1. bookVolume 16 (2023): Edizione 1 (March 2023)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2451-182X
Prima pubblicazione
30 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Pre- and During-Pandemic Financial Standing of Companies in Poland Ranked According to the Type of Business Activity

Pubblicato online: 31 Mar 2023
Volume & Edizione: Volume 16 (2023) - Edizione 1 (March 2023)
Pagine: 65 - 80
Ricevuto: 01 Nov 2022
Accettato: 01 Jan 2023
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2451-182X
Prima pubblicazione
30 Jun 2011
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bożek, J., Szewczyk, J., Jaworska, M. (2021). Zmiany w poziomie rozwoju społecznego województw w latach 2010 i 2019 z zastosowaniem dynamicznego miernika syntetycznego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 65(1), 109–123. Search in Google Scholar

Gabrusewicz, W. (2019). Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2021). Mały rocznik statystyczny Polski z 2021 roku. Search in Google Scholar

Gołębiowski (red.), G., Grycuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2020). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. Search in Google Scholar

Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Jerzemowska (red.), M. (2018). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna Monografie nr 89. Kraków Search in Google Scholar

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN. Search in Google Scholar

Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metod porządkowania liniowego. Przegląd statystyczny. R. LXII – Zeszyt 2-2015. S. 219-231. Search in Google Scholar

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN. Search in Google Scholar

Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020r. poz. 491. Search in Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”. Search in Google Scholar

Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (tekst pierwotny Dz. U. z 2020 r. poz 374, tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2095). Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD