1. bookVolume 25 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Axiology of Financial Law

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 1 (March 2020)
Page range: 89 - 98
Received: 25 Nov 2019
Accepted: 22 Feb 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

Financial law is a separate, autonomous and interdisciplinary field of law that has evolved from administrative law. The subject of this area of law are primarily public finances based on a number of principles and institutions that have the right to perform public financial operations. The catalogue of public values under financial law is, however, open because the law is constructed in terms of certain values and their protection. It should be emphasized that the law indicates the proper system of values, in which human dignity and freedom are the most important. These values are the source of all rights, including financial law. The subject of axiology is the relationship between these values and the legal normative system. The purpose of this article is to apply broadly understood general and academic financial law, in the theoretical aspect and terms of functions and details. In the case of financial law, axiology focuses mainly on the essence and public values contained in financial law, while it can be considered that the catalogue of public values under financial law is open.

Keywords

Boć J., Lisowski P., Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Chochowski K., Aksjologia w prawie administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Finanse publiczne w Konstytucji – podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku zmianom?, (w:) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006. Search in Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada aequitas a orzecznictwo podatkowe sądownictwa administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 1.10.14746/rpeis.2016.78.1.8 Search in Google Scholar

Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Krawczyk-Sawicka A., Reguła ustawowego nakładania podatków i ciężarów publicznych w świetle art. 217 Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2. Search in Google Scholar

Langer M., O słusznym rozkładzie ciężaru podatkowego w państwie, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1.10.12775/PBPS.2016.004 Search in Google Scholar

Litwińczuk H. (red.), Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Warszawa 2008. Search in Google Scholar

Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

Małecki J., Przełożenie reguły „Lex falsa lex non est” w prawie podatkowym, (w:) I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012. Search in Google Scholar

Mieszkała K., Znaczenie zasady legalizmu w procesie planowania wydatków budżetowych gminy, (w:) J. Korczak (red.), Województwo-region-regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław 2013. Search in Google Scholar

Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, Warszawa 2009. Search in Google Scholar

Nita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2013. Search in Google Scholar

Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011. Search in Google Scholar

Pałecki K., Prawoznawstwo. Zarys wykładu, Warszawa 2003. Search in Google Scholar

Podsiad A., Pszczołowski T., Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

Romer M.T., Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej, (w:) Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003. Search in Google Scholar

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2000. Search in Google Scholar

Szczepańska I., Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, „Ius Novum” 2015, nr 1. Search in Google Scholar

Szołno-Koguc J., Konstytucyjna regulacja ogólnych zasad finansów publicznych, (w:) P. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok 2010. Search in Google Scholar

Zieliński R., Tworzenie prawa podatkowego w Polsce w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, (w:) P. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok 2010. Search in Google Scholar

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo