1. bookVolume 62 (2011): Edizione 1 (June 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Prima pubblicazione
05 Mar 2010
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Diglossia or Functional Bilingualism in the Language Situation of Gypsies in Slovakia and Hungary

Pubblicato online: 25 Nov 2011
Volume & Edizione: Volume 62 (2011) - Edizione 1 (June 2011)
Pagine: 3 - 18
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Prima pubblicazione
05 Mar 2010
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

BARTHA, Csilla: Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben - "A régiek a régi cigányt beszélik, mi már kavarjuk" [Zmena jazykov v dvoch komunitách vlašských Rómov - "Starí hovoria starou cigánčinou, mi už len miešame"]. In: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében [Cigánske jazyky a spoločnosti v Karpatskej kotline]. Ed. C. Bartha. Budapešť: Nemzeti Tankönyvkiadó 2007, s. 244-266.Search in Google Scholar

BOŘKOVCOVÁ, Máša: Romský etnolekt češtiny. Případová studie. Praha: Signeta 2006.Search in Google Scholar

ELŠÍK, Viktor: Interdialect Contact of Czech (and Slovak) Romani Varieties. In: International Journal of the Sociology of Language, 2003, roč. 162, s. 41-62.10.1515/ijsl.2003.037Search in Google Scholar

ELŠÍK, Viktor: Grammatical Borrowing in Hungarian Rumungro. In: Grammatical Borrowing in Cross-linguistic Perspective (Empirical Approaches to Language Typology, 38.). Ed. Y. Matras - J. Sakel. Berlin: Mouton de Gruyter 2007, s. 261-282.Search in Google Scholar

ELŠÍK, Viktor - Hübschmannová, Milena - Šebková, Hana: The Southern Central (ahi-imperfect) Romani dialects of Slovakia and Northern Hungary. In: Die Sprache der Roma. Perspektiven der Romani-Forschung in Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext. Ed. D. Halwachs - F. Menz. Klagenfurt: Drava Verlag 1999, s. 277-390.Search in Google Scholar

FASOLD, Ralph: Diglossia. In: The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell, 1984, s. 34-60.Search in Google Scholar

FERGUSON, Charles A.: Diglosia. In: Antológia bilingvizmu. Zost. J. Štefánik. Bratislava: Academic Electronic Press 2003, s. 101-114. (podľa FERGUSON, Charles A.: Diglosia. In Word, 1959, roč. 15, s. 325-340 - preklad V. Krupa).Search in Google Scholar

FISHMAN, Joshua A.: Bilingualism with or without Diglossia; Diglossia with or without Bilingualism. In: Journal of Social Issues, 1967, roč. 23, č. 2, s. 29-38.10.1111/j.1540-4560.1967.tb00573.xSearch in Google Scholar

FISHMAN, Joshua A.: Bilingualism and Biculturalism as Individual and as Societal Phenonomena. In: The Rise and Fall of the Ethnic Revival: Perspectives on Language and Ethnicity. Ed. J. A. Fishman. Berlin & New York: Mouton 1985, s. 39-56.Search in Google Scholar

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena: Bilingualism among the Slovak Rom. In: International Journal of the Sociology of Language, 1979, roč. 5, č. 19, s. 33-49.10.1515/ijsl.1979.19.33Search in Google Scholar

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena - BUBENIK, Vít: Causatives in Slovak and Hungarian Romani. In: The Typology and Dialectology of Romani. Ed. Y. Matras et al. Amsterdam: John Benjamins 1997, s. 133-146.10.1075/cilt.156.08hubSearch in Google Scholar

KEMÉNY, István: A magyarországi cigányság szerkezete a nyelvi változások tükrében [Štruktúra cigánskej spoločnosti v Maďarsku v zrkadle jazykových zmien]. In: Regio, 1999, č.1, s. 3-14.Search in Google Scholar

KEMÉNY, István - JANKY, Béla: A 2003. évi cigány felmérésről [O výskume Cigánov v roku 2003]. In: A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején [Stav Cigánov v Maďarsku na začiatku 21. storočia]. Ed. E. Kállai. Budapešť: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2003, s. 7-27.Search in Google Scholar

KLOSS, Heinz: O "diglosii". In: Antológia bilingvizmu. Zost. J. Štefánik. Bratislava: Academic Electronic Press 2003, s. 129-138. (podľa KLOSS, Heinz: Über Diglossie. In: Deutsche Sprache, 1976, č. 4, s. 313-323 - preklad M. Palcútová).Search in Google Scholar

KRÁĽ, ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1984.Search in Google Scholar

MENYHÁRT, József - PINTÉR, Tibor M.: Nyelvek és lehetőségeik Malomhelyen [Jazyky a ich možnosti v Malom Háji]. In: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében [Cigánske jazyky a spoločnosti v Karpatskej kotline]. Ed. C. Bartha. Budapešť: Nemzeti Tankönyvkiadó 2007, s. 293-307.Search in Google Scholar

PÁLMAINÉ ORSÓS, Anna: A beás nyelv Magyarországon [Beáština v Maďarsku]. In: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében [Cigánske jazyky a spoločnosti v Karpatskej kotline]. Ed. C. Bartha. Budapešť: Nemzeti Tankönyvkiadó 2007a, s. 52-71.Search in Google Scholar

PÁLMAINÉ ORSÓS, Anna: A beás nyelv megőrzésének lehetőségei [Možnosti zachovania beáštiny]. In: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében [Cigánske jazyky a spoločnosti v Karpatskej kotline]. Ed. C. Bartha. Budapešť: Nemzeti Tankönyvkiadó 2007b, s. 266-293.Search in Google Scholar

PINTÉR, Tibor: Kisebbség és nyelvhasználat [Menšina a používanie jazyka]. In: Tanulmányok a kétnyelvűségről II. [Štúdie o bilingvizme]. Ed. I. Lanstyák - J. Menyhárt. Bratislava: Kalligram 2004, s. 52-93.Search in Google Scholar

PINTÉR, Tibor - Menyhárt, József: Bilingvizmus v Malom Háji alebo jazyková situácia v rómskej komunite na Južnom Slovensku. In: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Zborník príspevkov z II. medzinárodného kolokvia o bilingvizme konaného 10. a 11. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ed. J. Štefánik. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 77-83.Search in Google Scholar

RÉGER, Zita: Bilingual Gypsy Children in Hungary: Explorations in ‘Natural’ Second-language Acquisition at an Early Age. In: International Journal of the Sociology of Language, 1979, roč. 111, č. 1, s. 59-82.10.1515/ijsl.1979.19.59Search in Google Scholar

RÉGER, Zita: A cigány nyelv: kutatások és vitapontok [Cigánsky jazyk: výskumy a diskusné body]. In: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből. [Práce z jazykovedy a spoločenských vied], 1988, č. 4., s. 155-178.Search in Google Scholar

SHIFFMAN, Harold F.: Diglossia as a Sociolinguistic Situation. In: The Handbook of Sociolinguistics. Ed. F. Coulmas. Oxford: Blackwell 1997, s. 204-215.Search in Google Scholar

SZALAI, Andrea: Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség [Jednotnosť? Rozmanitosť? Cigánska menšina a jazyková rôznorodosť]. In: Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében [Cigánske jazyky a spoločnosti v Karpatskej kotline]. Ed. C. Bartha. Budapešť: Nemzeti Tankönyvkiadó 2007, s. 20-52.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo