1. bookVolume 71 (2020): Edizione 3 (December 2020)
    Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Prima pubblicazione
05 Mar 2010
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Proper names and minority language laws in Slovakia

Pubblicato online: 18 Mar 2021
Volume & Edizione: Volume 71 (2020) - Edizione 3 (December 2020) - Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Pagine: 425 - 438
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Prima pubblicazione
05 Mar 2010
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

BAUKO, Ján: A keresztnevek használata magyar-szlovák kétnyelvű környezetben [Používanie rodných mien v maďarsko-slovenskom dvojjazyčnom prostredí]. In: Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Eds. J. Bauko – K. Benyovszky. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2013, s. 5 – 27.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: A tulajdonnév identitásjelölő funkciója [Etnoidentifikačná funkcia vlastného mena]. In: A nevek szemiotikája. Eds. J. Bauko – K. Benyovszky. Nitra – Budapešť: Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Maďarská semiotická spoločnosť 2014, s. 78 – 96.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Bevezetés a szocioonomasztikába [Úvod do socioonomastiky]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015. 172 s.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Prechyľovanie priezvisk u žien maďarskej národnosti na Slovensku. In: Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie áno – nie? Eds. L. Molnár Satinská – I. Valentová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2016. s. 79 – 88.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Propriálno-semiotický obraz bilingválnych obcí Slovenska. In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. Eds. A. Chomová – J. Krško – I. Valentová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2019a, s. 138 – 148.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában [Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku]. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke 2019b. 228 s.10.29178/NevtErt.2018.12Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Contact phenomena in the use of personal names of Slovakia Hungarians. In: Pluricentric Languages Worldwide – Dominant and Non-dominant Varieties (NDV6) The pluricentricity of Hungarian – Linguistic, educational and language political aspects. Eds. I. Vančo – R. Muhr – I. Kozmács – M. Huber. Frankfurt am Main: Peter Lang 2020, s. 83 – 98.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu). Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV 2010. 300 s.Search in Google Scholar

DORUĽA, Ján (ed.): Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov 2009. 84 s.Search in Google Scholar

FERCSIK, Erzsébet – RAÁTZ, Judit: Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek [Encyklopédia rodných mien. Najfrekventovanejšie ženské a mužské mená]. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2009. 440 s.Search in Google Scholar

FRANKOVÁ, Monika: Jazyková politika v slovanskom kontexte v XX. storočí a jej súčasné tendencie. In: VARIA XVIII. Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Eds. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 128 – 138.Search in Google Scholar

GARANČOVSKÁ, Lenka – KOPÁSKOVÁ, Ivana: Po svadbe s dvomi priezviskami. In: VARIA XVIII. Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Eds. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 161 – 167.Search in Google Scholar

GBÚROVÁ, Marcela: Politika v jazyku, jazyk v politike. Politologicko-historická analýza novely jazykového zákona. Bratislava: Kubko Goral 2009. 232 s.Search in Google Scholar

KNAPPOVÁ, Miloslava: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia 2010. 784 s.Search in Google Scholar

KRALČÁK, Ľubomír: Dynamika súčasnej slovenčiny. Sociolingvistické aspekty dynamiky jazyka. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2009. 144 s.Search in Google Scholar

KRAUSOVÁ, Anežka: Práva národnostných menšín u nás a v Európe. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 4, s. 229 – 234.Search in Google Scholar

LANSTYÁK, István: A magyar nyelv Szlovákiában [Maďarský jazyk na Slovensku]. Budapest – Pozsony: Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely – Kalligram 2000. 368 s.Search in Google Scholar

LANSTYÁK, István – SZABÓMIHÁLY, Gizella: Magyar nyelvtervezés Szlovákiában [Perspektívy používania maďarského jazyka na Slovensku]. Bratislava: Kalligram 2002. 304 s.Search in Google Scholar

LANSTYÁK, István – SZABÓMIHÁLY, Gizella (eds.): Magyarok Szlovákiában. VII. kötet. Nyelv [Maďari na Slovensku. VII. zväzok. Jazyk]. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín 2011. 588 s.Search in Google Scholar

LEJSKOVÁ, Alena: Perspektivy jazykové politiky EU. In: Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, č. 2, s. 145 – 161.10.1515/jazcas-2016-0004Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan (ed.): Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. 2. československá onomastická konferencia. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1989. 422 s.Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan – POVAŽAJ, Matej: Vyberte si meno pre svoje dieťa. Bratislava: Art Area 1998. 344 s.Search in Google Scholar

MEGYERI-PÁLFFI, Zoltán: Név és jog. A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon [Meno a právo. Vývoj právnej regulácie mien v Maďarsku]. Budapest: Gondolat Kiadó 2013. 296 s.Search in Google Scholar

MISADOVÁ, Katarína: Charakteristiky používania vlastných mien u žien maďarskej národnosti na Slovensku. In: Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 1, s. 57 – 70.10.1515/jazcas-2017-0017Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2008. 304 s.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír – VRÁBĽOVÁ, Júlia – KRAUSOVÁ, Anežka (eds.): Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Sociolingvistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2013. 336 s.Search in Google Scholar

SZABÓMIHÁLY, Gizella: A nyelvhasználat törvényi szabályozása és a szlovákiai magyar nyelvváltozatok jellemzői (Cseh)Szlovákiában 1918 – 1998 között [Právna úprava používania jazyka a charakteristické črty maďarského jazyka v (Česko)slovensku v rokoch 1918 – 1998]. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918 – 1998 I. Történelem – demográfia és szociológia – nyelvhasználat és nyelvfejlődés – a mindennapok kultúrája – vallás és egyház. Eds. T. G. Filep – L. Tóth. Budapest: Ister Kiadó 1998, s. 132 – 167.Search in Google Scholar

SZABÓMIHÁLY, Gizella: Maďarské ojkonymá na Slovensku: štandardizácia, variabilnosť, kontaktové javy. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského 2007, s. 256 – 264.Search in Google Scholar

SZABÓMIHÁLY, Gizella: Hungarian toponyms in Slovakia – a source of conflict. In: Pluricentric Languages Worldwide – Dominant and Non-dominant Varieties (NDV6) The pluricentricity of Hungarian – Linguistic, educational and language political aspects. Eds. I. Vančo – R. Muhr – I. Kozmács – M. Huber. Frankfurt am Main: Peter Lang 2020, s. 99 – 111.Search in Google Scholar

ŠATAVA, Leoš: Jazyk a identita etnických menšín. Možnosti zachování a revitalizace. Praha: Sociologické nakladatelství 2009. 216 s.Search in Google Scholar

UGRÓCZKY, Mária: Új magyar utónévkönyv [Nový maďarský slovník rodných mien]. Budapest: BM Könyvkiadó 1997. 108 s.Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Vývin prechyľovania ženských priezvisk na slovenskom území. In: Acta onomastica, 2013, roč. 54, s. 272 – 292.Search in Google Scholar

VALENTOVÁ, Iveta: Rodné (krstné) mená a kodifikácia. In: Aktuálne otázky slovenského jazyka. Ed. J. Wachtarczyková. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Slovak Academic Press 2017, s. 163 – 181.Search in Google Scholar

VÖRÖS, Ferenc: Névpolitika a Felvidéken [Propriálna politika na Slovensku]. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Ed. G. Balázs. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ 2004, s. 367 – 381.Search in Google Scholar

VÖRÖS, Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzásában I. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről [V kontexte jazykov a kultúr I. Osobné mená zo severnej časti maďarského jazykového územia]. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó 2011. 520 s.Search in Google Scholar

WACHTARCZYKOVÁ, Jana – SATINSKÁ, Lucia – ONDREJOVIČ, Slavomír (eds.): Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Sociolingvistica Slovaca 8. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 344 s.Search in Google Scholar

WALKOWIAK, Justyna B.: Minority Language Policy regarding Personal Names. An Overview. ESUKA – JEFUL 2/1, 2011, s. 367 – 382.10.12697/jeful.2011.2.1.24Search in Google Scholar

WALKOWIAK, Justyna B.: Personal name policy: from theory to practice. Poznań: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu 2016. 418 s.10.14746/9788394601720Search in Google Scholar

ZALABAI, Zsigmond (ed.): Mit ér a nyelvünk, ha magyar? A „táblaháború“ és a „névháború“ szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból 1990–1994 [Akú má hodnotu náš jazyk, keď je maďarský? O „tabuľovej vojne“ a „propriálnej vojne“ v maďarskej tlači na Slovensku z rokov 1990 – 1994]. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó 1995. 360 s.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Fungovanie vlastných mien v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok. Eds. F. Vörös – K. Misad. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára 2015, s. 76 – 89.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo