1. bookVolume 70 (2019): Issue 3 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Dynamic tendencies in natural Slovak orthography

Published Online: 13 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 3 (December 2019)
Page range: 529 - 544
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Nowadays we can observe changes in the use of literary Slovak, or, to be more precise, in the orthographic standard. These changes result from the language practice associated with promoting natural Slovak language. Natural Slovak language develops in oral and written form. The current codification of the literary language must deal with the emergence of different language usages in different spheres of communication.

Keywords

BOSÁK, Ján: Skúmanie jazyka ako sociálno-komunikačného systému. In: Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii. Zost. J. Bosák. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 75 – 84.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Prestratifikovaná slovenčina alebo hľadanie hraníc spisovnosti. In: Sociolinguistica Slovaca 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1997, s. 45 – 53.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Štylistik v textoch aj v iných kontextoch. In: Jazykovedný časopis, 1999, roč. 50, č. 2, s. 121 – 122.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Kodifikácie a reálny jazyk. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2008, s. 240 – 244.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Kedy bude vôľa na zjednodušenie slovenského pravopisu? In: Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2009, s. 143 – 148.Search in Google Scholar

DANEŠ, František: Postoje a hodnotící kritéria přikodifikaci. In: Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Ed. J. Chloupek. Praha: Academia 1979, s. 79 – 91.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2009. 301 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Sila jazyka. Bratislava: Kalligram 2012. 368 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2013. 432 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK. Juraj a kol.: Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava: Iris 2015. 316 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Jazyk v sociálnej kultúre. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2017. 248 s.Search in Google Scholar

HOFFMANOVÁ, Jana: Stylistika a.... Praha: Trizonia 1997. 200 s.Search in Google Scholar

HORNÁČKOVÁ KLAPICOVÁ, Edita: Je internetová komunikácia nástrojom na zve-ľadenie či ohrozenie jazyka? In: Človek a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014, s. 280 – 289.Search in Google Scholar

HRUBANIČOVÁ, Ingrid: Spor o prepis historických uhorských priezvisk nemá opodstatnenie. In: Aktuálne otázky slovenského jazyka. Ed. J. Wachtarczyková. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press 2017, s. 105 – 144.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Lexikálna norma a výkladový slovník. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2010, s. 180 – 208.Search in Google Scholar

KAČALA, Ján: Súčasná spisovná slovenčina a jazyková kultúra. In: Kultúra slova 1993, roč. 27, č. 1, s. 3 – 9.Search in Google Scholar

KMIŤOVÁ, Jaroslava: Adaptácia používateľov jazyka na úlohu jazykových poradcov. In: Aktuálne otázky slovenského jazyka. Ed. J. Wachtarczyková. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press 2017, s. 79 – 89.Search in Google Scholar

MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia: Súčasný slovenský diskurz o prepise uhorských mien u používateľov. In: Aktuálne otázky slovenského jazyka. Ed. J. Wachtarczyková. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press 2017, s. 145 – 154.Search in Google Scholar

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 3. upr. a dopln. vyd. Bratislava: Veda 2000. 590 s.Search in Google Scholar

RUSINKOVÁ, Jaroslava: Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk. Dizertačná práca (nepublikovaná). Bratislava: Filozofická fakulta UK 2019. 107 s.Search in Google Scholar

TECHTMEIEROVÁ, Bärbel: Tézy o jazykovej kultúre. In: Slovenská reč, 1987, roč. 52, č. 1, s. 3 – 15.Search in Google Scholar

VANČOVÁ, Iveta: Zmeny v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1991 a 1998 a školská prax. In: Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2009, s. 191 – 196.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Vývinové tendencie v slovenskom pravopise od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia. In: Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2009, s. 17 – 26.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo