1. bookVolume 6 (2016): Issue 2 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2084-1264
First Published
09 Apr 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Continuity of the Constitutions: The Examples of the Baltic States and Georgia

Published Online: 28 Apr 2018
Page range: 29 - 44
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2084-1264
First Published
09 Apr 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Apsītis Romāns, ‘Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienā’ (2005) 16 Jurista Vārds [Apsītis, Romāns ‘The anniversary of the Declaration of Independence’ (2005) 16 Lawyer’s Word].Search in Google Scholar

Balodis Ringolds, ‘Latvijas Republikas konstitucionālo tiesību evolūcija un transformācija 20. - 21.gadsimta mijā’ in Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20. - 21. gadsimta mijā (Latvijas Universitāte 2006) [Balodis, Ringolds ‘Evolution and Transformation of Constitutional Law of the Republic of Latvia at the Turn of the 20th and 21st Centuries’ in Harmonization of law at the Baltic Sea Region at the Turn of the 20th and 21st Centuries (University of Latvia 2006)].Search in Google Scholar

Balodis Ringolds, ‘Priekšvārds’ in Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības (Latvijas Vēstnesis 2011) [Balodis, Ringolds ‘Foreword’ in The Commentaries of the Constitution of the Republic of Latvia. Chapter VIII. Fundamental Human Rights (Latvijas Vēstnesis 2011).Search in Google Scholar

Bauža Česlovas, ‘Valstybės atkūrimo prielaidos ir eiga (1988 - 1991)’ in Kovo 11-oji - Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena (Žaltvykslė 2008) [Bauža, Česlovas ‘Conditions and way of the restoration of the state (1988 - 1991)’ in 11th March - day of the restoration of the independence of the Lithuanian State (Žaltvykslė 2008)].Search in Google Scholar

Butvilavičius Darius, ‘Estijos Respublikos 1992 m. Konstitucija’ in Konstitucinio regulavimo įvairovė (Mykolo Romerio Universitetas 2006) [Butvilavičius, Darius ‘The Constitution of the Republic of Estonia, 1992’ in Diversity of the constitutional regulation (Mykolo Romerio University 2006)].Search in Google Scholar

Chevallier Jean-Jacques, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 1958 (Dalloz 2001).Search in Google Scholar

Cielava Valdis, ‘Latvijas Satversme: vēsture un mūsdienas’ (1989) 76 Cīņa [Cielava, Valdis ‘Latvian Constitution: history and present’ (1989) 76 Fight].Search in Google Scholar

Elkins Zachary, Ginsburg Tom, Melton James, The Endurance of National Constitutions (Cambridge University Press 2009). 10.1017/CBO9780511817595Search in Google Scholar

Ginsburg Tom, ‘Constitutional endurance’ in Tom Ginsburg, Rosalind Dixon (eds) Comparative Constitutional Law ( Edward Elgar 2011).10.4337/9780857931214Search in Google Scholar

Headlam-Morley Agnes, The New Democratic Constitutions of Europe. A Comparative Study of Post-War European Constitutions with Special References to Germany, Czechoslovakia, Poland, Finland, the Kingdom of the Serbs, Croats & Slovens and the Baltic States (Oxford University Press 1928).Search in Google Scholar

Jarašiūnas Egidijus, ‘Nuo pirmosios iki naujausių konstitucijų: keletas minčių apie konstitucinio reguliavimo raidą’ in Šiuolaikinė konstitūcija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį regulavimą (Mykolo Romerio Universitetas 2005) [Jarašiunas, Egidijus ‘From the first to the new constitutions: some thoughts on the development of constitutional regulation’ in Modern constitution: studies on the constitutional regulation of the foreign states (Mykolo Romerio Universitetas 2005)].Search in Google Scholar

Kūris Pranas, ‘Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė’ in Kovo 11-oji - Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena (Žaltvykslė 2008) [Kūris, Pranas ‘The restoration of the independent Lithuanian state and international law’ in 11th March - day of the restoration of the independence of the Lithuanian State (Žaltvykslė 2008)].Search in Google Scholar

Levits Egils, ‘Jaunā pamatlikuma projektu analizējot’ (1991) 149 Diena [Levits, Egils ‘Analyse of the project of the new fundamental law’ (1991) 149 Day].Search in Google Scholar

Levits Egils, ‘4.maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā’ in 4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju, Tālavs Jundzis (red.) (LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds 2000) [Levits, Egils ‘The Declaration of independence in the Latvian legal system’ in 4th May. Collection of the articles, memories and documents about the Declaration of independence, Tālavs Jundzis (ed) (Foundation of journal “Latvian History” 2000)].Search in Google Scholar

Mälksoo Lauri, ‘Professor Uluots, the Estonian Government in Exile and the Continuity of the Republic of Estonia in International Law’ (2000) 69 Nordic Journal of International Law.10.1163/15718100020296305Search in Google Scholar

Mälksoo Lauri, Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR (Martinus Nijhoff Publishers 2003).10.1163/9789004478473Search in Google Scholar

Merusk Kalle, ‘The Republic of Estonia’ in Constitutional Law of the EU Member States, Leonard Besselink, Paul Bovend’Eert, Hansko Broeksteeg, Roel de Lange, Wim Voermans (eds) (Kluwer 2014).Search in Google Scholar

Papuashvilli George, ‘The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years’ (2012) 2 European Public Law.10.54648/EURO2012018Search in Google Scholar

Pleps Jānis, Pastars Edgars, Plakane Ilze, Konstitucionālās tiesības (Latvijas Vēstnesis 2014) [Pleps Jānis, Pastars Edgars, Plakane Ilze Constitutional Law (Latvijas Vēstnesis 2014)].Search in Google Scholar

Rask Märt, ‘Dear reader’ (2012) XIX Juridica International.Search in Google Scholar

Rodiņa Anita, Pleps Jānis, ‘Constitutionalism in Latvia: reality and developments’ in New Millenium Constitutionalism: paradigms of reality and changes [Njar 2013] <http://concourt.am/armenian/library/cclibrary/2013/newmillenium.pdf> accessed 25 January 2016.Search in Google Scholar

Sajó András, Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism (Central European University Press 1999).Search in Google Scholar

Schmitt Carl, Legality and Legitimacy (Jeffrey Seitzer tr., Duke University Press 2004).10.1215/9780822385769Search in Google Scholar

Stelzer Manfred, The Constitution of the Republic of Austria: A Contextual Analysis (Hart Publishing 2011).Search in Google Scholar

Švābe Arveds, ‘Gaitu sākot’ (1947) 1 Tiesībnieks [Švābe, Arveds ‘Beginning the way’ (1947) 1 Lawyer].Search in Google Scholar

Šilde Ādolfs, Valstsvīri un demokrāti (Grāmatu Draugs 1985) [Šilde, Ādolfs Statemen and democrats (Friend of Books 1985)].Search in Google Scholar

Taube Caroline, Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law (Iustus Förlag 2001).Search in Google Scholar

Vālbergs Jānis, ‘Konstitūcijas jēdziena attīstība vēsturiskāapgaismojumā’ (1936) 3 Tieslietu Ministrijas Vēstnesis [Vālbergs, Jānis ‘Development of the definition of the constitution in the historical perspective’ (1936) 3 Journal of Ministry of Justice].Search in Google Scholar

Vinkleris Paulius, ‘Teisinė 1990 m. kovo 11 d. aktų prigimtis’ in Kovo 11-oji - Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena (Žaltvykslė 2008) [Vinkleris, Paulius ‘The birth of the legal act 11th March, 1990’ in 11th March - day of the restoration of the independence of the Lithuanian State (Žaltvykslė 2008)].Search in Google Scholar

Ziemele Ineta, State Continuity and Nationality: Baltic States and ussia: Past, Present and Future as Defined by International Law (Martinus Nijhoff Publishers 2005).10.1163/9789047416203Search in Google Scholar

Žalimas Dainius, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais teisiniai pagrindai (Žaltvykslė 2008) [Žalimas Dainius, The legal foundations of the restoration of the independence of the Republic of Lithuania (Žaltvykslė 2008)].Search in Google Scholar

Алексеева Татьяна, История испанской конституции (Проспект 2011) [Aleksejeva, Tatjana The history of Spanish constitution (Prospekt 2011)].Search in Google Scholar

Деметрашвили Автандил, ‘Грузия. Вводная статья’ in Конституции государств - участников СНГ (Норма 2001) [Demetraschvilli, Avtandil ‘Georgia. Introduction’ in Constitutions of states - participants of the CIS (Norma 2001)] 175.Search in Google Scholar

Хабриева Талия, Чиркин Вениамин, Теория современной конституции (Норма 2005) [Habrijeva Talija, Chirkin Veniamin Theory of the modern constitution (Norma 2005)].Search in Google Scholar

Лацо Кароль, Конституция домюнхенской Чехословацкой Республики (Прогресc 1972) [Laco, Karol The Constitution of the Czechoslovak Republic before the Munich (Progress 1972)].Search in Google Scholar

Юдин Юрий Чиркин Вениамин, ‘Современные модели комнституци’ in Вениамин Чиркин (ред.), Сравнительное конституционное право (Международные отношения 2002) [Yudin Yuri, Chirkin Veniamin, ‘Modern models of the constitution’ in Veniamin Chirkin (ed.) Comparative constitutional law International relations 2002)].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo