1. bookVolume 66 (2015): Issue 1 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Ján Dekan K Vývoji Jazyků

Published Online: 24 Jul 2015
Volume & Issue: Volume 66 (2015) - Issue 1 (June 2015)
Page range: 5 - 16
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In 1951, in the period after Stalin’s intervention against Marrism, young Slovak archaeologist and historian Ján Dekan published a study Za stalinské riešenie otázok etnogenezy [For the Stalinist Solution of the Questions of Ethno-genesis]. The present paper shows that hidden behind the Marxist terminology, a worth reading and worth considering work on the topic of the rise and development of languages can be found. With the help of the concept of four paradigms of historical (historical-comparative) linguistics, Dekan’s study is evaluated as a text fitting into the revisionist paradigm, characteristic by the assumption of a balanced role of divergence and convergence in language development. Further relationships of the Dekan’s work to other theories and principles of language development are discussed

Keywords

Achvlediani , Georgij S.: Za leninsko-stalinskú cestu rozvoja sovietskej vedy. In: Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Red. A. V. Isačenko. Bratislava: Slovenská akadémia vied umení 1950, s. 198-209.Search in Google Scholar

Boček, Vít: Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014. 436 s. Císař , Čestmír: K otázce národního a „všesvětového jazyka“. In: Tvorba, 1950, roč. 19, s. 960-961.Search in Google Scholar

Čilinská , Zlata: Archeológ a historik Ján Dekan (1919-2007). (K 90. výročiu narodenia). In: Historický zborník, 2009, roč. 19, s. 272-276.Search in Google Scholar

Čikobava , Arnold (1950): O niektorých otázkach sovietskej jazykovedy. In: Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Red. A. V. Isačenko. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950, s. 39-63.Search in Google Scholar

Dekan , Ján: Za stalinské riešenie otázok etnogenezy. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1951a. 88 s.Search in Google Scholar

Dekan , Ján: Začiatky slovenských dejín a ríša Veľkomoravská. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1951b. 187 s.Search in Google Scholar

Dekan , Ján: O vznikaní národností pred X. storočím na území našej vlasti. In: Věstník Československé akademie věd, 1954, roč. 63, s. 399-404.Search in Google Scholar

Dekan , Ján: Veľká Morava. Doba a umenie. Bratislava: Tatran 1976. 280 s.Search in Google Scholar

Dekan , Ján: Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží. Bratislava: Tatran 1979. 62 s.Search in Google Scholar

Erhart , Adolf: Geneze indoevropských jazyků - diferenciace či integrace? In: Listy filologické, 1976, roč. 99, s. 193-205.Search in Google Scholar

Frinta , Antonín: K otázce cizího vlivu na jazyk. In: Časopis pro moderní filologii, 1942, roč. 28, s. 349-356.Search in Google Scholar

Holzer , Georg: Historische Grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang 2007. 156 s. Christ y, T. Craig: Uniformitarianism in Linguistics. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins 1983. XIII + 139 s.Search in Google Scholar

Isačenko , Alexander V. (red.): Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950. 154 s.Search in Google Scholar

Janhunen , Juha: On the paradigms of Uralic comparative studies. In: Finnisch-Ugrische Forschungen, 2001, roč. 56, s. 29-41.Search in Google Scholar

Kellner , Adolf - Novák , Bořivoj (eds.): Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných. Soubor diskusních statí z listu Pravda a z časopisu Boľševik. Praha: Rovnost 1951. 328 s.Search in Google Scholar

Kolník , Titus: Ján Dekan - učiteľ, kolega a priateľ. In: Ján Dekan. Život a dielo. Ed. J. Vladár. Nitra: Archeologický ústav SAV - Spoločnosť Antona Točíka - Slovenská archeologická spoločnosť 2005, s. 52-58.Search in Google Scholar

Kořínek , Josef Miloslav: Od indoeuropského prajazyka k praslovančine. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1948. 128 s.Search in Google Scholar

Kuhn , Thomas S.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press 1962. XV + 172 s.Search in Google Scholar

Labov , William: Principles of Linguistic Change. Internal Factors. Oxford: Blackwell Publishing 2001. XXIV + 641 s.Search in Google Scholar

Lass , Roger: Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press 1997. XXIII + 423 s.10.1017/CBO9780511620928Search in Google Scholar

Lehr- Spławi ński , Tadeusz: O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań: Instytut Zachodni 1946. 237 s.Search in Google Scholar

Meillet , Antoine: Introduction à l‘étude comparative des langues indoeuropéennes. Paris: Hachette 1924. XXIV + 464 s. Meščaninov , Ivan: Za tvorivé rozvíjanie dedičstva akademika N. J. Marra. In: Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Red. A. V. Isačenko. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950, s. 64-85.Search in Google Scholar

Moravec , Jaroslav: Sovětská jazykověda a jazykovědná diskuse v „Pravdě“. In: Slovo a slovesnost, 1950, roč. 12, s. 113-122.Search in Google Scholar

Neustupný , Jiří V.: Poststrukturalismus a pražská škola. In: Slovo a slovesnost, 1993, roč. 54, s. 1-7.Search in Google Scholar

Schmidt , Johannes: Die verwantschaftsverhältnisse der indogermanischen sprachen. Weimar: Böhlau 1872. IV + 68 s. 16Search in Google Scholar

Skalička , Vladimír. Zur ungarischen Grammatik. Praha: Filosofická fakulta university Karlovy 1935. 68 s.Search in Google Scholar

Thomason , Sarah G.: On reconstructing past contact situations. In: The Life of Language. Papers in Linguistics in Honor of William Bright. Ed. J. H. Hill - P. J. Mistry - L. Campbell. Berlin - New York: Mouton de Gruyter 1998, s. 153-168.Search in Google Scholar

Tlustá , Eva: „Za marxistickú jazykovědu“ [recenze na: Isačenko 1950]. In: Slovo a slovesnost, 1952, roč. 13, s. 50-51.Search in Google Scholar

Trávníček , František: Stalinská epocha jazykovědy. In: Naše řeč, 1953, roč. 36, s. 129-139.Search in Google Scholar

Trubetzko y, Nikolai S.: Gedanken über das Indogermanenproblem. In: Acta linguistica, 1939, roč. 1, s. 81-89.10.1080/03740463.1939.10410851Search in Google Scholar

Tyl, Zdeněk: Bibliografie české linguistiky 1951-1955. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1957. 540 s.Search in Google Scholar

Vladár , Jozef (ed.): Ján Dekan. Život a dielo. Nitra: Archeologický ústav SAV - Spoločnosť Antona Točíka - Slovenská archeologická spoločnosť 2005. 82 s.Search in Google Scholar

Zimmer , Stefan: Linguistische Rekonstruktion und Geschichte. In: Bopp-Symposium 1992 der Humboldt-Universität zu Berlin. Akten der Konferenz vom 24. 3. - 26. 3. 1992 aus Anlaß von Franz Bopps zweihundertjährigem Geburtstag am 14. 9. 1991. Ed. R. Sternemann. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter 1994, s. 302-313. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo