1. bookVolume 71 (2020): Issue 3 (December 2020)
    Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The paradigm of Hungarian -ik verbs and their current position in the verb system and the language use

Published Online: 18 Mar 2021
Volume & Issue: Volume 71 (2020) - Issue 3 (December 2020) - Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Page range: 393 - 408
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article deals with the typology of the paradigms of Hungarian verb and describes the phenomenon of the originally medial-reflexive -ik verbs of Hungarian. The article presents the problems caused by the use of the paradigm revived by the Hungarian language renewal in the 19th century and compares the use of the -ik verbs by bilingual Hungarian students in Slovakia with their contemporaries in Hungary. The result of the study shows that Hungarian high school students in Slovakia are more likely to search for standard variants compared to their Hungarian peers if they feel that using a non-standard solution could lead to a negative value judgment.

Keywords

BÁNÓCZI, József: Révai Miklós élete és munkái [Život a dielo Miklósa Révaiho]. Budapest 1879. 416 s.Search in Google Scholar

BEREGSZÁSZI NAGY, Pál: Az ikben végződő magyar igékről, ’s azoknak hajlásaikról [O slovesách so zakončením na -ik a o ich časovaní]. In: Tudományos Gyűjtemény, 1825, roč. 9, zv. 8, s. 46 – 76.Search in Google Scholar

GÁL, Angelika: A szlovákiai magyar nyelvhasználat vizsgálata középiskolákban [Výskum používania maďarského jazyka na Slovensku na stredných školách]. Dizertačná práca. Nitra: UKF v Nitre 2020.Search in Google Scholar

HASPELMATH, Martin: The grammaticization of passive morphology. In: Studies in Language, 1990, roč. 14, č.1, s. 25 – 72.10.1075/sl.14.1.03hasSearch in Google Scholar

HASPELMATH, Martin – DRYER, Matthew S. – GIL, David – COMRIE, Bernard (eds.): The World Atlas of Language Structures. Oxford – New York: Oxford University Press 2005. xv + 695 s.Search in Google Scholar

JÁNK, István: Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyar tanári értékelésben [Jazykové predsudky a diskriminácia v hodnotení učiteľov maďarského jazyka]. UKF v Nitre 2019. 238 s.Search in Google Scholar

KERESZTES, László: Gondolatok a mordvin determinatív igeragozás kialakulásáról [O vývine určitého časovania v mordvinskom jazyku]. In: Nyelvtudományi Közlemények, 1998 – 99, roč. 96, s. 90–105.10.1016/S0032-5910(97)03362-7Search in Google Scholar

KÖRTVÉLY, Erika: Igeragozás [Konjugácia]. In: Uralisztika. Uráli nyelvészet. Red. K. Sipőcz – I. Kozmács. Budapest: Bölcsész Konzorcium 2006, s. 73 – 92.Search in Google Scholar

LANSTYÁK, István: Jazykové ideológie (všeobecné otázky a glosár). Štvrtá, poopravená a doplnená verzia 2016. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/uploads/media/lanstyak_2016_jazykove-ideologie_27.01.2016.pdf [cit. 1. 2. 2021]Search in Google Scholar

NIKOLAEVA, Irina: A grammar of Tundra Nenets. Mouton Grammar Library. Volume 65. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH 2014. 526 s.10.1515/9783110320640Search in Google Scholar

PLÉH, Csaba – BODOR, Péter: Nyelvi szuperego és a stigmatizáció kérdése a magyar nyelvközösségben [Jazykové superego a otázka stigmatizácie v maďarskej jazykovej spoločnosti]. In: Thalassa, 2001, roč. 12, č. 1, s. 3–19.Search in Google Scholar

RÉVAI, Miklós: Elaboratior grammatica hungarica. Ad genuinam patrii sermonis indo-lem fideliter exacta, affiniumque lingvarum adminiculis locupletius illustrata. Volumen secundum. Pestini: Typis Mathiae Trattner 1806. 1072 s.Search in Google Scholar

SÁNDOR, Klára: „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”: az emberek nyelvhasználata [„Posledná bašta otvorenej spoločenskej diskriminácie“: rečové prejavy ľudí]. In: Replika 2001, november, s. 241 – 259.Search in Google Scholar

SIMONYI, Zsigmond: Az ikes ragozás története [Dejiny ikového časovania]. Nyelvészeti Füzetek 28. Budapest: Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1906. 57 s.Search in Google Scholar

TOLCSVAI NAGY, Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés [Sloveso v maďarskom jazyku. Funkčná analýza]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 181. Budapest: Tinta Kiadó 2015. 140 s.Search in Google Scholar

VANČO, Ildikó: A határon túli magyar tannyelvű és magyar tematikájú közoktatás [Školstvo s vyučovacím jazykom maďarským a maďarskou tematikou za hranicami Maďarska.]. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Ed. G. Tolcsvai Nagy. Budapest: Gondolat Kiadó 2017a, s. 357 – 430.Search in Google Scholar

VANČO, Ildikó: Nyelvtantanítás és oktatás [Vyučovanie gramatiky a vzdelávanie]. In: Szélrózsa. Eds. A. Gróf – A. Kolláth – Sz. Szoták. Budapest: Termini Egyesület 2017b, s. 92 – 95.Search in Google Scholar

VANČO, Ildikó: A szlovákiai magyar nyelvtantanítás kihívásai [Výzvy výučby maďarskej gramatiky na Slovensku]. In: Új Pedagógiai Szemle, 2019, roč. 69, č. 5 – 6, s. 102 – 105.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo