1. bookVolume 20 (2012): Edizione 2 (June 2012)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Prima pubblicazione
23 May 1993
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Aggregated technical and economic indicators and facilities coefficient in the building industry

Pubblicato online: 19 Jul 2012
Volume & Edizione: Volume 20 (2012) - Edizione 2 (June 2012)
Pagine: 8 - 12
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Prima pubblicazione
23 May 1993
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Púchovský, B.: Technicko - ekonomické ukazovatele, tvorba a využívanie (Technical-economic indicators, their creation and use), In: Slovenské stavebníctvo, 4-5/2003, VIII, pp. 8-9Search in Google Scholar

Nič, M., Majdúch, D., Nagy, J., Gregušová, S., Púchovský, B.: Katalógy rozpočtových ukazovateľov a Metodika stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností (Catalogues of budgetary indicators and methodology for determining the general value of property), ÚSZ Bratislava, 2004Search in Google Scholar

Classification of construction works, Guideline of the Ministry of Construction and Regional Development of the Slovak Republic No. 1/2004.Search in Google Scholar

Decree of the Statistical Office of the Slovak Republic No. 323/2010, Statistical Classification of buildings, Coll., June 2010. pp. 19, 41Search in Google Scholar

Cenekon: TEU - Technicko-ekonomické ukazovatele (TEI - Technical-economic indicators), 1. a 2. part, Bratislava, 1999Search in Google Scholar

Cenekon: TEU - Technicko-ekonomické ukazovatele (TEI - Technical-economic indicators), 1. a 2. part, Bratislava, 2011Search in Google Scholar

Bradáč, A.: Oceňovanie stavieb nákladovým spôsobom, (Valuation of buildings in a cost way), STU Bratislava, 2005, p. 65, ISBN 80-227-1537-9Search in Google Scholar

Nagy, J., Bollová, G., Púchovský, B.: Zborník ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu, (Proceedings of indicators of average budget cost for unit cost of a building), UNIKA Bratislava, 2006, 89 pp., ISBN 80-88966-54-XSearch in Google Scholar

Nagy, J: Kalkulovanie a riadenie nákladov a cien v stavebnom podniku. (Calculation and management of costs and prices in a construction company) In: Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie Q-2010 "Príprava, výstavba a financovanie cestnej diaľničnej siete" 29. - 30. 04. 2010, ŽU v Žiline, pp. 95 - 104, ISBN 978-80-970138-4-3, EAN 9788097013943 (Proceedings from 12 international scientific conference Q-2010, Preparation, construction and funding of motorway networks)Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo