Cite

Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj dijetarne intervencije sa prebiotikom inulinom na aktivnost β-glukuronidaze i broja koliformnih bakterija i laktobacila u svežem sadržaju cekuma, nivoa citokina (IL-6 i IL-8) i aktivnosti transkripcionog nuklearnog faktora kapa beta (NFkB) u tkivu kolona i uzorcima krvi pacova sa kolitisom indukovanim dekstran-sulfat natrijumom (DSS). Muški Sprague-Dawley pacovi (8 u grupi) su bili nasumično raspoređeni u tri grupe: kontrolna, akutni kolitis i prebiotik grupa. Kolitis je indukovan pomoću 5% DSS u pijaćoj vodi tokom 7 dana. Dodavanje DSSa je signifikantno povećalo aktivnost β-glukuronidaze (p<0,001), povećalo broj koliformnih bakterija i smanjilo broj laktobakcila (p<0,05) u poređenju sa kontrolnom grupom. Serumski i tkivni nivoi IL-6 i IL-8, kao i tkivna NFkB aktivnost su pokazali povećanu ekspresiju u grupi sa akutnim kolitisom. Ovi rezultati odgovaraju prosečnim vrednostima indeksa aktivnosti bolesti (DAI) i pokazali su da su maksimalne vrednosti DAI bodovanja (6,5) postignute u grupi sa akutnim kolitisom. Smanjenje DAI vrednosti (4,13) je uočeno nakon aplikacije prebiotika inulina. Dijetarna intervencija inulinom pozitivno je modifikovala broj mikroorganizama i smanjila aktivnost β-glukuronidaze. Tkivne aktivnosti NFkB u kolonu bile su signifikantno (p<0,001) suprimirane. Sinteza proinflamatornog citokina IL-6 (p<0,01) u serumu i kolonu, kao i tkivni IL-8 (p<0,05) u grupi tretiranoj prebiotikom bila je smanjena. Nalazi ukazuju da dijetarni unos inulina suprimira ekspresiju praćenih markera koji imaju bitnu ulogu u inflamatornim procesima, što predisponira upotrebu inulina u prevenciji i terapiji akutnog kolitisa u humanoj i veterinarskoj medicini.

eISSN:
1820-7448
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Veterinary Medicine