1. bookVolume 16 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Use of the Hierarchical Method to Group the Countries of the European Union According to their Energy and Climate Policies Adopted on the Basis of Directives of the European Parliament

Published Online: 31 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 16 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 18 - 33
Received: 01 Nov 2022
Accepted: 01 Nov 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

2020 Climate & Energy package, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_pl: dostęp: 15.09.2022. Search in Google Scholar

Bełdowicz, A., (2021). OZE rośnie najszybciej od 22 lat, Chiny światowym liderem. klimat.rp.pl, accessed: 21.10.2021. Search in Google Scholar

Chalvatzis, K.,J., Ioannidis, A., (2017). Energy supply security in the EU: Benchmarking diversity and dependence of primary energy, Applied Energy, 207, s.465-476. Search in Google Scholar

Cichosz, P., (2000). Systemy uczące się. Warszawa: WNT. Search in Google Scholar

Commission Communication (COM(2018)773. A Clean Planet for all: A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. Accessed:15.09.2022. Search in Google Scholar

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Accessed: 22.10.2022. Search in Google Scholar

Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, EUR-Lex - 32016D1841 - PL - EUR-Lex (europa.eu). Accessed: 15.11.2022. Search in Google Scholar

Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April (2009) amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community. Accessed: 22.10.2022. Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Accessed: 22.10.2022. Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla. Accessed: 22.10.2022. Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (europa.eu). Accessed: 22.10.2022. Search in Google Scholar

Elavarasan, R., M., Afridhis, S., Vijayaraghavan, R. R., Subramaniam, U., Nurunnabi, M. (2020). SWOT analysis: A framework for comprehensive evaluation of drivers and barriers for renewable energy development in significant countries. Energy Reports, 6, s.1838–1864. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr. dostęp:07.09.2022. Search in Google Scholar

Energy Union Package -Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank: A framework strategy for a resilient Energy Union with a forward-looking climate change policy, (2015), COM 80 final, European Commission. Search in Google Scholar

European Commission. Communication from the commission to the European parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015. dostęp: 22.09. 2022. Search in Google Scholar

European Environment Agency (EEA). Share of renewable energy in gross final energy consumption. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31/default/table dostęp: 09.09.2022. Search in Google Scholar

Gokgoz, F., Guvercin, M., T. (2018). Energy security and renewable energy efficiency in EU, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 96, s. 226-239. Search in Google Scholar

Kassambara, A., (2017). Practical Guide To Cluster Analysis in R. STHDA, Mountain View. Search in Google Scholar

Key figures on Europe (2021). Luxembourg, Publications Office of the European Union, p.65. Search in Google Scholar

Kolasa-Więcek, A., Pisz, I. (2013). Wykorzystanie metody hierarchicznej w segmentacji państw europejskich w obszarze zasobów wodnych, Gospodarka Wodna, Nr 2, s. 61-63. Search in Google Scholar

Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej COM/2021/550 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550 dostęp: 21.10.2022. Search in Google Scholar

Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change, kpeng.pdf (unfccc.int), dostęp 21.11.2022. Search in Google Scholar

Mahjabeen, S. Z. A., Chughtai, S., Simonetti, B. (2020). Renewable energy, institutional stability, environment and economic growth nexus of D-8 countries. Energy Strategy Reviews, 29, 100484. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100484. Search in Google Scholar

Nations, U. (2015). Paris agreement. In Paris: Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Search in Google Scholar

Nowak, E., (2011). Zarys metod ekonometrii, Warszawa, PWN. Search in Google Scholar

Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, (2002). red. J. Barcz, PiPG, Warszawa, s. 526. Search in Google Scholar

Raś, K., (2019). Zmiany w polityce klimatycznej Estonii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PiSM Bulletin, 167(1915), s. 2-4. Search in Google Scholar

The roadmap for transforming the EU into a competitive, low-carbon economy by 2050, (2022), EUR-Lex- 52011DC0112 - PL - EUR-Lex (europa.eu), dostęp: 22.10.2022. Search in Google Scholar

Wąs, A., Sulewski, P., Krupin, V., Popadynets, N., Malak-Rawlikowska, A., Szymańska, M., Skorokhod, I., Wysokiński, M. (2020). The Potential of Agricultural Biogas Production in Ukraine—Impact on GHG Emissions and Energy Production. Energies, 13(5755). https://doi.org/10.3390/en13215755. Search in Google Scholar

Wolf, T., Prawie cała energia elektryczna w Szwecji ma być z morza. Energetyka, dostęp 31.08.2022. Search in Google Scholar

Li, X., (2005). Diversification and localization of energy systems for sustainable development and energy security, Energy Policy, 33(17), s. 2237-2243. Search in Google Scholar

ZIELONA KSIĘGA Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 GREEN PAPER A 2030 framework for climate and energy policies /COM/2013/0169 final, (2013), dostęp:15.09.2022. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD