1. bookVolume 68 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users ?

Published Online: 24 Jan 2018
Volume & Issue: Volume 68 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 296 - 304
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper focuses on labelling words by subject in a non-specialized dictionary. We compare the existing monolingual dictionaries of Czech and their ways of labelling terms of medicine and related fields; besides apparent differences between dictionaries, there are also inconsistencies within one dictionary. We consider pros and cons of domain labels as such and their usability in the light of needs and limits of dictionary users, with the aim to motivate further discussion on related issues.

Keywords

[1] Cabré, M. T. (1996). Terminology: Theory, methods and applications. John Benjamins B. V., Amsterdam – Philadelphia.Search in Google Scholar

[2] Meyer, I. and Mackintosh, K. (2000). When Terms Move into Our Everyday Lives: An Overview of De-terminologization. Terminology, 6(1):111–138.10.1075/term.6.1.07meyOpen DOISearch in Google Scholar

[3] Mžourková, H., Nová, J., and Pernicová, H. (2017, submitted). Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících. Naše řeč.Search in Google Scholar

[4] Bozděchová, I. (2009). Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Karolinum, Praha.Search in Google Scholar

[5] Bozděchová, I. (2010). Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace. Slovo a slovesnost, 71(3):163–175.Search in Google Scholar

[6] Bozděchová, I. (2006). Morbus professionalis. (K motivovanosti českých názvů nemocí). Naše řeč, 89(3):113–122.Search in Google Scholar

[7] Kolenčíková, E. and Šír, A. (2004). Vývoj lékařské terminologie za posledních deset let. In Žemlička, M., editor, Termina 2003, pages 56–63, Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech Republic.Search in Google Scholar

[8] Nečas, P. and Hejna, P. (2010). K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi. Naše řeč, 93(1):25–36.Search in Google Scholar

[9] Daneš, F., Filipec, J., and Machač, V., editors (1978). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha.Search in Google Scholar

[10] Filipec, J. (1995). Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového. In Čermák, F. and Blatná, R., editors, Manuál lexikografie, pages 14–49, H&H, Jinočany.Search in Google Scholar

[11] Lišková, M., Nová, J., and Pernicová, H. (2016b). Terminologie. In Kochová, P. and Opavská, Z., editors, Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny, pages 176–185, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha.Search in Google Scholar

[12] Machač, J. (1964). Odborná terminologie ve výkladovém slovníku. Československý terminologický časopis, 3:65–76.Search in Google Scholar

[13] Masár, I. (1984). Definícia termínu v Krátkom slovníku slovenského jazyka. In Obsah a forma v slovnej zásobe: materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1.–4. marca 1983), pages 68–71, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava.Search in Google Scholar

[14] Buzássyová, K. (2000). Odborná lexika vo všeobecnom výkladovom slovníku. In K. Buzássyová, editor, Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť prof. Jána Horeckého, pages 513–523, Veda, Bratislava.Search in Google Scholar

[15] Blatná, L. (1964). Ke zpracování lékařské terminologie ve Velkém rusko-českém slovníku. Československý terminologický časopis, 3:143–150.Search in Google Scholar

[16] Homoláč, J. and Mrázková, K. (2014). K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 75(1): 3–38.Search in Google Scholar

[17] Atkins, B. T. S. and Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

[18] Tsuji, K. and Kageura, K. (1998). An Analysis of Medical Synonyms: the Word-structure of Preferred Terms. Terminology, 5(2):229–249.10.1075/term.5.2.09tsuOpen DOISearch in Google Scholar

[19] Wang, J. L. S. and Ge, G. (2008). Establishment of a Medical Academic Word List. English for Specific Purposes, 27:442–458.10.1016/j.esp.2008.05.003Open DOISearch in Google Scholar

[20] León-Araúz, P. and Reimerink, A. (2014). From Term Dynamics to Concept Dynamics: Term Variation and Multidimensionality in the Psychiatric Domain. In Abel, A., Vettori, Ch., and Ralli, N., editors, Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. pages 657–668, Institute for Specialised Communication and Multilingualism, Bolzano, Italy. Accessible at: http://euralex.org/publications/from-term-dynamics-to-conceptdynamics-term-variation-and-multidimensionality-in-thepsychiatric-domain/, retrieved 2017-03-21.Search in Google Scholar

[21] Panocová, R. (2016). A Descriptive Approach to Medical English Vocabulary. In Margalitadze, T. and Meladze, G., editors, Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, pages 529–540, Ivane Javakhisvili Tbilisi State University, Tbilisi. Accessible at: http://euralex.org/publications/a-descriptive-approach-to-medical-english-vocabulary/, retrived 2017-03-21.Search in Google Scholar

[22] Hubáček, J. and Krčmová, M. (2016). Sociolekt (slang). In Karlík, P., Nekula, M., and Pleskalová, J., editors, Nový encyklopedický slovník češtiny online. Accessible at: https://www.czechency.org/slovnik/SOCIOLEKT, retrieved 2017-03-03.Search in Google Scholar

[23] Durkin, P., editor (2016). The Oxford Handbook of Lexicography. Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

[24] Martincová, O. and Bozděchová, I. (2016). Termín (odborný název). In Karlík, P., Nekula, M., and Pleskalová, J., editors, Nový encyklopedický slovník češtiny online. Accessible at: https://www.czechency.org/slovnik/TERMIN, retrieved 2017-03-03.Search in Google Scholar

[25] Hausenblas, K. (1962). K specifickým rysům odborné terminologie. In Problémy marxistické jazykovědy, pages 248–262, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.Search in Google Scholar

[26] Dvonč, L. (1965). K problému slovies ako termínov. Československý terminologický časopis, 4:59–64.Search in Google Scholar

[27] Man, O. (1964). Postavení slovesa v systému terminologie. Slavica Pragensia, VI:129–138.Search in Google Scholar

[28] Abecassis, M. (2008). The Ideology of the Perfect Dictionary: How Efficient Can a Dictionary Be? Lexikos 18 (AFRILEX-reeks/series 18), pages 1–14.10.4314/lex.v18i1.47238Search in Google Scholar

[29] Hnátková, M., Křen, M., Procházka, P., and Skoumalová, H. (2014). The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14), pages 160–164, ELRA, Reykjavík, Iceland.Search in Google Scholar

[30] Lišková, M., Michalec, V., and Pernicová, H. (2016a). Hlavní heslář. In Kochová, P. and Opavská, Z., editors, Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny, pages 20–24, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha.Search in Google Scholar

[31] Sager, J. C. (1990). A Practical Course in Terminology Processing. John Benjamins, Amsterdam.10.1075/z.44Search in Google Scholar

[32] Žagar Karer, M. (2007). Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih. In Orel, I., editor, Obdobja 24: Metode in zvrsti. Razvoj slovenskega strokovnega jezika, pages 599–609, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za slovenistiko, Ljubljana.Search in Google Scholar

[33] Müller-Spitzer, C., editor (2014). Using Online Dictionaries. Lexicographica Series Maior 145. Walter de Gruyter, Berlin.10.1515/9783110341287Search in Google Scholar

[34] Dziemianko, A. (2015). Colours in Online Dictionaries: A Case of Functional Labels. International Journal of Lexicography, 28(1):27–61.Search in Google Scholar

[35] Barbierik, K., Bodlák, M., Děngeová, Z., Jarý, V., Liška, T., Lišková, M., Nový, J., and Virius, M. (2015). The Current Status of the Development of the ALEXIS Dictionary Writing System. In Gajdošová, K. and Žáková, A., editors, Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography, pages 17–25, RAM-Verlag, Lüdenscheid, Germany.Search in Google Scholar

[36] L’Homme, M.-C. and Cormier, M. C. (2014). Dictionaries and the Digital Revolution: A Focus on Users and Lexical Databases. International Journal of Lexicography, 27(4):331–340.10.1093/ijl/ecu023Open DOISearch in Google Scholar

[37] Ledinek, N. (2015). Obravnava izhodiščno terminološke leksike v novem Slovarju slovenskega knjižnega jezika. In Smolej, M., editor, Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (2. del), pages 441–448, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana.Search in Google Scholar

[38] Müller-Spitzer, C., Wolfer, S., and Koplenig, A. (2015). Observing Online Dictionary Users: Studies Using Wiktionary Log Files. International Journal of Lexicography, 28(1):1–26.Search in Google Scholar

[39] Lew, R. and de Schryver, G.-H. (2014). Dictionary Users in the Digital Revolution. International Journal of Lexicography, 27(4):341–254.10.1093/ijl/ecu011Open DOISearch in Google Scholar

[40] Machová, S. (1995). Terminografie – speciální případ lexikografie. In Žemlička, M., editor, Termina 94, pages 133–137, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci a Ústav pro jazyk český, Praha, Czech Republic.Search in Google Scholar

[41] Nová, J. (2016). Zpracování názvů chemických sloučenin v ASSČ. In Kochová, P. and Opavská, Z., editors, Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny, pages 184–185, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, Czech Republic.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo