1. bookVolume 7 (2017): Issue 1 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

An “Alien” or a Stranger Indeed?

Published Online: 27 Dec 2017
Volume & Issue: Volume 7 (2017) - Issue 1 (December 2017)
Page range: 41 - 58
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

With respect to the current migration crisis in Europe, the term “alien” is generally identified with the Arab or Muslim (for many people: Arab = Muslim) communities. The article contains an analysis of the origins, history, and effects of this phenomenon, illustrated with the example of the Arabs in Poland – a country where both of those communities are small, where there are few immigrants as a rule, and which is not directly impacted by the refugee crisis. In general, there were no negative experiences in Polish–Arabic relations, but—due to the lack of knowledge and personal interactions with members of the Arab (Muslim) diaspora—many Poles perceive them as aliens. Why are they aliens? When did they start being aliens? And if they have always been aliens, then are they aliens indeed? In the paper, I will present an analysis of the way members of the Arab diaspora are perceived as aliens and their sense of alienness in Poland. The analysis is based on the field study of this community, with emphasis on the differences between the Arab migration to Poland/Eastern European countries and their migration to other European states. Additionally, a new theory of inclusion of an alien will be presented along with proposals concerning how to “tame” an alien for the sake of a common, conflict-free existence—because “alien” often simply means the unknown and/or the unwanted to be known.

Keywords

Allport, Gordon W. 1954. The Nature of Prejudice. Cambridge, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co.Search in Google Scholar

Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.Search in Google Scholar

Aronson, Elliot. 2001. Człowiek – istota społeczna [The Social Animal]. Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Bauman, Zygmunt. 1995. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznawcza. [Modernity and Ambivalence]. Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Bauman, Zygmunt. 2000. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika [Globalization. The Human Consequences]. Warsaw: PIW.Search in Google Scholar

Bauman, Zygmunt. 2016. Obcy u naszych drzwi [Strangers at Our Door]. Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Bystroń, Jan Stanisław. 1929. Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie 1147–1914 [Poles in the Holy Land, Syria and Egypt 1147–1914]. Krakow: Księgarnia Geograficzna Orbis.Search in Google Scholar

Castles, Stephen, Miller, Mark J. 2001. Migracje we współczesnym świecie [The Age of Migration]. Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Public Opinion Research Center [CBOS]. 2002–2012. Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań [The Attitude of Poles towards Other Nations. Research Report]. CBOS: Warsaw.Search in Google Scholar

Chavez, Leo R. 1991. Outside the Imagined Community: Undocumented Settlers and Experiences of Incorporation. American Ethnologist 18: 257–278.10.1525/ae.1991.18.2.02a00040Open DOISearch in Google Scholar

Chilczuk, Michał. 2001. 50 lat kształcenia studentów zagranicznych w Polsce [50 Years of Education of Foreign Students in Poland]. Kontakt 7(1). (http://www.copernicus.org.pl/kontakt/chilczuk.htm – last visit on: February 8, 2015).Search in Google Scholar

Chodubski, Andrzej. 1997. Imigranci w Polsce [Immigrants in Poland]. Autograf 5: 14–35.Search in Google Scholar

Frankfort-Nachmias, Chava, Nachmias, David. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych [Research Methods in the Social Sciences]. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.Search in Google Scholar

Gadowska, Aspazja, Spyra, Adam, Strzelichowski, Szymon, Trzaska, Katarzyna, Urban-Toczek, Anna, Witkowski, Tomasz, Ziębacz, Agnieszka. 2014. Charakterystyka społeczności imigranckich z Ukrainy, Armenii, Wietnamu i krajów MENA, zamieszkującaych województwo małopolskie oraz badane społeczności w świetle analizy dokumentów [Characteristics of Immigrant Communities from Ukraine, Armenia, Vietnam and MENA Countries Living in Lesser Poland District and Examined Communities in the Light of the Documents’ Analysis]. In: E. Pindel (ed.), Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją [Immigrants in Lesser Poland. Between the Integration, Assimilation, Separation, Marginalization]. 49–116. Kraków: Akademia Ignatianum.Search in Google Scholar

Garosi, Eleonora. 2002. Moral Panic and Social Construction of Migrants as a Security Issue in the Context of Risk Societies [paper at the conference: Transnational Mobility and Security: Conceptual Frames, Experiences and New Perspectives for the European Union, Cecina], 12 July.Search in Google Scholar

Gasztold-Seń, Przemysław. 2012. Arabscy studenci w Warszawie po 1956 r. [Arab Students in Warsaw after 1956]. In: P. Pleskot (ed.), Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989: studia i materiały [Foreigners in Warsaw 1945–1989: Research and Materials]. 41–72. Warsaw: IPN.Search in Google Scholar

German Marshall Fund of the United States. 2009. Transatlantic Trends: Immigration, German Marshall Fund of the United States, Brussels: (http://trends.gmfus.org/files/archived/immigration/doc/TTI_2009_Key.pdf – last visit on August 15, 2015].Search in Google Scholar

Giddens, Anthony. 2010. Socjologia. Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Głuski, Jacek. 1973. Stosunki polsko-arabskie po II wojnie światowej [Polish–Arab Relations after WW II]. Warsaw: PISM.Search in Google Scholar

Górak-Sosnowska, Katarzyna. 2014. Deconstructing Islamophobia in Poland: Story of an Internet Group. Warsaw: University of Warsaw.Search in Google Scholar

Hinton, Perry Roy. 2013. Stereotypes, Cognition and Culture. USA, Canada: Psychology Press.10.4324/9781315812311Search in Google Scholar

Jasińska-Kania, Aleksandra. 1998. Postawy Polaków wobec ró iznych narodów: sympatie i niechęci [Polish Attitudes towards Different Peoples: Likes and Dislikes]. Kultura i Społeczeństwo 4: 95–120.Search in Google Scholar

Jasińska-Kania, Aleksandra. 1992. Zmiany postaw Polaków wobec ró iznych narodów i państw [Changing Attitudes of Poles towards Various Peoples and States]. In: G. Gęsicka (ed.), Bliscy i dalecy [Near and Far]. 220–232. Warsaw: IS UW.Search in Google Scholar

Kacprzak, Izabela. 11.08.2016. Jedenaście krajów europejskich nie przyjęło uchodzŕców [Eleven European Countries Did Not Accept Refugees]. Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/308119875-Jedenascie-krajow-europejskichnie-przyjelo-uchodzcow.html – last visit on February 24, 2017).Search in Google Scholar

Klimowicz, Joanna. 2016. Biją naszych! Dzień Solidarności z Uchodzŕcami. Poka izmy, ize nie jesteśmy obojętni [They Beat Ours! Day of Solidarity with Refugees. Let Us Show That We Are Not Indifferent]. Gazeta Wyborcza (http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,20827057,bija-naszych-dzien-solidarnosci-zuchodzcami-pokazmy-ze-nie.html – last visit on: January 20, 2017.)Search in Google Scholar

Maalouf, Amin. 2002. Zabójcze toz isamości [In the Name of Identity]. Warsaw: PIW. 2011. Rozregulowany świat [Disordered World]. Warsaw: Czytelnik.Search in Google Scholar

Modood, Tariq. 2014. Multikulturalizm. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.Search in Google Scholar

Nawrocki, Jan. 1990. Obraz Arabów [The Image of Arabs]. In: E. Nowicka (ed.), Swoi i obcy [Our and Alien]. 118–124. Warsaw: IS UW.Search in Google Scholar

Nowicka, Ewa. 1990. Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy [Familiarity and Strangeness as Categories of Sociological Analysis]. In: E. Nowicka (ed.), Swoi i obcy [Our and Alien]. 5–53. Warsaw: IS UW.Search in Google Scholar

Nowicka, Ewa. 2011. Blaski i cienie imigracji, Problemy cudzoziemców w Polsce [Pros and Cons of Immigration, Problems of Foreigners in Poland]. Warsaw: WUW.10.31338/uw.9788323557128Search in Google Scholar

Nowicka, Ewa, Majewska, Małgorzata. 1993. Obcy u siebie. Luteranie w Warszawie [The Stranger at Home. Lutherans in Warsaw]. Warsaw: Oficyna Naukowa.Search in Google Scholar

Nowicka-Rusek, Ewa. 2012. Między wrogością a akceptacją. Postawy Polaków wobec cudzoziemców u schyłku PRL [Between Hostility and Acceptance. Polish Attitudes towards Foreigners at the End of People’s Poland]. In: P. Pleskot (ed.), Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989: studia i materiały [Foreigners in Warsaw 1945–1989: Studies and Materials]. 311–326. Warsaw: IPN.Search in Google Scholar

Nydell, Margaret K. 2001. Zrozumieć Arabów [Understanding Arabs]. Warsaw: EMKA.Search in Google Scholar

Pindel, Edyta. 2014. Wstęp [Introduction]. In: E. Pindel (ed.), Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją [Immigrants in Lesser Poland. Between Integration, Assimilation, Separation, Marginalization]. 7–10. Krakow: Akademia Ignatianum.Search in Google Scholar

Piotrowski, Jerzy. 1989. Stosunki Polski z krajami arabskimi [Poland’s Relations with Arab Countries]. Warsaw: PISM.Search in Google Scholar

Reychman, Jan. 1972. Podróz inicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w [Polish Travelers in the Middle East in the XIX Century]. Warsaw: Wiedza Powszechna.Search in Google Scholar

Said, Edward W. 1991. Orientalism. Warsaw: PIW.Search in Google Scholar

Scheffer, Paul. 2010. Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym [Immigrant Nations]. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.Search in Google Scholar

Shibutani, Tamotsu, Kian, M. Kwan. 1965. Ethnic Stratification. New York: Macmillan.Search in Google Scholar

Simmel, George. 1975. Obcy [Alien]. In: G. Simmel (ed.) Socjologia. 300–305. Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Skowron-Nalborczyk, Agata. 2011. Orient w oczach Sarmatów [Orient in the Eyes of Sarmatians]. Polityka. Pomocnik Historyczny 11: 82−83.Search in Google Scholar

Sobecki, Mirosław. 2013. Rasizm i antysemityzm a to izsamość kulturowa [Racism and Antisemitism vs. Cultural Identity]. In: J. Nikitorowicz (ed.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej toz isamości kulturowej [Patriotism and Nationalism. Toward Which Cultural Identity?] 65–75. Krakow: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.Search in Google Scholar

Switat, Mustafa. 2015. Społeczność arabska w Polsce – fakty i mity. Raport z badań [The Arab Community in Poland—Facts and Myths. Research Report]. Przeglaąd Orientalistyczny 3–4: 223–233.Search in Google Scholar

Switat, Mustafa. s.a. Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora [The Arab Community in Poland. The Old and the New Diaspora]. (awaiting publication).Search in Google Scholar

Szacki, Jerzy. 1969. Polacy o sobie i innych narodach [Poles about Themselves and Other Nations]. Warsaw: OBOP iSP.Search in Google Scholar

The World Factbook. 2015. (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2112rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eur&rank=51#fr – last visit on: January 14, 2016).Search in Google Scholar

Waldis, Barbara. 2006. Introduction: Marriage in an Era of Globalisation. In: B. Waldis, R. Byron (eds.), Migration and Marriage. Heterogamy and Homogamy in a Changing World. Vienna–Berlin: Lit. Verlag.Search in Google Scholar

Winiarska, Aleksandra. 2011. Rodzina wielokulturowa, czyli małżieństwa polsko-wietnamskie w Polsce [Multicultural Family, Polish–Vietnamese Marriages in Poland]. In: E. Nowicka (ed.), Blaski i cienie imigracji, Problemy cudzoziemców w Polsce [Pros and Cons of Immigration, Problems of Foreigners in Poland]. 73–96. Warsaw: WUW.10.31338/uw.9788323557128.pp.73-96Search in Google Scholar

Wojtalik, Mateusz. 2015. Muzułmanie w Europie [Muslims in Europe]. Newsweek (http://www.newsweek.pl/swiat/ilu-muzulmanow-mieszka-w-europie-i-w-polsce-mapa,artykuly,354745,1.html#utm_source=rasp&utm_medium=click&utm_campaign=alertSG – last visit on: February 19, 2017).Search in Google Scholar

Znaniecki, Florian. 1931. Studia nad antagonizmem do obcych [Studies on Antagonism against Strangers]. Przeglaąd Socjologiczny 2–4: 1–54.Search in Google Scholar

Znaniecki, Florian. 1990. Współczesne narody [Contemporary Nations]. Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo