1. bookVolume 6 (2014): Issue 3 (September 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Determinants of building competitive positions of family enterprises – case study

Published Online: 04 Aug 2014
Volume & Issue: Volume 6 (2014) - Issue 3 (September 2014)
Page range: 111 - 121
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents theoretical and practical aspects of the issue of a family enterprise and building a competitive advantage. The aim of the paper was to attempt to determine the elements building a competitive position of an enterprise and to identify the factors that have contributed to the success, with a case study of a family production company.

Keywords

Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz Search in Google Scholar

Drucker P. F. (January-February 1995), Then Information Executives Truly Need, Harvard Business Review.Search in Google Scholar

Hamel G., Prahalad C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.Search in Google Scholar

Jasiński A.H., Kamiński J. (Ed.) (2003), Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Z doświadczeń Województwa Podlaskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.Search in Google Scholar

Kałuża H. (2009), Firmy rodzinne w XXI wieku - specyfika i sukcesja, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75.Search in Google Scholar

Kasiewicz S. (2006), Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw [in:] Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (Ed.), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariusz y, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.Search in Google Scholar

Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa Search in Google Scholar

Kochański T., Kurek S. T. (2003), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.Search in Google Scholar

Kwasek A. (2011), Koncepcja zarządzania wiedzą w nowym modelu gospodarki [in:] Zarządzanie zmianami, Zeszyty Naukowe nr 1/2011 (51), Bartosik K. (Ed.), Polish Open University, Wyższa Szkoła Zarządzania.Search in Google Scholar

Kwiecień A. (2003), Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej, [in:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, part I., Czarnota J.L., Moszkowicz M., (Ed.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.Search in Google Scholar

Lemańska-Majdzik A., Tomski P. (2013), O sukcesie przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 98 Seria: Administracja i Zarządzanie (25).Search in Google Scholar

Matejuk J. (2003), Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji, PRET S.A., Warszawa.Search in Google Scholar

Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, OPO, Bydgoszcz.Search in Google Scholar

Pierścionek Z. (2007), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Safin K. (2007), Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.Search in Google Scholar

Sipa M. (2009), Determinanty konkurencyjności małych przedsiębiorstw - wybrane aspekty [In:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Okreglicka M., Ławińska O. (Ed.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.Search in Google Scholar

Skawińska E. (Ed.) (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw, nowe podejście, PWN, Warszawa- Poznań.Search in Google Scholar

Skrojny G. (2006), Pokolenia perspektyw i perspektywy pokoleń w biznesie rodzinnym. Biznes Rodzinny w Polsce, „Wyzwania i Perspektywy”, nr 1.Search in Google Scholar

STRATEGOR (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, Struktury, Decyz je, Tożsamości, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Thorton G. (2004), Biznes rodzinny, Wydawnictwo Helion, Gliwice.Search in Google Scholar

Tomski P. (2013), O przewagach konkurencyjnych firm rodzinnych w kontekście teorii zasobowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 6, część II, Wydawnictwo SAN.Search in Google Scholar

Central Statistical Office, Bank of local data [online] www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=178258&p_token=0.5589475310407579#, access: 13 February 2014.Search in Google Scholar

Globalisation and competitiveness: relevant indicators, organisation for economic cooperation and development, sti working papers 1996/5 (1996), General Distribution OCDE/GD (96)43, Paris, [online] http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(96)43&docLanguage=En, access: 15 February 2014.Search in Google Scholar

Jabłowski J. (2014), Senior w firmie rodzinnej, „mif” Magazyn Firm Rodzinnych, 1 (5)/2014 [online] www.firmyrodzinne.pl/download/MFR_5_web.pdf, access: 25 January 2014Search in Google Scholar

Latruffe L. (2010), Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Paper, No.30., [online] http:// www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5km91nkdt6d6.pdf?expires=1392629516&id=id&accname=guest&checksum=1A787A10A52DE5C9BCF4843BA3968E3A, access: 14 February 2014.Search in Google Scholar

Winnicka-Popczyk A. (2013), Firma rodzinna na dobre i złe czasy, „mif” Magazyn Firm Rodzinnych, 4/2013 [online] www.firmyrodzinne.pl/download/MFR_5_web.pdf, access: 25 January 2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo