Open Access

On Some of the Aspects of the Linguistic Theory of Law


Cite

Andruszkiewicz M. (2014). Transdyscyplinarne związki prawoznawstwa z naukami o języku – od języków formalnych do nurtu law and literature. In: M. Król, et al. (ed.) Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych (vol. 2, p. 33–44). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Andruszkiewicz M. (2012). O związkach teorii prawa i teorii literatury (refleksje w kontekście tendencji ponowoczesnych). In: A. Samonek (ed.) Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością (p. 151–159). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Broekman J. M. (1985). Dyskurs prawniczy – tekst i mit. Studia Prawnicze, 3–4, 27–37.Search in Google Scholar

Bronk A. (1988). Rozumienie. Dzieje. Język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. Lublin: TNKUL.Search in Google Scholar

Brożek B., Zyzik R. (2010). Reguły prawne z perspektywy „Dociekań filozoficznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2, 113–132.Search in Google Scholar

Fish S. (1980). Normal Circumstances, Literal Language, Direct Speech Acts, the Ordinary, the Everyday, the Obvious, What Goes without Saying, and Other Special Cases. In: S. Fish, Is there a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities (p. 268–292). Cambridge, Mass: Harvard University Press.Search in Google Scholar

Gajda S. (September 2007). Znaczenie w stylistyce. Lecture presented during the scientific conference titled “Znaczenie i Styl”, Białystok.Search in Google Scholar

Gizbert-Studnicki T. (1985). Teoria prawa, filozofia, lingwistyka. Studia Filozoficzne, 2–3, 67–81.Search in Google Scholar

Gizbert-Studnicki T. (1986). Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych, 22.Search in Google Scholar

Hart H. L. A. (1961). The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press.Search in Google Scholar

Fodor J. A., Katz J. J. (1962). What is Wrong with the Philosophy of Language. Inquiry, V(1–4), 197–237.Search in Google Scholar

Koj L. (1971), Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki, Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Korżyk K. (1999). Język i gramatyka w perspektywie komunikatywizmu. In: A. Awdiejew (ed.). Gramatyka komunikacyjna (p. 9–32). Warszawa–Kraków: PWN.Search in Google Scholar

Kotarbińska J. (1964). Spór o granice stosowalności metod logicznych. Studia Filozoficzne, 3, 25–47.Search in Google Scholar

Kozak A. (2010). Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Opałek K. (1969). Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. płaszczyzn prawa. Państwo i Prawo, 6, 983–995.Search in Google Scholar

Opałek K. (1986). Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki. Warszawa: PWNSearch in Google Scholar

Pietrzykowski T. (2009). John. R. Searle i ontologia prawa. Studia Prawnicze, 1–2, 7–41.Search in Google Scholar

Rasiński L. (2009). „Reguły” i „gry” świata społecznego – Wittgenstein, de Saussure i zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej. In: idem (ed.) Język, dyskurs, społeczeństwo (p. 7–27). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Stanosz B. (1980). Wstęp. In: J. W. Borejsza et al. (ed.) Język w świetle nauki (p. 5–25). Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Stelmach J., Brożek B. (2004). Metody prawnicze. Kraków:Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

Strawson P. F. (1963). Carnap’s Views on Constructed Systems versus Natural Languages in Analitical Philosophy. W: P. A. Schlip (ed.) The Philosophy of Rudolf Carnap. Lasall–London.Search in Google Scholar

Święczkowska H. (2008). Język jako projekt filozoficzno-polityczny. G. W. Leibniza „Swobodne rozważania o naprawie i ulepszeniu języka niemieckiego”. Kraków: Wydawnictwo Aureus.Search in Google Scholar

Tokarz B. (2011). Lingwistyczne korzenie poetyki w perspektywie kulturowej teorii literatury. In: M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska (ed.) Teoria literatury w świetle językoznawstwa (p. 115–128). Toruń: Wydawnictwo UMK.Search in Google Scholar

Woleński J. (1967). Język prawny w świetle współczesnych metod analizy semantycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace prawnicze, 31.Search in Google Scholar

Wright G. H. (1963). Norm and Action. A Logical Enquiry. London: Routledge & Kegan Paul PLC.Search in Google Scholar

Wróblewski J., (1973). Metody logiczno-językowe w prawoznawstwie. In: A. Łopatka (red.) Metody badania prawa (p. 47–75). Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Search in Google Scholar

Wróblewski J. (1969). Zagadnienia wielopłaszczyznowości w metodologii współczesnej nauki prawa. Studia Prawnicze, 21, 3–24.Search in Google Scholar

Wróblewski J. (1978). Recenzja N. Viskovic, Pojam prawa. Prilog integralnoj teoriji prawa, Split 1976. Państwo i Prawo, 3, 162–164.Search in Google Scholar

Wróblewski J., (1981). Modele prawoznawstwa a typy kształcenia prawniczego. Państwo i Prawo, 4, 17–29.Search in Google Scholar

Ziembiński Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Ziembiński Z. (1985). Deskrypcjonistyczna i rekonstrukcjonistyczna analiza języka w prawoznawstwie. Studia Prawnicze, 3–4, 329–341.Search in Google Scholar

Zirk-Sadowski M. (1981). Rola pragmatyki w badaniach języka prawnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 6, 41–57.Search in Google Scholar

Zirk-Sadowski M. (2000). Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków: Zakamycze.Search in Google Scholar

eISSN:
2199-6059
ISSN:
0860-150X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Philosophy, other