact that pupils in the first year of primary school with Hungarian language of instruction come with different linguistic and speech competences.

Keywords

Albert, A. (2002). Rozvoj kvality v škole. Bratislava: Metodické centrum.Search in Google Scholar

Čáp, J. & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Doményová, A. & Halászová, A. (2014). Vybrané údaje z výskumu Štátneho pedagogického ústavu Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. In: Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia (pp. 114 - 137). Komárno: UJS.Search in Google Scholar

Horváthová, K. (2010). Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. Bratislava: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Horváthová, K. (2011). Súčasné požiadavky na proces riadenia škôl a prípravu školských manažérov v Slovenskej republiky. In: Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl (pp. 9-47). Nitra: PF UKF Nitra.Search in Google Scholar

Kalhous, Z. & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Porubská, G. (2000). Aktuálne problémy slovného hodnotenia na 2. stupni ZŠ. In: Slovné hodnotenie na druhom stupni základných škol (pp. 101-108). Nitra: UKF.Search in Google Scholar

Prokypčáková, K., Malá, D. & Porubská, G. (2006). Celoživotné vzdelávanie ako cesta ku znalostnej spoločnosti (skúsenosti PF UKF v Nitre). Bratislava: Eruditio.Search in Google Scholar

Prúcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Skutnabb-Kangas, T. (1995). Jazyk, národnosť a menšiny. Bratislava: Nadácia MRG - Slovakia.Search in Google Scholar

Šenkár, P. (2016). Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo