1. bookVolume 10 (2022): Edizione 1 (June 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-3773
Prima pubblicazione
15 Dec 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The Policy of Supporting Students with Disabilities At Higher Education Institutions in Poland — The Example of the University of Wrocław University and Wrocław University of Technology

Pubblicato online: 09 Jul 2022
Volume & Edizione: Volume 10 (2022) - Edizione 1 (June 2022)
Pagine: 97 - 113
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-3773
Prima pubblicazione
15 Dec 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2015). ‘Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami’. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2015, No. 5. Search in Google Scholar

Byra, S., Parchomiuk, M. (2012). ‘Społeczność akademicka wobec osób niepełnosprawnych- percepcja studentów z niepełnosprawnością’. Polityka społeczna. Vol. 1, No. 1, 26–31. Search in Google Scholar

Chrząszcz, K. (2018). Funkcje asystenta studenta niepełnosprawnego w polskich uniwersytetach. Praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski. Search in Google Scholar

Czerw, M., Karpuszenko, E., Kukla, D. (2019). ‘Niepełnosprawni w szkolnictwie wyższym — stan obecny i perspektywy’. Szkoła — Zawód — Praca. No. 18, 150–159. Search in Google Scholar

Długosz, P. (2020). ‘Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnegonauczaniai samopoczucia psychicznego’. Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Search in Google Scholar

European Commission (2021). Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021–2030. Available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2021:101:FIN> [Accessed on 20.02.2022]. Search in Google Scholar

Fedorowicz-Kruszewska, M. (2015). ‘Biblioteczne zasoby cyfrowe jako niezbędny element współczesnego środowiska edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością wzroku’. E-mentor [online]. Vol. 60, No. 3, 48–53. Available at<http://dx.doi.org/10.15219/em60.1186> [Accessed on 12.01.2020]. Search in Google Scholar

Filek, J. (2015). ‘Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności. Od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej’. Studia Oeconomica Posnaniensia. Vol. 3, No. 10, 97–112. Search in Google Scholar

Filek, J. (2016). Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych. In: Szczupał, B., Kutek-Sładek, K. eds. Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakow-ie. Wydawnictwo Naukowe, 15–31. Search in Google Scholar

Garbat, M., Paszkowicz, M., A. (2015). ‘Studenci z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach’. Studia Oeconomica Posnaniensia. Vol. 3, No. 10, 113–130. Search in Google Scholar

Głodkowska, J. (2020). ‘An invitation the consideration of education in its multi colorfulness’. In: Inclusive Education: Unity in diversity, Warszawa: The Maria Grzegorzewska University. Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, 7–9. Search in Google Scholar

GovNet Education. “What Is Inclusion in Higher Education?”. Available at <https://blog.govnet.co.uk/education/what-is-inclusion-in-higher-education> [Accessed on: 13.05.2022]. Search in Google Scholar

Kilian, M. (2016). ‘Studenci z niepełnosprawnościami: doświadczenia, potrzeby, wyzwania’. Forum Pedagogiczne. No. 1, 267–282. Search in Google Scholar

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP (2017). ‘Dobre praktyki w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych’. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych [online]. Vol. 17., No. 2. Available at <https://kssn.pl/kssn_czasopismo_archiwum/017_KSSN/pdf/KSSN_17_DODATEK_PDF.pdf > [Accessed on 10.12.2021].10.35816/jiskh.v10i1.494 Search in Google Scholar

Konstytucja dla nauki (2019). Dotacja na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań dla osób z niepełnosprawnościami. Available at <https://konstytucjadlanauki.gov.pl/dotacja-na-wsparcie-procesu-ksztalcenia-i-prowadzenia-badan-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami> [Accessed on 14.01.2022]. Search in Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (1997). Dziennik Ustaw, nr 78, poz. 483. Search in Google Scholar

Korzeniowska R. (2018). ‘Inkluzja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie wsparcia społecznego’. Niepełnosprawność — zagadnienia, problemy, rozwiązania. No. 3, 97–118. Search in Google Scholar

Kutek-Sładek, K. (2021). Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami — 10 lat doświadczeń w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakow-ie. In: Karpińska, A., Wróblewska W., Remża, P. eds. Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 237–253. Search in Google Scholar

Moroń, D. (2014). ‘Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych’. Wrocławskie Studia Politologiczne. No. 16, 236–246. Search in Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli (2018). Informacja o wynikach kontroli: Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych. Search in Google Scholar

Nowak-Adamczyk, D. (2014). ‘Studenci z zaburzeniami psychicznymi w przestrzeni akademickiej — system wsparcia edukacyjnego na Uniwersy tecie Jagiellońskim w Krakowie’. Niepełnosprawność — zagadnienia, problemy, rozwiązania. Vol. 13, No. 4, 73–94. Search in Google Scholar

Pater, P. (2019). ‘Inclusive Education as a Response to the Students’. Edukacja — Technika — Informatyka. Vol.27, No. 1, 249–253. Search in Google Scholar

Plichta, P., Pyżalski, J., Walter, N., Lewandowska-Walter, A., Michałek-Kwiecień, J. (2020). ‘Obawy, wyzwania i jasne strony pandemii — analiza tematyczna wypowiedzi studentów z niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi’. Niepełnosprawność i rehabilitacja. No. 3, 7–23. Search in Google Scholar

Politechnika Wrocławska (2021). Dokumenty wewnętrzne i statystyki wewnętrzne. Search in Google Scholar

Połtyn-Zaradna, K., Waszkiewicz, L., Zatońska, K. (2009). ‘Dlaczego niepełnosprawny student jest „niewidoczny”?’. Problemy Higieny i Epidemiologii. Vol. 90, No. 3, 374–377. Search in Google Scholar

Regulamin studiów na Politechnice Wrocławskiej obowiązujący od 1 października 2021 r. (2021). Available at https://pwr.edu.pl/studenci/ksztalcenie/regulamin-studiow [Accessed on 10.12.2021]. Search in Google Scholar

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, Zarządzenie Wewnętrzne 67/2019 z dnia 23 września 2019 r. Search in Google Scholar

Rutkowska, E. (2012). ‘Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością’. Niepełnosprawność — zagadnienia, problemy, rozwiązania. Vol., 4, No. 3, 39–52. Search in Google Scholar

Skalska, K. (2015). ‘Wsparcie społeczne a satysfakcja z życia studentów z niepełnosprawnością’. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. Vol. 8, No. 15, 119–136. Search in Google Scholar

Skalski, S. (2021). ‘Obawy studentów związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2’. Edukacja, Terapia, Opieka. Vol. 3, 110–128.10.52934/eto.139 Search in Google Scholar

Smorczewska B. (2014). ‘Edukacja włączająca w uczelni : zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego’. In: : Kożusznik B., Polak J. eds. Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich, Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 351–364. Search in Google Scholar

Statut Politechniki Wrocławskiej uchwalony przez Senat 8 lipca 2021 r. Available at <https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/statut-pwr> [Accessed on 10.12.2021]. Search in Google Scholar

Strategia Rozwoju Politechniki Wrocławskiej uchwalona przez Senat dnia 21 marca 2013 r., Uchwała nr 227/11/2012–2016. Available at <https://bip.pwr.edu.pl/strona-glowna/strategia-rozwoju> [Accessed on 10.12.2021]. Search in Google Scholar

Strategia rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021–2030. Available at <https://uni.wroc.pl/strona-glowna/o-uniwersytecie/misja-strategia-rozwoj/> [Accessed on 10.12.2021]. Search in Google Scholar

Szczepanik, G., Walat, W. (2019). ‘Studiujące osoby niepełnosprawne w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego’. Edukacja — Technika — Informatyka. Vol. 30, No. 4, 291–297. Search in Google Scholar

Uchwała nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Search in Google Scholar

Uchwała nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Search in Google Scholar

United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Available at < https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> [Accessed on 01.12.2021]. Search in Google Scholar

Uniwersytet Wrocławski (2021). Dokumenty wewnętrzne i statystyki wewnętrzne. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018). Dziennik Ustaw, poz. 1668. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2021). Dziennik Ustaw, poz. 573. Search in Google Scholar

Waszczuk, J., Konowaluk-Nikitin, H., Pawłowicz-Sosnowska, E. (2020). ‘University education of students with disabilities with the example of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska’. Szkoła Specjalna. Vol. 2, No. LXXXI, 108–119.10.5604/01.3001.0014.1336 Search in Google Scholar

Zarządzenie nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo