1. bookVolume 7 (2015): Issue 4 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Expected Leadership Competences in the Labour Market in Alumni’s Career Paths. A Study in Poland and Other Cee Countries

Published Online: 31 May 2016
Volume & Issue: Volume 7 (2015) - Issue 4 (December 2015)
Page range: 35 - 53
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Agrotec, (2014) Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, RAPORT KOŃCOWY, Warszawa, 2014 r.Search in Google Scholar

Antczak Z., (2014), W stronę koncepcji kapitału ludzkiego, w: Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania / Antczak Zbigniew, Borkowska Stanisława (ed.), Difin, Warszawa. Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), (2014), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. (ed.) J. Górniak, PARP, Warszawa.Search in Google Scholar

Čater T., Lang R., (2011), Values and Leadership Expectations of Future Managers from Transforming Societies, Chemnitz University of Technology, http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl5/forschung/schriften/doc/16.pdf:5.01.2013.Search in Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna, raport, 2013, www.diagnoza.com.Search in Google Scholar

Długookresowa strategia rozwoju Polski do 2030 r., Trzecia fala nowoczesności, (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 11 stycznia 2013.Search in Google Scholar

Emerging markets, emerging leaders. A Talent and Leadership Study of Central and Eastern Europe, (2009), The Korn/Ferry Institute, http://www.trainings.ru/f/1/pics/CEE_Talent_Ldrshp_Study.pdf: 5.01.2013.Search in Google Scholar

Europejski Sondaż Społeczny (ESS), (2014), http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/955642.html, 27.08.2015.Search in Google Scholar

Financial Times Ranking of Business Schools, http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2012: 16 Aug 2012.Search in Google Scholar

Haromszeki Ł., (2014a), Expected features and the behavior of talented leaders in the three sectors of the Polish economy in context with other Central-Eastern European Countries, Journal of Intercultural Management (ed. Ł. Sułkowski), Vol. 6 No. 4 December.10.2478/joim-2014-0037Search in Google Scholar

Haromszeki Ł., (2012), Aktywność liderów jako szansa rozwoju organizacji trzeciego sektora w powiecie dzierżoniowskim, Determinanty potencjału rozwoju organizacji (ed.) A. Stabryła, K. Woźniak), Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków.Search in Google Scholar

Haromszeki Ł., (2011), Liderz y lokalni w kontekście barier administracyjnych w zarządzaniu gminą, Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Tom 4, (ed.) Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011a.Search in Google Scholar

Haromszeki Ł., (2014b) Prz ywództwo organizacyjne drugiej dekady XXI wieku - szansa na budowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Prace Naukowe Ue we Wrocławiu nr 350, Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia, Problemy zarządczo-psychologicznych (ed.) Marzena Stor, Agnieszka Formalczyk, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.10.15611/pn.2014.350.14Search in Google Scholar

Haromszeki Ł., (2010), Prz ywództwo w czasie kryz ysu, w: T. Listwan, (ed.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.Search in Google Scholar

Haromszeki Ł., (2011b), Skuteczni liderz y lokalni, Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, (ed.) B. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.10.18778/7525-546-1.21Search in Google Scholar

Haromszeki Ł., (2012a), The teaching of leadership - ways to create leaders in selected universities in the world, Journal of Intercultural Management, Vol. 4, N. 3, September, Łódź.Search in Google Scholar

Haromszeki, P. Jarco, (2013), Psychological and social competences characteristic of virtual space leader, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, September, Wrocław.Search in Google Scholar

Hay Group, (2014), Best Companies for Leadership http://www.haygroup.com/bestcompaniesforleadership/research-and-findings/about-the-research.aspx, 25.03.2014Search in Google Scholar

Jarco P., (2012), Monitoring the Career Paths of the University Graduates as the Quality Instrument in Education, w: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wroclaw.Search in Google Scholar

Kawka T.. (2012), Uelastycznienie kształtowania wynagrodzeń w organizacji, Sukces w zarządzaniu kadrami, T1 Problemy zarządczo-ekonomiczne (ed. T. Listwan, M. Stor), Wyd. UE we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Kotian J. Arokszallasi Z., Rzentarzewska K, (2014), 25 years after communism - does Central and Eastern Europe still hold the key to growth?, Erste Group Research CEE Special Report, November 11, 25 years after Communism, does CEE still hold key to growth?, www. erstegroup.com/en/.../pi-20141111-report.pdf, 15.08.2015. Search in Google Scholar

Koźmiński, A. K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa.Search in Google Scholar

Kożusznik B., (2002), Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa.Search in Google Scholar

Mączyński J., Wyspiański D., (2011), Differences on Organizational Practices and Preferred Leader Attributes Between Polish Managers Studies in 2010/2011 and 1996/1997, (ed.) Ł. Sułkowski, Journal of Intercultural Management, vol. 3.10.2478/v10059-010-0017-zSearch in Google Scholar

McKinsey Global Institute, (2013), A new dawn: Reigniting growth in Central and Eastern Europe, http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/a_new_dawn_reigniting_growth_in_central_and_eastern_europe.pdf, 15.08.2015.Search in Google Scholar

Raport Polska 2030 - wyzwania rozwojowe, (2011), Warszawa 17 listopada.Search in Google Scholar

Ravishankar L., Hudson K., (1999), Badanie cech prz ywódcz ych wśród najwyższej kadry menedżerskiej, Lider w każdym z nas. Model powszechnego prz ywództwa (ed. H. Bergmann, K. Hudson, D. Russ-Eft), Wydawnictwo Galaktyka, Łódź.Search in Google Scholar

Sikorski C.,(2006), Organizacje bez wodzów. Od prz ywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.Search in Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju 2020, (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa wrzesień.Search in Google Scholar

Suchodolski A., (2012), Cz ynniki wpływające na wytyczanie kierunków rozwoju pracowników w organizacji, Sukces w zarządzaniu kadrami, T1 Problemy zarządczo-ekonomiczne (ed. T. Listwan, M. Stor), Wyd. UE we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, (2009), Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD