1. bookVolume 13 (2022): Issue 1 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-7547
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Problems Encountered by Distance Education Staff in the Emergency Distance Education Process

Published Online: 14 Jun 2022
Volume & Issue: Volume 13 (2022) - Issue 1 (June 2022)
Page range: 48 - 62
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-7547
First Published
14 Jun 2012
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi [Foreign language teaching through distance education]. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 1(11), 92–97. Search in Google Scholar

Afşar, B., & Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde iibf ve sbbf öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri [Assessments of fbas and fshs students about distance education during the covid-19 pandemic period]. Karatay Sosyal Araşütırmalar Dergisi [Journal of Karatay Social Research], 5, 158–179. Search in Google Scholar

Akbal, H., & Akbal, H. İ. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim İle İlgili Yaşanan Sorunların Öğrenci Bakış Açısına Göre AHP Yöntemi İle İncelenmesi [Investigation of the problems related to distance education in the Covid-19 pandemic process by the AHP method according to the student’s view]. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi [Bartın University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences], 11(22), 533–546.10.47129/bartiniibf.795863 Search in Google Scholar

Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim [Distance education in Turkish higher education]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisı [Journal of Higher Education and Science], 1(2), 69–71.10.5961/jhes.2011.011 Search in Google Scholar

Arat, T., & Bakan, Ö. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları [Distance education and applications]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi [Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School], 14(1–2), 363–374. Search in Google Scholar

Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri [Science teachers’ views on distance education in the COVID-19 pandemic process]. Journal of Turkish Studies, 15(4), 109–129.10.7827/TurkishStudies.43502 Search in Google Scholar

Bengtsson, L. (2019). Take-home exams in higher education: A systematic review. Education Sciences, 9(4), 267. doi: 10.3390/educsci904026710.3390/educsci9040267 Search in Google Scholar

Bilgiç, H. G., & Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar [Problems experienced in higher education institutions web-based distance education programs]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi [Journal of Open Education Practices and Research], 1(3), 26–50. Search in Google Scholar

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması [The coronavirus (Covid-19) pandemic process and post-pandemic education in the world oriented assessments. New normal and new educational paradigm]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi [Journal of Open Education Practices and Research], 6(3), 112–142. Search in Google Scholar

d’Orville, H. (2020). COVID-19 causes unprecedented educational disruption: Is there a road towards a new normal? Prospects, 1–5. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09475-010.1007/s11125-020-09475-0 Search in Google Scholar

Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış [Overview of distance education]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Dumlupınar University Journal of Social Sciences], (39), 203–212. Search in Google Scholar

Durak, G. (2017). Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler [Overview of support services in distance education: Issues and trends]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi [Journal of Open Education Practices and Research], 3(4), 160–173. Search in Google Scholar

Durak, G., Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi [Examining the Turkish universities’ distance education systems during the COVID-19 pandemic]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi [Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education], 14(1), 787–809.10.17522/balikesirnef.743080 Search in Google Scholar

Dünya, B. A., Şahin, M. D., & Aybek, E. C., (2021). Yükseköğretimde Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Deneyimleri: Üç Devlet Üniversitesinden Bir Örnek [Distance assessment experiences in higher education: An example from three public universities in Turkey]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Ahi Evran University Institute of Social Sciences], 7(1), 232–244. Search in Google Scholar

Heasly, B., & Iliško, Dz. (2021). Editorial: Doing educational research: Culturally, scientifically, ethically, and transdisciplinarily. Discourse and Communication for Sustainable Education, 12, (2), 1–4. https://doi.org/10.2478/dcse-2021-001210.2478/dcse-2021-0012 Search in Google Scholar

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27, 1–12. Search in Google Scholar

Kaya, S. (2020). Zorunlu Uzaktan Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar: Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri [Problems encountered in compulsory distance education. Instructor and student opinions]. VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 10–13. Search in Google Scholar

Kırmacı, Ö., & Acar, S. (2018). Kampüs Öğrencilerinin Eş Zamanlı Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar [The problems of campus students in simultaneous online distance education]. Eğitimde Kuram ve Uygulama [Journal of Theory and Practice in Education], 14(3), 276–291.10.17244/eku.378138 Search in Google Scholar

Knif, L., & Kairavuori, S. (2020). Student teachers building a sustainable future through Constructing equality in visual arts education. Discourse and Communication for Sustainable Education, 11(1), 74–90. doi: 10.2478/dcse-2020-000810.2478/dcse-2020-0008 Search in Google Scholar

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing tpck. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators, 1(1), 3–29. Search in Google Scholar

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2000). Focus group: a pratical guide for applied research. Sage. Search in Google Scholar

Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadiklari sorunlar [Problems of nursing students in distance education in the Covid-19 pandemia period]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi [Eurasian Journal of Social and Economic Studies], 7(5), 66–77. Search in Google Scholar

Lau, J., Yang, B., & Dasgupta, R. (2020). Will the coronavirus make online education go viral. Times Higher Education, 12. https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral Search in Google Scholar

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd Ed.) Thousand Oaks, Sage Publication. Search in Google Scholar

Rossiter, S. (2020). Cheating becoming an unexpected COVID-19 side effect for universities. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/cheating-becoming-anunexpectedcovid-19-side-effect-for-universities-1.5620442 Search in Google Scholar

Saltürk, A., & Güngör, C. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitime Geçiş Deneyimi [Distance education in the Covid-19 pandemic from the perspective of university students]. Adiyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Adiyaman University Journal of Social Sciences], 36, 137–174.10.14520/adyusbd.788716 Search in Google Scholar

Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Pandemi Dönemi Eğitim: Sorunlar ve Fırsatlar [Education in the pandemic period: Challenges and opportunities]. Journal of Turkish Studies, 15(4), 959–975.10.7827/TurkishStudies.44335 Search in Google Scholar

Sümer, M. (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi [Investigation of learners’ opinions registering virtual classes]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Uşak University, Journal of Social Sciences], 9(3), 181–200. Search in Google Scholar

Šapale, S., Iliško, Dz., & Badjanova, J. (2021). Sustainable career guidance during the pandemic: Building pathways into a ‘new normal.’ Discourse and Communication for Sustainable Education, 12(1), 140–150. doi: 10.2478/dcse-2021-001010.2478/dcse-2021-0010 Search in Google Scholar

Tümen-Akyıldız, S. (2020). Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili İngilizce öğretmenlerinin görüşleri (bir odak grup tartışması) [EFL teachers’ views on the pandemic distance education (a focus groupdiscussion)]. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi [RumeliDE Journal of Language and Literature Studies], 21, 679–696. doi: 10.29000/rumelide.83581110.29000/rumelide.835811 Search in Google Scholar

UNESCO. (2020). Global Education Coalition #Learning Never Stops – COVID-19 Education Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition Search in Google Scholar

WHO. (2020). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on Covid-19. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19–11-march-2020 Search in Google Scholar

Yavuz, M., Kayalı, B., Balat, Ş., & Karaman, S. (2020). Salgın Sürecinde Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarının Acil Uzaktan Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi [Review of distance learning applications in the universities in the Covid-19 period]. Milli Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 49(1), 129–154.10.37669/milliegitim.784822 Search in Google Scholar

Yazıcı, K., Ay, E., Uslu, S., & Arık, S. (2021). The relationship between the lifelong learning tendencies and teacher self-efficacy levels of social studies teacher candidates. Discourse and Communication for Sustainable Education, 12(1), 67–84. doi: 10.2478/dcse-2021-000610.2478/dcse-2021-0006 Search in Google Scholar

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerı [Research methods in social sciences]. Ankara. Search in Google Scholar

Zygmunt, T. (2016a). Language education for sustainable development. Discourse and Communication for Sustainable Education, 7(1), 112–124. doi: 10.1515/dcse-2016-000810.1515/dcse-2016-0008 Search in Google Scholar

Zygmunt, T. (2016b). Philosophy of sustainable development Polish perspective. Discourse and Communication for Sustainable Education, 7(2), 43–51. doi: 10.1515/dcse-2016-001510.1515/dcse-2016-0015 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD