1. bookVolume 55 (2015): Issue 2 (November 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Influence Of Experiential Learning With Physical Movement Activities On Social Status Of Integrated Pupils With Behavioural Disorders

Published Online: 07 Nov 2015
Volume & Issue: Volume 55 (2015) - Issue 2 (November 2015)
Page range: 86 - 96
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. ČAPEK, R., 2010. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2742-4.Search in Google Scholar

2. FUCHS, D., L.S. FUCHS, P.G. MATHES and E.A. MARTINEZ, 2002. Preliminary Evidence on the Social Standing of Students with Learning Disabilities in PALS and No-PALS Classrooms. Learning Disabilities Research&Practice. 17(4), 205-215.10.1111/1540-5826.00046Search in Google Scholar

3. GAJDOŠOVÁ, E., 2000. Poznávanie sociálnych vzťahov v triede. Práca so sociometricko-ratingovým dotazníkom. Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislava. ISBN 80-7164-268-1.Search in Google Scholar

4. GAVORA, P., 2010. Akí sú moji žiaci: Pedagogická diagnostika žiaka. 2. vyd. Nitra: Enigma Publishing s.r.o. ISBN 978-80-89132-91-1.Search in Google Scholar

5. HANUŠ, R. a L. CHYTILOVÁ, 2009. Zážitkové pedagogické učení: modely zkušenostního učení, motivace, prostředky zážitkové pedagogiky, projektování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2816-2.Search in Google Scholar

6. JANSKÝ, P., 2004. Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 80-7041-114-7.Search in Google Scholar

7. KASÍKOVÁ, H., 2010. Kooperatívní učení, kooperatívni škola. 2. rozšir. a aktualiz. vyd. Praha: Portal. ISBN 978-80-7367-712-1-3.Search in Google Scholar

8. MADDEN, N.A., and R.E. SLAVIN, 1983. Mainstreaming Students With Mild Academic Handicaps: Academic and Social Outcomes. Review of Educational Research.84, 131-138.Search in Google Scholar

9. MARTÍNEK, Z., 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2310-5.Search in Google Scholar

10. ORAVCOVÁ, J., 2004. Sociálna psychológia. Banská Bystrica: FHV UMB. ISBN 80-8055-980-5.Search in Google Scholar

11. PÁNISOVÁ, M. a J. PERÁČKOVÁ, 2012. Kooperatívne hry a cvičenia. In: Telesná výchova & šport.22(1), V-VIII – metodická príloha. ISSN 1335-2245.Search in Google Scholar

12. PELÁNEK, R., 2008. Příručka inštruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, s.r.o. ISBN 878-80-7367-353-6.Search in Google Scholar

13. PERÁČKOVÁ, J., 2014. Zážitkové vyučovanie telesnej a športovej výchovy. In: ANTALA, B. a kol. Telesná a športová výchova a súčasná škola, s. 104-111. ISBN 978-80-971466-1-0.Search in Google Scholar

14. PERÁČKOVÁ, J., 2000. Problémoví žiaci a problémy žiakov v telesnej výchove. In: Acta Facultatis Educationis physicae Universitatis Comenianae, 41. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 131-146. ISBN 80-223-1567-2.Search in Google Scholar

15. PETLÁK, E., 2006. Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: IRIS. ISBN 80-89018-97-1.Search in Google Scholar

16. ŠIRCOVÁ, I., 2007. S deťmi v prírode: zážitková výchova po celý rok. Praha: Portál, s.r.o. ISBN 978-80-7367-201-0.Search in Google Scholar

17. ŠKODA, J. a S. FISCHER, 2008. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a znevýhodnením. Praha: Triton. ISBN 80-7387-014-2.Search in Google Scholar

18. VÁGNEROVÁ, M., 2002. Úvod do psychologie. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 80-246-0015-3.Search in Google Scholar

19. VÁGNEROVÁ, M., 2005. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolínum. ISBN 80-246-1074-4.Search in Google Scholar

20. VAN, M., 2012. Movement in Learning: Revitalizing the Classroom. Washington DC: MA TESOL Collection. Paper 541.Search in Google Scholar

21. VEREŠOVÁ, J., 2014. Zážitková pedagogika vo voľnočasových aktivitách. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 978-80-8052-581-1.Search in Google Scholar

22. VYKOPALOVÁ, H., 1992. Sociální klima školní třídy a možnosti jeho ovlivňování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-7067-161-0.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD