1. bookVolume 70 (2019): Issue 1 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Instruments and rules of production and interpretation of a concise text (with special regard to normativity)

Published Online: 24 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 1 (June 2019)
Page range: 73 - 94
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In the production of concise texts, several instruments are used, of which two can be considered as basic: intratextual referencing (anaphora/cataphora) and the simple or complex ellipsis (ellipsis/syllepsis). However, the use of these instruments affects the unambiguity and intelligibility of the text. Certain rules for and limits to the simplification and shortening of the primary text are needed to secure the possibility of an unambiguous reconstruction of the text by the language user. However, we show that the elimination of homonymy from these texts seems to require considerable skill in the given area. Some such texts may be unintelligible even to informed experts. We delineate some basic cases of application of instruments for the streamlining of texts, with paradigmatic examples from law, including its Anglophone variants. Partly due to the nature of modern English as used in law, Anglo-American linguistics was compelled to formulate, in cooperation with legal theorists, explicit rules for the production and reconstruction of concise texts. By contrast, neither Slovak, nor Czech linguistics offers a self-contained set of such explicit rules. Using examples from law, we therefore propose explicit formulations of several rules which are used implicitly. They are the rule of the last antecedent, the rule of serial antecedents, the rule of the nearest reasonable referent, the rule of the series qualifier, the rule of unchanged topic, the rule of focus development, and the rule of repetition dominance. We argue that in the reconstruction of certain concise legal texts, the syntactic and semantic rules provided by linguistics or logic do not suffice. Therefore, it is necessary to complement them with specific methods of interpretation of legal texts.

Keywords

BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Nadväznosť odsekov z hľadiska textovej syntaxe. In: Slovenská reč, 1983, roč. 48, č. 3, s. 141 – 146.Search in Google Scholar

BAJZÍKOVÁ, Eugénia: O daktorých konektoroch v hovorových textoch. In: Slovenská reč, 1973, roč. 38, č. 3, s. 154 – 162.Search in Google Scholar

BRADY, Robert A. (ed.): The Constitution of the United States of America as amended: unratified amendments, analytical index. Washington: United States Printing Office, 2007. vi, 79 s.Search in Google Scholar

BURCHFIELD, Robert W.: The New Fowler’s Modern English Usage. 3rd ed. New York: Oxford University Press 1996.Search in Google Scholar

COOKE, Edward J.: Ústava Spojených štátov amerických. Prel. Peter Kresák. Bratislava: Nadácia Občan a demokracia 1999. 152 s.Search in Google Scholar

ČERMÁK, Petr – ZAVADIL, Bohumil: Mluvnice současné španělštiny. Lingvisticky interpretační přístup. Praha: Karolinum 2010. 572 s.Search in Google Scholar

DANEŠ, František: O identifikaci známé (kontextově zapojené) informace v textu. In: Slovo a slovesnost, 1979, roč. 15, č. 49, s. 257 – 270.10.3109/15563657908989874Search in Google Scholar

DANEŠ, František – HLAVSA, Zdeněk – GREPL, Miroslav: Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia 1987. 746 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Princíp ekvivalencie. In: Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. Bratislava: Stimul 1999. s. 45 – 77.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: O jednej Jakobsonovej inšpirácii. In: Jazykovedný časopis, 1996, roč. 47, č. 2, s. 100 – 107.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Textová lingvistika. Bratislava: Stimul 1998. 134 s.Search in Google Scholar

DUDOK, Miroslav: Deiktické identifikátory v jazyku a komunikácii. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Univerzita Komenského: Bratislava 2007, s. 341 – 353.Search in Google Scholar

DUŽÍ, Marie: Anafora a význam. In: Jazyk z pohľadu sémantiky a filozofie vedy. Organon F (supl.), 2006, s. 99 – 136.Search in Google Scholar

DUŽÍ, Marie – JESPERSEN, Bjørn – MATERNA, Pavel: Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. Berlin: Springer 2010. 550 s.10.1007/978-90-481-8812-3Search in Google Scholar

DUŽÍ, Marie – MATERNA, Pavel: TIL jako procedurálni logika. Průvodce zvídavého čtenáře Transparentní intensionální logikou. Bratislava: Aleph 2012. 412 s.Search in Google Scholar

ERBENOVÁ, Adéla: Volba determinantů v nominální anafoře – srovnání situace ve španělštině a češtině. In: Časopis pro moderní filologii, 2016, roč. 98, č. 2, s. 181 – 198.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Anafora a pojmové postoje. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Organon F (Príloha). Bratislava: Veda, 2002, s. 130 – 155.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Anaphora and Notional Attitudes. In: Logica et Methodologica 7. Univerzita Komenského: Bratislava 2003, s. 1 – 23.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Anafora z pohľadu TIL-ky. In: Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 204 – 215.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Tichého dielo – zdroj ďalších výskumov. In: Filosofický časopis, 2016, roč. 64, č. 6, s. 849 – 869.Search in Google Scholar

GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN 1989. 474 s.Search in Google Scholar

HRBÁČEK, Josef: Srovnání dvou překladů z hlediska využití prostředků koheze textu. Naše řeč, 1987, roč. 70, č. 3, s. 123 – 130.Search in Google Scholar

HUANG, Yan: Anaphora and the Pragmatics – Syntax Interface. In: Horn, Laurence R. – Ward, Gregory (eds.): The Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell 2004. s. 288 – 314.10.1002/9780470756959.ch13Search in Google Scholar

JESPERSEN, Otto.: The Philosophy of Grammar. London: Georg Allen & Unwin 1963. 372 s.Search in Google Scholar

KOLÁŘOVÁ, Ivana: Nepravá anafora. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.): CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/NEPRAVÁANAFORASearch in Google Scholar

KOLÁŘOVÁ, Ivana: Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. Brno: Masarykova univerzita 2014. 257 s.Search in Google Scholar

KOMÁREK, Miroslav: Sémantická struktura deiktických slov v češtině. In: Slovo a slovesnost, 1978, č. 39, s. 5 – 14.Search in Google Scholar

LECLERCQ, Terri: Doctrine of the Last Antecedent: The Mystifying Morass of Ambiguous Modifiers. In: Legal Writing: The Journal of the Legal Writing Institute 1996, č. 2, s. 81 – 112.Search in Google Scholar

LEE, Evan: Argument preview: “Series qualifier” and “last antecedent” canons battle over statutory interpretation, In: SCOTUSblog – The Supreme Court of the United States blog, 30. 10. 2015. Dostupné na: http://www.scotusblog.com/2015/10/argument-preview-series-qualifier-and-last-antecedent-canons-battle-over-statutory-interpretation/Search in Google Scholar

MIKULOVÁ, Marie: Významová reprezentace elipsy. Disertační práce. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky 2011. 172 s.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava: SPN 1989. 584 s.Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk: syntax. 2. vyd. Bratislava: SPN 1986. 261 s.Search in Google Scholar

OSOLSOBĚ, Klára: Vlastní identifikátor. In: Karlík Petr – Nekuda, Marek – Pleskalová, Jana (eds.): CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017a. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/VLASTNÍIDENTIFIKÁTORSearch in Google Scholar

OSOLSOBĚ, Klára: Vymezovací zájmeno. In: Karlík Petr – Nekuda, Marek – Pleskalová, Jana (eds.): CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017b. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/VYMEZOVACÍ ZÁJMENOSearch in Google Scholar

PAVLOVIČ, Jozef: Syntax slovenského jazyka II. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. Dostupné na: http://pdf.truni.sk/e-skripta/pavlovic/syntax-2Search in Google Scholar

PANEVOVÁ, Jarmila – ŠKRABALOVÁ, Hana Gruet: Elipsa. In: Karlík Petr – Nekuda, Marek – Pleskalová, Jana (eds.): CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny 2017. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/ELIPSASearch in Google Scholar

PERGLER, Jiří: Koreference a typy reference v češtině. In: Studie z aplikované lingvistiky – Studies in Applied Linguistics, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7 – 26.Search in Google Scholar

PEŠEK, Ondřej: Nominální anafora a determinace – kontrastivní analýza francouzských a českých systémových možností. In: Časopis pro moderní filologii, 2014, roč. 96, č. 2, s. 147 – 164.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef a kol. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966. 896 s.Search in Google Scholar

SCALIA, Antonio – GARNER, Bryan: Reading Law. The Interpretation of Legal Texts. St. Paul: Thomson West 2012. 567 s.Search in Google Scholar

SEIPP, David J. (ed.): Medieval English Legal History An Index and Paraphrase of Printed Year Book Reports, 1268–1535 compiled by David J. Seipp (Seipp’s Abridgement). www.bu.edu/phpbin/lawyearbooks/page.php?volume=07&page=232&first_page=231&last_page=232&id=17451Search in Google Scholar

SKALIČKA, Vladimír: Syntax promluvy (enunciace). In: Slovo a slovesnost, 1960, č. 21, s. 241 – 249.Search in Google Scholar

ŠTÍCHA, František: K deikticko-anaforickým funkcím lexému ten. In: Slovo a slovesnost, 1999, č. 60, s. 123 – 135.Search in Google Scholar

SUTHERLAND, Jabez: Statutes and Statutory Construction. Chicago: Callaghan and Co. 1891. 696 s.Search in Google Scholar

TINDALL, George B. – SHI, David E: Dějiny států: USA. Přel. Alena Faltýsková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1994, 897 s.Search in Google Scholar

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník z 26. februára 1964. Časová verzia predpisu účinná od 30. 1. 2019. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/1964/40/ZZ_1964_40_20190130.pdfSearch in Google Scholar

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992. Časová verzia predpisu účinná od 1. 7. 2019. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/1992/460/ZZ_1992_460_20190701.pdfSearch in Google Scholar

ZIMOVÁ, Ludmila: Způsoby vyjadřování větných členů v textu. Konkurence pojmenování, pronominalizace a elize. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 1994. 189 s.Search in Google Scholar

ТЕСТЕЛЕЦ, Яков Георгиевич: Эллипсис в русском языке: теоретический и описательный подходы. Конференция «Типология морфосинтаксических параметров». Москва, МГГУ, 5. 12. 2011, s. 1 – 6. Dostupné na: https://antonzimmerling.files.wordpress.com/2011/11/testelets_typmophparam_handout_2011.pdfSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo