1. bookVolume 19 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Phytosociological analysis of basophilic Scots pine forests in the Southeastern Alps

Published Online: 07 Feb 2020
Volume & Issue: Volume 19 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 23 - 80
Received: 18 Apr 2019
Accepted: 30 Oct 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Based on hierarchical classification of more than 300 phytosociological relevés of basophilic black and (or) Scots pine communities in the Southern, Eastern and Southeastern Alps we described a new association Rhodothamno chamaecisti-Pinetum sylvestris, into which we classify stands that have until now been discussed in the framework of subassociations Fraxino orni-Pinetum nigrae pinetosum sylvestris, laricetosum deciduae and (partly) caricetosum humilis, and are floristically slightly similar also to certain forms of the association Erico-Pinetum sylvestris. The stands of the new association are for now classified into Natura 2000 habitat type Southeastern-European Pinus sylvestris forests (91R0), within it we propose a special habitat subtype Southeastern-Alpine Scots pine forests, and into a new forest site type Southeastern-Alpine Scots pine forest. At the contact of the Julian and Dinaric Alps we described a new subassociation Genisto januensis-Pinetum sylvestris campanuletosum cespitosae, which comprises also a Natura 2000 species Primula carniolica.

Keywords

Accetto, M. 1999: Asociacija Carici sempervirentis-Pinetum nigrae (Accetto 1996) Accetto 1999 nom. nov. v Sloveniji (ob stoletnici rojstva prvega slovenskega fitocenologa univ. prof. Gabrijela Tomažiča). Zbornik gozdarstva in lesarstva 60: 197–151.Search in Google Scholar

Accetto, M. 2001: Asociacija Daphno alpinae-Pinetum nigrae ass. nova v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva 64: 5–39.Search in Google Scholar

Accetto, M. 2008: Floristične in vegetacijske zanimivosti z ostenij na severnih, severozahodnih in zahodnih pobočjih doline potoka Prušnice (0152/1, del). Razprave 4. razreda SAZU 49-1: 5–53.Search in Google Scholar

Accetto, M. 2010: Rastlinstvo Iškega Vintgarja. Praprotnice in semenke. Folia biologica et geologica 51 (4): 5–149.Search in Google Scholar

Accetto, M. 2013: Rastlinstvo in deloma rastje soteske Zale v zgornjem porečju Iške. Zbornik gozdarstva in lesarstva 99: 3–149.Search in Google Scholar

Accetto M. 2015: Gozdno in drugo rastje na levem bregu Iškega vintgarja. Forest and other plant communities on the Iški vintgar left bank. Acta silvae et ligni 106: 1–121.10.20315/ASetL.106.1Search in Google Scholar

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. ---amp--- Theurillat, J.-P. 2004a: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp.Search in Google Scholar

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. ---amp--- Theurillat, J.-P. 2004b: Flora alpina. Bd. 2: Gentianaceae−Orchidaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp.Search in Google Scholar

Aichinger, E. 1933: Vegetationskunde der Karawanken. Gustav Fischer Verlag, Jena 329 pp.Search in Google Scholar

Anonymous 2002: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS 82/2002.Search in Google Scholar

Anonymous 2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Uradni list RS 46/2004.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.10.1007/978-3-7091-8110-2Search in Google Scholar

Buser, S. 2009: Geološka karta Slovenije 1: 250.000. Geological map of Slovenia 1.250,000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.Search in Google Scholar

Cimperšek, M. 2005: Varovalni gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum sylvestris) in puhastega hrasta ter črnega gabra (Querco-Ostryetum carpinifoliae) na Boču. Gozdarski vestnik 63 (5–6): 235–252.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 1998a: Vegetacija gozdnega rezervata Govci na severovzhodnem robu Trnovskega gozda (zahodna Slovenija). In: J. Diaci (ed.): Gorski gozd. Zbornik referatov. 19. gozdarski študijski dnevi, Logarska dolina 26. - 27. 3. 1998, Ljubljana, pp. 269–301.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 1998b: Naravni sestoji črnega bora (Pinus nigra Arnold) na vzpetini Treska pri Srpenici in nad dolino Tolminke (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija). Razprave 4. razreda SAZU 39 (7): 255–278.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 1999: Contribution to the knowledge of the association Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967. Wissenschaftliche Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 12: 25–52.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2006: The Association Rhodothamno-Laricetum (Zukrigl 1973) Willner ---amp--- Zukrigl 1999 in the Julian Alps. Razprave 4. razreda SAZU 47−1: 117−192.Search in Google Scholar

Dakskobler, I., Kutnar, L., Rozman, A. 2015: Bazoljubno borovje v Sloveniji. Združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah. Studia forestalia Slovenica 144. Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 120 pp.Search in Google Scholar

De Caceres M., ---amp--- Legendre P. 2009: Associations between species and groups of sites: indices and statistical inference. Ecology 90 (12): 3566−3574.10.1890/08-1823.1Search in Google Scholar

Del Favero, R., Poldini, L., Bortoli, P., Dreossi, G., Lasen, C. ---amp--- Vanone, G. 1998: La vegetazione forestale e la selvicoltura nelle regione Friuli - Venezia Giulia. Vol. 2. Regione autonoma Friuli−Venezia Giulia. Direzione Regionale delle Foreste, Servizio delle Selvicoltura, Udine, 303 pp. + Appendix.Search in Google Scholar

Dufrene, M. ---amp--- Legendre, P. 1997: Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. Ecol. Monogr. 67(3): 345–366.10.1890/0012-9615(1997)067[0345:SAAIST]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Eichberger, C., Heiselmayer, P. ---amp--- Grabner, S. 2004: Rotföhrenwälder in Osterreich: eine syntaxonomische Neubewertung. Tuexenia 24: 127–176.Search in Google Scholar

Eichberger, P., Heiselmayer, P. ---amp--- Grabner, S. 2007 a: Erico-Pinion sylvestris Br.-Bl. 1939. In: Willner, W. ---amp--- Grabherr, G. (eds.): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 1. Textband. Spektrum Akademischer Verlag in Elsevier, Heidelberg, pp. 169–174.Search in Google Scholar

Eichberger, P., Heiselmayer, P. ---amp--- Grabner, S. 2007 b: Erico-Pinetum sylvestris. In: Willner, W. ---amp--- Grabherr, G. (eds.): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 2. Tebellenband. Spektrum Akademischer Verlag in Elsevier, Heidelberg, pp. 190–194.Search in Google Scholar

Essl, F., Egger, G., Ellmauer, T. ---amp--- Aigner, S. 2002: Rote liste gefährdeter biotoptypen Österreichs. Wälder, Forste, Vorwälder. Umweltbundesamt GmbH, 104 pp.Search in Google Scholar

Franz, W. R. 2002: Die Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia Scop.) in Österreich und Nord-Slowenien. Naturwissenschaftliche Verein für Kärnten, Klagenfurt, 256 pp.Search in Google Scholar

Jennings, M. D., Faber-Langendoen, D., Loucks, O. L., Peet, R. K. ---amp--- Roberts, D. 2009: Standards for associations and alliances of the U. S. National Vegetation Classification. Ecol. Monogr. 79 (2): 173−199.10.1890/07-1804.1Search in Google Scholar

Kutnar, L., Veselič, Ž., Dakskobler I. ---amp--- Robič, D. 2012: Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov. Gozdarski vestnik 70 (4): 195–214.Search in Google Scholar

Landolt, E., Bäumler, B. Erhardt, A., Hegg, O., Klötzli, F., Lämmler, W., Nobis, M., Rudmann-Maurer, K., Schweingruber, F. H. , Theurillat, J.-P., Urmi, E., Vust, M. ---amp--- Wohlgemuth, T. 2010: Flora indicativa. 2. Auflage. Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien, 323 pp.Search in Google Scholar

Maarel, van der E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.10.1007/BF00052021Search in Google Scholar

Maarel, van der E. ---amp--- Franklin, J. 2013: Vegetation Ecology. 2nd Edition. Wiley-Blackwell. 572 pp.Search in Google Scholar

Marenče, M. 2003: Gozdni rezervati v Triglavskem narodnem parku. Triglavski razgledi 7 (11): 1−24.Search in Google Scholar

Martin-Bosse, H. 1967: Schwarzföhrenwälder in Kärnten. Angewandte Pflanzensoziologie 20: 1-97, Springer, Wien - New York.10.1007/978-3-7091-5574-5_1Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166.Search in Google Scholar

Martinčič, A. 2011: Annotated Checklist of Slovenian Liverworts (Marchanthiophyta) and Hornworts (Anthocerotophyta). Scopolia 72: 1–38.Search in Google Scholar

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K. ---amp--- Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.Search in Google Scholar

Mlinšek, D., Accetto, M., Anko, B., Piskernik, M. Robič, D., Smolej, I. ---amp--- Zupančič, M. 1980: Gozdni rezervati v Sloveniji. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 414 pp.Search in Google Scholar

Mucina, L., Bultmann, H., Dierssen, K., Theurillat, J. P., Raus, T., Carni, A., Sumberova, K., Willner, W., Dengler, J., Garcia, R. G., Chytry, M., Hajek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniels, F. J. A., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Ermakov, N., Valachovic, M., Schaminee, J. H. J., Lysenko, T., Didukh, Y. P., Pignatti, S., Rodwell, J. S., Capelo, J., Weber, H. E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S. M. ---amp--- Tichy, L. 2016: Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19: 3–264.10.1111/avsc.12257Search in Google Scholar

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P. R., O’Hara, R. B., Simpson, G. L., Solymos, P., Stevens, M. H. H., Szoecs, E. ---amp--- Wagner, H. 2018: vegan: Community Ecology Package. R package version 2.5-2. https://CRAN.R-project.org/package=veganSearch in Google Scholar

Pignatti, S., 2005: Valori di bioindicazione delle piante vascolari della flora d’Italia: Bioindicator values of vascular plants of the Flora of Italy. Braun-Blanquetia 39: 96pp.Search in Google Scholar

Pignatti, E. ---amp--- Pignatti, S. 2014: Plant Life of the Dolomites. Vegetation Structure and Ecology. Publication of the Museum of Nature South Tyrol Nr. 8, Naturmuseum Südtirol, Bozen, Springer Verlag, Heidelberg, 769 pp.Search in Google Scholar

Pignatti, E. ---amp--- Pignatti, S. 2016: Plant Life of the Dolomites. Vegetation Tables. Publication of the Museum of Nature South Tyrol Nr. 11, Bozen, Springer Verlag, Heidelberg, 575 pp.Search in Google Scholar

Piskernik, M. 1979: Vegetacija gozdov rdečega in črnega bora na slovenskem ozemlju. Zbornik gozdarstva in lesarstva 17 (2): 393–448.Search in Google Scholar

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest, 53 pp.Search in Google Scholar

Poldini, L. 1969: Le pinete di pino austriaco nelle Alpi Carniche. Boll. Soc. Adr. Sci. Nat. 57: 3-65.Search in Google Scholar

Poldini, L. 1982: Ostrya carpinifolia-Reiche Wälder und Gebüsche von Friaul-Julisch-Venezien (NO-Italien) und Nachbargebieten. Studia Geobotanica 2: 69−122.Search in Google Scholar

Poldini, L. ---amp--- Vidali, M. 1999: Kombinationsspiele unter Schwarzföhre, Weißkiefer, Hopfenbuche und Mannaesche in den Südostalpen - Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum (St. Pölten) 12: 105−136.Search in Google Scholar

R Core Team 2018: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.Search in Google Scholar

Seliškar, T., Vreš, B. ---amp--- Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Fauna, Flora, Vegetation and Paleovegetation of Slovenia. Computer programme for arranging and analysis of biological data. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.Search in Google Scholar

Schmid, E. 1936: Die Reliktföhrenwälder der Alpen. Beiträge zur geobotanischen Landesaufnahme der Schweiz 21, Bern, 190 pp.Search in Google Scholar

Sørensen, Th. 1948: A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content. Det Kongelige Danske Videnskaberns Selskab, Biologiske Skrifter 5 (4): 1–34.Search in Google Scholar

Suppan, U., Prügger, J. ---amp--- Mayrhofer, H. 2000: Catalogue of the lichenized and lichenicolous fungi of Slovenia. Bibliotheca Lichenologica 76: 1–215.Search in Google Scholar

Šilc, U. 2012: Vegetation database of Slovenia. Biodiversity ---amp--- Ecology 4: 428.10.7809/b-e.00215Search in Google Scholar

Šilc, U. ---amp--- Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia 11 (1): 113–164.10.2478/v10028-012-0006-1Search in Google Scholar

Šilc, U., Čarni, A., Dakskobler, I., Kutnar, L. Marinšek, A. Rozman, A. Sajko, I. ---amp--- Vreš, B. 2017: Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji. Zaključno poročilo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (V4-1430). Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 170 pp.Search in Google Scholar

Theurillat, J.-P. 2004: Pflanzensoziologisches System. In: Aeschimann, D., Lauber, K., Moser D. M. ---amp--- Theurillat J.-P.: Flora alpina 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, pp. 301–313.Search in Google Scholar

Tomažič, G. 1940: Asociacije borovih gozdov v Sloveniji. I. Bazifilni borovi gozdi. Razprave matematično-prirodoslovnega razreda Akademije znanosti in umetnosti 1: 77–120.Search in Google Scholar

Urbančič, M., Simončič, P., Prus, T. ---amp--- Kutnar, L. 2005: Atlas gozdnih tal. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik ---amp--- Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana. 100 pp.Search in Google Scholar

Weber, H. E., Moravec, J. ---amp--- Theurillat, J. P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd Edition. Journal of Vegetation Science 11 (5): 739–766.10.2307/3236580Search in Google Scholar

Wraber, M. 1960: Fitocenološka razčlenitev gozdne vegetacije v Sloveniji. Zbornik ob 150. letnici botaničnega vrta v Ljubljani, Ljubljana, pp. 49–94.Search in Google Scholar

Wraber, T. 1979: Die Schwarzföhrenvegetation des Koritnica Tales (Julische Alpen). Biološki vestnik 27(2): 199–204.Search in Google Scholar

Zupančič, M. ---amp--- Žagar, V. 2010: Association Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967 in the south-eastern Alpine Region. Folia biologica et geologica 51 (4): 177–225.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo