1. bookVolume 58 (2012): Edizione 2 (June 2012)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

„Biele plochy“ z pohľadu pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Volume & Edizione: Volume 58 (2012) - Edizione 2 (June 2012)
Pagine: 121 - 128
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

EEA, 2005: The European Environment, State and Outlook. European Environment Agency,Copenhagen, 580 pp. Dostupne na internete: http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/en/SOER2005_all.pdf.Search in Google Scholar

ELIAŠ P., 2010: Sukcesne procesy v slovenskej krajine ako sučasť pustnutia krajiny. (Študia). Nitra, 50 s. (nepublikovane).Search in Google Scholar

GALLAYOVA Z., 2008: Krajinnoekologicka analyza a využitie trvalych travnych porastov v CHKO - BR Poľana. Vedecke študie. Zvolen: Technicka univerzita vo Zvolene, 107 s.Search in Google Scholar

CHRASTINOVA Z., KUBANKOVA M., 2006: Odvetvovy, podnikovy a vyrobkovy pohľad na ekonomiku udržateľneho poľnohospodarstva. In: BLAAS G. (ed.): Multifunkčné postavenie a trvalo udržateľný rast poľnohospodárstva a lesníctva. Nitra, Zbornik SAPV, č. 55, s. 16-23.Search in Google Scholar

LALKOVIČ M., 2009: Zalesňovanie nelesnych pod a riešenie „bielych pod“ v rokoch 1995 - 2000 na Slovensku. In: ZAUŠKOVA Ľ. (ed.): Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná ekológia. Zbor. refer. z vedec. seminara pri priležitosti život. jubilea - 70. vyročia narodenia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc., 9. 9. 2009 Banska Bystrica: Ustav vedy a vyskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 288-293.Search in Google Scholar

MIDRIAK R., 2005a: Horske oblasti a ich trvalo udržateľny rozvoj. (Krajinnoekologicka študia s osobitnym zreteľom na uzemie Slovenska). Zvolen: Technicka univerzita vo Zvolene, 174 s.Search in Google Scholar

MIDRIAK R., 2005b: Lesy a lesnictvo ako sučasť životneho prostredia. In: ZUBRIK M. (ed.): Problémy a úlohy rozvoja lesníctva na Slovensku. Zbornik prispevkov z vedeckeho seminara, Zvolen: LVU Zvolen, s. 71-80.Search in Google Scholar

MIDRIAK R., 2006: Uloha multifunkčnosti lesnictva v krajine Slovenska. In: Zborník č. 55, Slovenska akademia podohospodarskych vied, Nitra: Agentura SAPV, s. 105-116.Search in Google Scholar

MIDRIAK R., ZAUŠKOVA Ľ., 2004: Štruktura vidieckej krajiny na Slovensku a funkcie lesa v nej. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Regióny - vidiek - životné prostredie 2004“, Nitra: EŠRR, SPU, CD, 10 s.Search in Google Scholar

MIDRIAK R., ZAUŠKOVA Ľ., 2011: Revitalizacia krajiny Slovenska ako vedecky problem. In: NOVOTNY J. (ed.): Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí ako vedecký problém. Zbornik SAPV, č. 71, Nitra (v tlači).Search in Google Scholar

MIDRIAK R., ZAUŠKOVA Ľ., SABO P. et al., 2011: Spustnute pody a pustnutie krajiny Slovenska. Banska Bystrica: Inštitut vyskumu krajiny a regionov - Centrum vedy a vyskumu UMB, Fakulta prirodnych vied, 401 s.Search in Google Scholar

SVIČEK M., 2009: Expertny system identifikacie zanedbanych pod rostrednictvom vlastnickych a uživateľskych vzťahov. In: ZAUŠ-KOVA Ľ. (ed.): Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná ekológia. Zbornik referatov z vedeckeho seminara pri priležitosti život. jubilea - 70. vyročia narodenia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc., 9. 9. 2009, Banska Bystrica: Ustav vedy a vyskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 155-162.Search in Google Scholar

ŠMELKO Š., MERGANIČ J., ŠEBEŇ V., RAŠI R. JANKOVIČ J., 2006: NIML SR 2005 - 2006. Metodika terenneho zberu udajov, Zvolen: NLC, 130 s.Search in Google Scholar

ŠMELKO Š., MERGANIČ J., 2008: Some methodical aspects of National forest inventory in Slovakia. Journal of Forest Science, 54(10): 476-484.10.17221/26/2008-JFSSearch in Google Scholar

ŠMELKO Š., ŠEBEŇ V., BOŠEĽA M., MERGANIČ J., JANKOVIČ J., 2008: Narodna inventarizacia a monitoring lesov SR 2005 - 2006. Zakladna koncepcia a vyber zo suhrnnych informacii. Priloha časopisu LES/Slovenske lesokruhy 5-6, Zvolen: NLC, 15 s.Search in Google Scholar

ŠMELKO Š., ŠEBEŇ V., 2009: Aktualne informacie o lese na nelesnych pozemkoch podľa NIML SR 2005 - 2006, metodika ich ziskania a namety na jej využitie v krajinnej ekologii. In: ZAUŠKOVA Ľ. (ed.): Pustnutie krajiny - ochrana pôdy - krajinná ekológia. Zbor. refer. z vedec. seminara pri priležitosti život. jubilea - 70. vyročia narodenia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc., 9. 9. 2009 Banska Bystrica: Ustav vedy a vyskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 163-175.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., 2008: Krajinnoekologicka interpretacia a využitie vysledkov prieskumov krajiny pre jej optimalne využivanie. In: NOVAKOVA M., SVIČEK M. (eds.): Environmentálne aspekty analýzy a hodnotenia krajiny: Identifikácia a stanovenie indikátorov (a indexov) na báze prieskumov krajiny a údajov DPZ. Bratislava: Vyskumny ustav podoznalectva a ochrany pody, s. 94-100.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., 2009a: Vybrane štruktury pustnucej krajiny Slovenska. In: KLIKUŠOVSKA Z., SVIČEK M. (eds.): Environmentálne indexy a indikátory analýzy a hodnotenia krajiny 2009. Bratislava: Vyskumny ustav podoznalectva a ochrany pody, s. 96 -102.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., 2009b: Uplatnenie krajinnoekologickeho pristupu pri riešeni novodobeho pustnutia kulturnej poľnohospodarskej krajiny. In: PUCHEROVA Z., VANKOVA V. (eds.): Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra: Združenie Biosfera, s. 367-371.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., MIDRIAK R., 2008: Multifunkčne poľnohospodarstvo ako alternativa trvalo udržateľneho rozvoja poľnohospodarskej krajiny (na priklade slovenskej časti Medzibodrožia). In: IZAKOVIČOVA Z. (ed): Smolenická výzva IV. Kultúrna krajina ako objekt výskumu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Zbornik z konferencie, Bratislava: UKE SAV Bratislava, s. 61-67.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., MIDRIAK R., 2009: Pustnutie krajiny Slovenska - hazard, alebo šanca v hospodarskej krize? In: BLAAS G. (ed.): Dosahy finančnej a hospodárskej krízy na pôdohospodárstvo - možnosti riešenia. Nitra: Slovenska akademia podohospodarskych vied, Zbornik 64, s. 78-85.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., RAČAKOVA S., 2010: Manažment kulturnej poľnohospodarskej krajiny v k. u. Horna Mičina a Dolna Mičina. Banska Bystrica: Fakulta prirodnych vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 94 s.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., FEJEŠ J., KYSUCKA K., 2011a: Zmeny a pustnutie poľnohospodarskej krajiny v k. u. Podhorie. Banska Bystrica FPV UMB Banska Bystrica, 100 s.Search in Google Scholar

ZAUŠKOVA Ľ., MIDRIAK R., LEPEŠKA T., GALLAY I., GALLAYOVA Z., 2011b: Sukcesne procesy a pustnutie krajiny Slovenska. Banska Bystrica: FPV UMB Banska Bystrica, Zvolen: FEE TU Zvolen, 129 s.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo