Accesso libero

Epidemiological surveillance of gastrointestinal communicable diseases in Slovenia from 1999 to 2009

   | 21 giu 2012
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Uvod: Epidemiološko spremljanje črevesnih nalezljivih bolezni (ČNB) v Sloveniji temelji na zakonsko obvezni prijavi ČNB, ki jo določata Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/2006, prečiščeno besedilo) in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Ur. l. RS, št. 16/99).

Metode: Na osnovi prijavljenih primerov smo ocenili epidemiološko situacijo glede ČNB v Sloveniji od leta 1999 do leta 2009.

Rezultati: V Sloveniji smo v letih 1999-2009 zaznali porast incidence vseh ČNB, vključno bakterijske, virusne in neznane etiologije. Incidenca vseh ČNB v letu 2009 je v primerjavi z incidenco leta1999 kljub zmanjšanju incidence bakterijskih ČNB narasla za 61 %. Povečale so se incidence virusnih enteritisov: incidenca rotavirusnih enteritisov za 80 %, incidenca norovirusnih enteritisov za 360 %. V nasprotju z virusnimi enteritisi se je incidenca bakterijskih gastroenterokolitisov (GEK) zmanjšala. Najbolj se je zmanjšala incidenca salmonelnih GEK, za 71 %, E.coli za 53 % in kampilobaktrskih za 32 %. Povprečna incidenca vseh ČNB v letih 1999-2009 je znašala 536/100.000 prebivalcev.

Zaključki: Prijave ČNB zajemajo približno četrtino vseh prijav nalezljivih bolezni in ostajajo pomemben javnozdravstveni problem pri nas.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine