1. bookVolume 26 (2022): Issue 1 (January 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Analysis of the New Farm Tractors Market in Poland in 2010-2020 in the Context of Income Generated by Farmers’ Households

Published Online: 06 May 2022
Volume & Issue: Volume 26 (2022) - Issue 1 (January 2022)
Page range: 65 - 79
Received: 01 Jan 2022
Accepted: 01 Apr 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture - ARMA (2021). Questions and requests to ARMA. Modernisation of farms. Questions and answers – statement. Website: https://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/poddzialanie-modernizacja-gospdarstw-rolnych/pytania-i-odpowiedzi-nabor-31-marca-29-maja-2020-r.html (Accessed: May 2021). Search in Google Scholar

Czubak, W. (2012). Rola i wpływ dopłat bezpośrednich na procesy przemian w rolnictwie. (Role and influence of direct payments on transformation processes in agriculture. Common Agricultural Policy, Publishing House of the University of Life Sciences in Poznań), Poznań. Search in Google Scholar

Final Report. (2019). Evaluation of the results of the implementation and impact of the Rural Development Programme 2014-2020 2014-2018: Competitiveness, innovation, knowledge transfer. Ministry of Agriculture and Rural Development (MArRD), Warsaw. Search in Google Scholar

Grisso, R.B., Perumpral, J.V., Roberson, G.T., Pitman, R. (2014). Using Tractor Test Data for Selecting Farm Tractors. Virginia Tech, 11, www.ext.vt.edu (Accessed: July 2020). Search in Google Scholar

Grzelak, M. (2017). Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup spo-łeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003-2014 (Disposable income of farms against income of other socio-economic groups in Poland in 2003-2014). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, H(4), 139-149. DOI:10.17951/h.2016.50.4.139.10.17951/h.2016.50.4.139 Search in Google Scholar

Hornowski, A. (2015). Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji finansowych z działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” w ramach PROW 2007-2013 w polskich gospodarstwach rolniczych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe (Evaluation of economic effectiveness of financial investments from the measure “Modernization of Agricultural Holdings” under RDP 2007-2013 in Polish agricultural holdings. Polish Association of Agriculture and Agribusiness Economists. Annals), 17(3), 131-137. Search in Google Scholar

Kaczmarek, M. (2016). Rynek maszyn rolniczych (The market of agricultural machinery) http://analizybranzowe.pl?p=121 (Accessed: February 2020). Search in Google Scholar

Kulawik, J., Płonko, R., Wieliczko, B. (2020). Changes in the income situation of agricultural holdings in the light of the Polish FADN observations from 2004-2018. Problems of Agricultural Economics, 4(365), 108-134. DOI: 10.30858/zer/130053.10.30858/zer/130053 Search in Google Scholar

Kusz, D., Gędek, S., Kata, R. (2015). Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim. IX Kongres Ekonomistów Polskich (Exogenous determinants of investment in Polish agriculture. IX Congress of Polish Economists). Search in Google Scholar

Kutkowska, B., Berbeka, T. (2015). Zróżnicowanie dochodów rolniczych gospodarstw indywidualnych po wprowadzeniu nowego system dopłat bezpośrednich. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe (Diversification of agricultural incomes of individual farms after the introducing of a new system of direct payments. Polish Association of Agriculture and Agri-business Economists. Annals) 18(5), 119-125. Search in Google Scholar

Lorencowicz, E. (2011). Rynek ciągników rolniczych w Polsce (Agricultural tractor market in Poland), Roczniki Naukowe SERiA, 13(3), 173-177. Search in Google Scholar

Lorencowicz, E., Uziak, J. (2020). Regional structure of tractor market in Poland. Agriculture Engineering, 24(3), 51-62. ISSN2083-1587. DOI: 10.1515/agriceng-2020-0026.10.1515/agriceng-2020-0026 Search in Google Scholar

Majewski, E., Wąs, A. (2013). Wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku (Economic performance of family farms in Poland after 2004), SGH, Warsaw. Search in Google Scholar

Market analyses. (2018). The market for agricultural inputs. Status and perspectives. Annals, ISSN 2081-8815. Search in Google Scholar

Muzalewski, A. (2015). Principles of the selection of farm machinery under the RDP for 2014-2020. Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch. Search in Google Scholar

Pawlak, J. (2015). Podaż krajowa środków mechanizacji w Polsce w latach 2004-2013 (National supply of agricultural mechanization equipment in Poland in the years 2004-2013). Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 41-51. Search in Google Scholar

Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M. (2014). Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego. (Income of agricultural farms and competitiveness of tax and insurance system). Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Warsaw. Search in Google Scholar

Sass, R. (2019). Potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim a ich efektywność przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. (The production potential of farms in Bydgoszcz subregion and their effectiveness before and after Polish accession to the European Union, Publishing House of the Kujawsko-Pomorska Higher School in Bydgoszcz), Bydgoszcz. Search in Google Scholar

Seliwiak, H. (2016). Spadki sprzedaży nawet o 30 proc. Wyjątkowo trudny rok dla producentów ciągników i przyczep (Sales declines of up to 30 percent. An extremely difficult year for manufacturers of tractors and trailers),http://www.agronews.com.pl/pl/0,28,21238,spadki_sprzedazy_nawet_o_30_proc_wyjatkowo_trudny_rok_dla_producentow_ciagnikow_i_przyczep.html(Accessed: September 2017). Search in Google Scholar

Skudlarski, J. (2016). Rynek nowych ciągników rolniczych w Polsce w latach 2010-2015. (The market for new farm tractors in Poland in 2010-2015). Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(93), 27-35. Search in Google Scholar

Skudlarski, J. (2017). Rynek nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce w latach 2012-2016. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (The market for new and used farm tractors in Poland in 2012-2016. Annals of Polish Association of Agriculture and Agri-business Economists), 19(1), 165-169. Search in Google Scholar

Walley, K., Custance, P., Taylor, S., Lindgreen, A., Hingley, M. (2007). The importance of brand in the industrial purchase decision: a case study of the UK tractor market. Journal of Business & Industrial Marketing, 22(6), 383-393. DOI 10.1108/08858620710780145.10.1108/08858620710780145 Search in Google Scholar

Zając, S., Izdebski, W., Skudlarski, J. (2012). Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001-2012. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe (The market for farm tractors in Poland in 2001-2012. Polish Association of Agriculture and Agribusiness Economists. Annals), 16 (3), 318-323. Search in Google Scholar

Zalewski A. (2017). Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze w Polsce (Determinants of regional differentiation in the number of farm tractors in farms in Poland), RN SERiA, 19 (6), 219-224. DOI: 10.5604/01.3001.0010.793510.5604/01.3001.0010.7935 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD