1. bookVolume 69 (2018): Issue 3 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Właściwości Derywacyjne Pożyczek Czasownikowych W XVI Wieku

Published Online: 12 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 69 (2018) - Issue 3 (December 2018)
Page range: 527 - 535
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The 16th century is the period of intensified processes of assimilation of foreign forms. This period provides insight into the situation of new borrowings which began to appear in the Polish language for the first time in such an extent. A considerable number of borrowed lexemes fosters the establishment of word­formative links between those lexemes in the Polish context. In this manner, the particular derivation­related nests of foreign origin were developed. In her article, the author emphasizes above all the role of verbal Latin and Greek borrowings in the organisation of the abovementioned nests, inquiring about the extent to which borrowings disrupt the existing word formation system, and about the extent to which these borrowings blend with the word formative “system”. As derivation­related bases, verbs are associated with two types of formations: with nominal and with verbal derivatives. The word­formative relations which emerged in the Polish language between a borrowed verb and a noun (which is in many cases borrowed as well) are well­documented already in the period in question (annotacyjaannotować). However, in this period, motivation­based relations between verbal borrowings were not developed, and thus foreign verbal formants did not separate out. The adaptation of these elements in the Polish language, as demonstrated by the further development in the diachronic perspective, is considerably impeded.

Keywords

BURKACKA, Iwona: Czy polszczyznę mogą wzbogacić nowe typy struktur słowotwórczych? In: LingVaria 2013, nr 2, s. 113 – 136.10.12797/LV.08.2013.16.07Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1974. 240 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov: Náuka 2004. 200 s.Search in Google Scholar

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R. Laskowski – R. Grzegorczykowa – H. Wróbel. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1998. 357 s.Search in Google Scholar

JANOWSKA, Aleksandra: Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007. 157 s.Search in Google Scholar

KLESZCZOWA, Krystyna: Rola pożyczek w przekształcaniu polskiego systemu słowotwórczego. In: Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Katowice 27 – 29 września 2000 r. Red. K. Kleszczowa – L. Selimski. Katowice: Wydawnictwo Gnome 2001, s. 203 – 208.Search in Google Scholar

KLESZCZOWA, Krystyna: Przemiany systemu słowotwórczego. In: Rozprawy o historii języka polskiego. Red. S. Borawski. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005, s. 247 – 284.Search in Google Scholar

MOSZYŃSKA, Danuta: Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976. 212 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – GIANITSOVÁ­OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Formálno­procesuálne aspekty slovotvornej motivácie. In: Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 207 – 309.Search in Google Scholar

PERLIN, Jacek: Ile jest aspektów w języku polskim oraz próba dowodu na fleksyjność opozycji dokonany/niedokonany. In: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2005, z. 61, s. 49 – 58.Search in Google Scholar

PUZYNINA, Jadwiga: Nazwy czynności we współczesnym języku polskim (słowotwórstwo, semantyka, składnia). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969. 205 s.Search in Google Scholar

Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego Gniazda odczasownikowe. Red. M. Skarżyński. Cz. 1 – 2. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica 2004. 593 s.Search in Google Scholar

Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenova. T. 1 – 36. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1966 – 2012.Search in Google Scholar

Słownik prasłowiański. Red. F. Sławski. T. 1. Wrocław: Ossolineum 1974. 548 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Verbálny aspekt a adaptácia prevzatých slovies v slovenčine. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2010, s. 250 – 264.Search in Google Scholar

WASZAKOWA, Krystyna: Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego: rzeczowniki sufiksalne obce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1994. 264 s.Search in Google Scholar

WASZAKOWA, Krystyna: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2005. 266 s.Search in Google Scholar

ZARĘBSKI, Rafał: Problemy opisu czasowników z prefiksami obcymi w ujęciu historycznym. In: LingVaria, 2012a, nr 2 (14), s. 112 – 121.Search in Google Scholar

ZARĘBSKI, Rafał: Rzeczownikowe prefiksy obcego pochodzenia w historii języka polskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012b. 352 s.10.18778/7525-708-3Search in Google Scholar

ZARĘBSKI, Rafał: Czasowniki z przedrostkiem rew dawnej i współczesnej polszczyźnie (na tle wybranych języków słowiańskich.). In: Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 2016, t. LXIII, s. 143 – 158.Search in Google Scholar

PASTUCHOWA, Magdalena: Rola słowotwórstwa w stabilizowaniu się zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. In: Abstrakty tembloka KSl MKS 2018. Dostępny na: https://sites.google.com/site/ab­straktytemblokakslmks.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo