1. bookVolume 16 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Integrated and Organic Systems of Sustainable Agriculture in Poland Over the Period 2010–2020

Published Online: 31 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 16 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 81 - 98
Received: 01 Dec 2022
Accepted: 01 Jan 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Probl Hig Epidemiol, 96(2), 370-376. Search in Google Scholar

Faber, A. (2001). Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Fragm. Agronomica, 1(69), 31-44. Search in Google Scholar

Galant, J., Kubecka, P., Widz, A. (2015). „Rolnictwo ekologiczne – cele i zasady certyfikacji oraz aspekty związane z mlekiem pozyskiwanym od krów utrzymanych systemem ekologicznym” [w:] Nauka dla rozwoju rolnictwa ekologii i medycyny w świetle współczesnych osiągnięć. Pod redakcją Mateusza Gortata. Lublin. Search in Google Scholar

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2010 roku. www.ijhar-s.gov.pl. Search in Google Scholar

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2020 roku. www.ijhar-s.gov.pl. Search in Google Scholar

Gorzała, G. (2007). Proces wdrażania urzędowo kontrolowanej integrowanej produkcji w Polsce. W: VII Ogólnopolska Konferencja „Racjonalna technika ochrony roślin” Poznań. Search in Google Scholar

Gorzała, G. (2016). System integrowanej produkcji roślinnej (IP), a integrowana ochrona roślin. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Search in Google Scholar

GUS (2011). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Search in Google Scholar

GUS (2021). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Search in Google Scholar

IFOAM (2005). Kryteria bazowe rolnictwa ekologicznego. Search in Google Scholar

IFOAM (2005). The IFOAM norms for organic production and processing. Version 2005. Search in Google Scholar

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rolnictwo w 2020 roku. Dane o rolnictwie ekologicznym. Search in Google Scholar

Jasiński, J., Michalska, S., Śpiewak, R. (2013). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków. Warszawa: IRWiR PAN. Search in Google Scholar

Komisja Europejska. (2020). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Search in Google Scholar

Kopiński J. (2019). Kierunki rozwoju różnych systemów produkcji roślinnej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB. Zeszyt 60(14), 103-128. Search in Google Scholar

Kośmicki, E. (1993). Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce. W: U. Sołtysiak (red.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND. Search in Google Scholar

Kukuła, K. (2019). Trendy wybranych determinant ekologicznych gospodarki żywnościowej w Polsce (2007 - 2017) W: „100 lat polityki agrarnej w SGGW”, pr. zb. pod red. Mariana Podstawki, Warszawa: Wyd. SGGW. Search in Google Scholar

Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

Łuczka, W. (2021). Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego i ich ekonomiczno-społeczne uwarunkowania. Warszawa: WN Scholar. Search in Google Scholar

Majewski, E. (1995). Koncepcja systemu integrowanej produkcji rolniczej. Zag. Ekon. Rol., 6, s. 39-55. Search in Google Scholar

Majewski, E. (2002). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SJPR) w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. Search in Google Scholar

Majewski, E. (2005). Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne przesłanki upowszechniania systemu integrowanej produkcji w rolnictwie, w: Integrowana produkcja drogą do żywności bezpiecznej i wysokiej jakości. Warszawa: Wyd. Wieś Jutra, s. 81-94. Search in Google Scholar

Niemczyk, E. (2002). Jedenaście lat integrowanej produkcji owoców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed szkodnikami. XLll Sesja Naukowa IOR; 20. Search in Google Scholar

Niewiadomski, W. M. (1993) Rolnictwo jutra. Materiały sympozjum. Search in Google Scholar

Pruszyński, S., Mrówczyński, M., Pruszyński, G. (2008). Ochrona roślin w integrowanej technologii produkcji rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej 1/2008, s. 87-98. Search in Google Scholar

Pruszyński, S., Wolny, S. (2007). Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Poznań: Instytut Ochrony Roślin, s.80. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Search in Google Scholar

Praca zbiorowa pod redakcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2019). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Warszawa. Search in Google Scholar

Runowski, H. (2012). Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa. [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15). Warszawa: Red. J.S. Zegar. IERiGŻ, 38-78. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz. 455), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz.U. poz. 788) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin (Dz.U. poz. 760) i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. poz. 554). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Dz.U. 2022 poz. 1370 zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Search in Google Scholar

Sołtysiak, U. (1995). O kryteriach w rolnictwie ekologicznym. W: Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND. Search in Google Scholar

Woś, A., Zegar, J. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD