1. bookVolume 71 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

KE KONKURENCI GENITIVU POSESIVNÍHO A INDIVIDUÁLNĚ POSESIVNÍCH ADJEKTIV V SOUČASNÉ MLUVENÉ ČEŠTINĚ

Published Online: 11 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 71 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 69 - 89
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This article deals with the linguistic competition of the possessive genitive and possessive adjectives in contemporary spoken Czech language. It focuses on the differences between the constructions of the type Barbořin byt (Barbora’s flat), byt (naší) Barbory (the flat of (our) Barbora) and (naší) Barbory byt ((our) Barbora’s flat). The paper’s aimis to find out which of the possessive structures are preferred by speakers (and alternatively for what reason) or whether the frequency of their usage is equal. At first, both ways of expressing the possession with all their restrictions are described from the theoretical point of view. Moreover, the semantic relation of possessivity is specified. The next section suggests the influences which may govern the preference of the speaker. Within empirical research, data from the corpus of spoken Czech (ORALv1) are examined and it is seeked for explanation of factors that influence the choice of the structure. This also demonstrates whether one of the possessive structures has a dominant position or whether they occur in similar numbers.

Keywords

DUŠKOVÁ, Libuše a kol.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK 2003. 673 s.Search in Google Scholar

CVRČEK, Václav a kol.: Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum 2010. 416 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Prídavné mená. In: Oravec, J. − Bajzíková, E. − Furdík, J.: Morfológia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Bratislava: SPN 1988, s. 75 − 94.Search in Google Scholar

GREPL, Miroslav a kol.: Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1995. 799 s.Search in Google Scholar

GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1986. 474 s.Search in Google Scholar

HAVRÁNEK, Bohuslav – JEDLIČKA, Alois: Stručná mluvnice česká. 26. upr. vyd. Praha: Fortuna 2002. 246 s.Search in Google Scholar

HORÁLEK, Karel a kol.: Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia 1986. 566 s.Search in Google Scholar

JANČÁK, Pavel: Běžná mluva v Praze a její nářeční zázemí. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Eds. F. Daneš et al. Praha: Academia 1997, s. 200 – 211.Search in Google Scholar

MIKO, František: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1962. 254 s.Search in Google Scholar

NOVOTNÁ, Petra. Konkurence posesivního genitivu a posesivních adjektiv v současné češtině. Plzeň: Pedagogická fakulta 2013. 59 s.Search in Google Scholar

NOVOTNÝ, Jiří. Genitiv v současné spisovné češtině z hlediska její normy a kodifikace. In: Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Praha: Academia 1979. s. 179 – 186.Search in Google Scholar

PIŤHA, Petr: K popisu přivlastňovacích adjektiv I. In: Slovo a slovesnost, 1991a, roč. 52, č. 1, s. 4 – 9.Search in Google Scholar

PIŤHA, Petr. K popisu přivlastňovacích adjektiv II. In: Slovo a slovesnost, 1991b, roč. 52, č. 2, s. 81 – 88.Search in Google Scholar

PROUZOVÁ, Hana: Umělčin životopis? In: Naše řeč, 1986, roč. 69, č. 1, s. 54 – 55.Search in Google Scholar

PROUZOVÁ, Hana: Přivlastňovací přídavná jména na -ův, -in v současné češtině. In: Naše řeč, 1964, roč. 47, č. 3, s. 129 – 142.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966. 895 s.Search in Google Scholar

SVOZILOVÁ, Nad'a – UHLÍŘOVÁ, Ludmila: Přivlastňovací 2. pád versus přídavné jméno (individuálně) přivlastňovací (10 stupňů Celsia). In: Naše řeč, 1990, roč. 73, č. 1, s. 11 – 17.Search in Google Scholar

ULIČNÝ, Oldřich: Posesivní genitiv redivivus. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 497 – 501.10.2478/jazcas-2019-0026Search in Google Scholar

VACHEK, Josef: Ještě k osudu českých posesivních adjektiv (Glosa k pohybu v českém tvarosloví). In: Slovo a slovesnost, 1972, roč. 33, č. 2, s. 146 – 148.Search in Google Scholar

ORAL: korpus neformální mluvené češtiny, verze 1 z 2. 6. 2017. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupné na: http://www.korpus.cz [cit. 23. 05. 2020].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo