1. bookVolume 66 (2015): Issue 1 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Spojka Kým V Sémantických A Komunikačných Súvislostiach

Published Online: 24 Jul 2015
Volume & Issue: Volume 66 (2015) - Issue 1 (June 2015)
Page range: 17 - 39
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The study focuses on the communication-oriented analysis and interpretation of semantic and communicative (illocutive) functions of the Slovak conjunction kým [‘while’]. Research is based on the text material of the Slovak National Corpus containing synchronic dynamics of the sentence in which the conjunction kým [‘while’] expresses temporal and/or contrastive meanings. Kým [‘while’] is understood as a poly-semantic and poly-functional word which forms relations of limitative, successive, simultaneous and contrastive-simultaneous coincidence between an independent clause (P) and a whileclause (Q). Regarding the semantic functions of the conjunction, the study also discusses the function of temporal and pragmatic collocations, and complementary and competitive use of synonymous conjunctions. It verifies the connections between the actual dispositions of the conjunction kým [‘while’] and a dialogic or narrative interpretation, the choice of perspective and the sentence order. A part of the study presents the use of the conjunction kým [‘while’] in the communicative functions of assertion, direction, interrogation, satisfaction, commission and admonition. It demonstrates the dominance of illocutions which are based on the negative life experience of a speaker

Keywords

BODNÁROVÁ, Martina: K problematike aspektu v kontexte pomerných (relatívnych) časov. In: Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčine. Ed. Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2009, s. 143 - 151.Search in Google Scholar

DANEŠ, František: Věta a text. Praha: Academia 1985. 234 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Druhé, doplnené a upravené vydanie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013. 432 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Preferenčný aspekt rečových aktov. In: Jazykovedný časopis, 1995, roč. 46, s. 3 - 11.Search in Google Scholar

Encyklopedický slovník češtiny. Ed. Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002. 604 s.Search in Google Scholar

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Časové podraďovacie súvetie v slovenských nárečiach. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1986. 134 s.Search in Google Scholar

FILKORN, Vojtech: Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1998. 378 s.Search in Google Scholar

GREPL, Miroslav: Věty s významem nutnosti, možnosti (schopnosti) a záměru. In: Grepl, Miroslav - Karlík, Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998a, s. 153 - 167.Search in Google Scholar

GREPL, Miroslav: Komunikační (ilokuční) funkce výpovědi. In: Grepl, Miroslav - Karlík, Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998b, s. 421 - 494.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi. In: Slovo a slovesnost, roč. 65, 2004, s. 163 - 173.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Pragmatika v češtině. Vyd. 2, dopl. Praha: Karolinum 2013. 336 s.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Slovesný vid a tzv. performativnost. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. Martin Ološtiak, Martina Ivanová, Daniela Slančová (eds.). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2011, s. 155 - 161.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Ešte raz o spojke kým. In: Kultúra slova, 1997, roč. 31, č. 6, s. 326 - 329.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján - SOKOLOVÁ, Jana: Modelovanie v lingvistike. Nitra: Garmond 2003. 120 s.Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Modálne relátory. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. Juraj Dolník. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010, s. 218 - 264.Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Vidová opozícia a vidová korelácia v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, roč. 64, 2013, s. 5 - 48.10.2478/jazcas-2013-0001Search in Google Scholar

KAČALA, Ján: Syntaktický systém jazyka. Pezinok: Formát 1998. 144 s.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana a kol.: Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine. Synchrónia - diachrónia - ontogenéza. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013a. 312 s.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana: Spojky v komunikačných väzbách a kognitívnych súvislostiach (k vybraným aspektom zlučovacieho vzťahu). In: Jazykovedné štúdie XXX. Syntax a morfológia - väzby a súvislosti. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013b, s. 101 - 112.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana: Operátory na rozširovanie a rozvíjanie výpovede. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. Juraj Dolník. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010, s. 326 - 386.Search in Google Scholar

Krátky slovník slovenského jazyka. Hlav. red. Ján Kačala, Mária Pisárčiková. Štvrté, doplnené a upravené vydanie. Bratislava: VEDA 2003.Search in Google Scholar

Mluvnice češtiny 3. Skladba. Red. F. Daneš - M. Grepl - Z. Hlavsa. Praha: Academia 1987. 748 s.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Medzi slovesom a vetou. Problémy slovenskej konverzie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 128 s.Search in Google Scholar

ORAVEC, Ján: Spojka kým. In: Kultúra slova, 1971, roč. 5, s. 3 - 8.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Slovenská gramatika. (Opis jazykového systému). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981. 324 s.Search in Google Scholar

Slovenský národný korpus - verzia prim-6.1.20-public-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave 2015. Dostupný na www: https://bonito.korpus.sk Slovník súčasného slovenského jazyka. A - G. 1. vyd. Red. K. Buzássyová - A. Jarošová. Bratislava: VEDA 2006.Search in Google Scholar

Slovník súčasného slovenského jazyka. H - L. Red. K. Buzássyová - A. Jarošová. Bratislava: VEDA 2011.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Jana: O definičných vlastnostiach (verbálneho) textu. In: Slavica Nitriensia, 2012, roč. 1, s. 41 - 54.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava - ŽIGO, Pavol: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2014. 320 s.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Kategória času. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. Juraj Dolník.Search in Google Scholar

Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010, s. 167 - 217.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Kategória času v slovenskom jazyku. Bratislava: Univerzita Komenského 1997. 115 s.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo