1. bookVolume 15 (2022): Issue 3 (September 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Cultural Heritage of Kashubia in the Opinion of Tourists

Published Online: 28 Sep 2022
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 3 (September 2022)
Page range: 368 - 383
Received: 01 Aug 2022
Accepted: 01 Aug 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Czapiewska, G. (2019). Turystyka dziedzictwa kulturowego szansą rozwoju obszarów wiejskich regionu pomorskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, 20-36. Search in Google Scholar

2. Drzeżdżon, R. (2018). Kaszuby. Kilka słów o Kaszubach i ich ziemi. Gdynia: Wyd. Region. Search in Google Scholar

3. Drzeżdżon, R. (2014). Kultura materialna i duchowa Kaszubów Nordowych. Puck: Wyd. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy. Search in Google Scholar

4. Ellwart, J. (2015). Smak Kaszub czyli kuchnia regionalna, tradycja i przepisy. Gdynia: Wyd. Region. Search in Google Scholar

5. Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

6. Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(6) (255), 5-18. Search in Google Scholar

7. Jabłoński, A., Kuklik, M. (2019). Jastarna przòdë lat – Dawno temu w Jastarni. Jastarnia: Wyd. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie. Search in Google Scholar

8. Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

9. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. Dz.U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190. Search in Google Scholar

10. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. Dz. U. 2011 r. Nr 172, poz. 1018. Search in Google Scholar

11. Marciszewska, B. (2002). Społeczno–ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce. Problemy Turystyki i Hotelarstwa, 3, 5-9. Search in Google Scholar

12. Marczak, M. (2000). Rodzaje turystyki. Koszalin: Wyd. Politechnika Koszalińska. Search in Google Scholar

13. Mokras-Grabowska, J. (2009). Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce. Turystyka Kulturowa, 1, 14-31. Search in Google Scholar

14. Niemczyk, A. (2009). Dziedzictwo kulturowe a marketing miast i regionów. [w:] red. K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł. Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie. Rzeszów: Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 32-38. Search in Google Scholar

15. Niemczyk, A. (2012). Motywy jako determinanta zachowań uczestników turystyki kulturowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, 47-57. Search in Google Scholar

16. Obracht-Prondzyński, C., Fopke, T., Kulikowska, K. (2018). Współczesna kultura kaszubska. Gdańsk: Wyd. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie. Search in Google Scholar

17. Obracht–Prondzyński, C. (2007). Kaszubi dzisiaj. Gdańsk: Wyd. Instytut Kaszubski. Search in Google Scholar

18. Ozimek, I., Gralak, K., Pomianek, I. (2019). Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce – wybrane aspekty. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. Search in Google Scholar

19. Rakowska, J., Pomianek, I., Ozimek, I. (2020). Turystyka - fundusze unijne - rozwój lokalny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. Search in Google Scholar

20. Rekreacja-przyrodnicza-na-kaszubskiej-wsi. http://lot-sercekaszub.pl/wpcontent/uploads/2016/04/Rekreacja-przyrodnicza-na-kaszubskiej-wsi.pdf (dostęp: 21.08.2020). Search in Google Scholar

21. Rohrscheidt, A.M. v. (2008). Turystyka kulturowa – wokół definicji. Turystyka Kulturowa, 1, 4-21. Search in Google Scholar

22. Siemiński, T. (2012). Konteksty funkcjonowania wzornictwa haftu kaszubskiego. [w:] red. K. Kulikowska, C., Obracht-Prondzyński. Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie. Gdańsk, 29–36. Search in Google Scholar

23. Treder, J. (2006). Język kaszubski. Gdańsk: Wyd. Oficyna Czec. Search in Google Scholar

24. Wojciechowska, K. (2017). Żywotność rekonstrukcji elementów folkloru Kaszub w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12, 2(4). https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.44.25 Search in Google Scholar

25. Znamierowska-Püfferowa, M. (1969). Polskie muzealnictwo etnograficzne w okresie 25-lecia PRL. Gdynia: Wyd. Lud. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo