1. bookVolume 25 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

The New Regulation of the Employment Relationship of Academic Teachers – Contentious Issues

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 1 (March 2020)
Page range: 71 - 87
Received: 20 Dec 2019
Accepted: 31 Jan 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The Law on Higher Education and Science of 2018 is the ninth act regulating the employment of academic teachers in Poland. This Act does not introduce a breakthrough in the model of employing academic teachers although it introduces significant changes. They concern the employment contract as the basis of the employment relationship or a new catalogue of academic teacher positions. The new regulations raise a number of doubts regarding e.g. the duties of academic teachers, the impact of public or private status of the university on the situation of employees and intertemporal issues. These issues were analysed in the article.

Keywords

Bocheńska A., (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Brzezicki T., Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Toruń 2010. Search in Google Scholar

Cudowski B., Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych, (w:) W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Dubowik A., Szczególne właściwości umowy o pracę jako podstawy stosunku pracy w sferze publicznej, (w:) L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Dubowik A., (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Florek L. Obowiązek wydania regulaminu wynagradzania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczme” 2015, nr 3. Search in Google Scholar

Izdebski H., (w:) H. Izdebski, J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019 Search in Google Scholar

Jarentowski M., Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 11. Search in Google Scholar

Jędrzejewski T., (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Kuczyński T., (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Latos-Miłkowska M., Status prawny uczelni w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności ustawodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 8.10.33226/0032-6186.2019.8.5 Search in Google Scholar

Lekston M., (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Pisarczyk Ł., (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Sanetra W., Ogólnie o odrębnościach statusu pracowniczego nauczycieli akademickich, (w:) W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Sieczek E., (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Sierocka I., (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Wiktorowska A., Wajda P., (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Zieliński J.M., (w:) H. Izdebski, J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo