1. bookVolume 6 (2018): Edizione 1 (March 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0079
Prima pubblicazione
15 Apr 2013
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The suburbanisation process in a depopulation context in the Katowice conurbation, Poland

Pubblicato online: 23 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 6 (2018) - Edizione 1 (March 2018)
Pagine: 57 - 72
Ricevuto: 23 Nov 2017
Accettato: 12 Mar 2018
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2354-0079
Prima pubblicazione
15 Apr 2013
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Basten L. 2017. “In-betweens” in Time and Space: The Governance of Suburbanisms in the Ruhr. [in:] N.A. Phelps (ed.) Old Europe, New Suburbanization Governance, Land, and Infrastructure in European Suburbanization. University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London: 158–182.Search in Google Scholar

Brake K., Dangschat J., Herfert G. (eds). 2001. Suburbanisierung in Deutschland. Aktuelle Tendenzen. Springer Fachmedien Wiesbaden.10.1007/978-3-663-11566-3Search in Google Scholar

Cheshire P. 1995. A New Phase of Urban Development in Western Europe? The Evidence for the 1980s. Urban Studies, 32(7): 1045–1063.10.1080/00420989550012564Apri DOISearch in Google Scholar

Dyszy M. 2017. Migracje wewnętrzne ludności w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 2002–2015. Acta Geographica Silesiana, 11/2 (26): 17–19.Search in Google Scholar

Everaers P.C.J., Musterd S. 1994. Changing Residential Patterns in Metropolitan Subareas in the Netherlands during the Eighties. Journal of Housing and the Built Environment, 9(1): 5–22.10.1007/BF02496489Search in Google Scholar

Fielding A.J. 1989. Migration and urbanization in Western Europe since 1950. The Geographical Journal, 155(1): 60–69.10.2307/635381Search in Google Scholar

Gałka J., Warych-Juras A. 2018. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. Acta Geographica Slovenica, 58(2): 63–72.10.3986/AGS.2256Search in Google Scholar

Gwosdz K. 2004. Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska (1830–2000). Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków.Search in Google Scholar

Hartshorne R. 1934. The Upper Silesian Industrial District. Geographical Review, 24(3): 423–438.10.2307/208914Apri DOISearch in Google Scholar

Ivan I., Horák J. 2011. Population Changes Caused by Industrialization and Deindustrialization–Comparison of Ostrava and Glasgow. Geografický časopis, 63(2): 113–132.Search in Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. 1998. Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Kajdanek K. 2012. Suburbanizacja po polsku. Nomos, Kraków.Search in Google Scholar

Karachurina L., Mkrtchyan N. 2015. Population change in the regional centres and internal periphery of the regions in Russia, Ukraine and Belarus over the period of 1990-2000s. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 28: 91–111.Search in Google Scholar

Kłosowski F., Runge J. 2002. Migracje ludności w gminach wiejskich województwa śląskiego (lata 1977-1999). Biuletyn Geograficzny, 1: 77–86.Search in Google Scholar

Kłosowski F., Runge J. 2010. Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977-2006. [in:] W. Świątkiewicz (ed.), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 1: 83–92.Search in Google Scholar

Kochanowska D., Kochanowski M. 1997. Współczesne przemiany zagospodarowania przestrzennego dużych miast i aglomeracji miejskich w Polsce. [in:] P. Korcelli (ed.) Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: V. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 45: 23–41.Search in Google Scholar

Koman W. 2017. Suburbanizacja wewnętrzna Zabrza. Studia Miejskie, 26: 151–164.Search in Google Scholar

Korcelli P. 1996. Aglomeracje miejskie w procesie transformacji – zarys problematyki. [in:] P. Korcelli (ed.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: I. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 41: 5–12.Search in Google Scholar

Krzysztofik R. 2007. Struktura przestrzenno-administracyjna konurbacji katowickiej. Czasopismo Geograficzne, 78(4): 288–304.Search in Google Scholar

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T. 2017. Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation. Geographia Polonica, 90(2): 71–85.10.7163/GPol.0082Search in Google Scholar

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I. 2011. Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, no. 69, Sosnowiec.Search in Google Scholar

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I. 2012. An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, no. 71, Sosnowiec.Search in Google Scholar

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I. 2016. Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland. Moravian Geographical Reports, 24, 1: 42–54.Search in Google Scholar

Kupiszewski M., Durham H., Rees P. 1998. Internal Migration and Urban Change in Poland. European Journal of Population, 14(3): 265–290.10.1023/A:1006058712865Search in Google Scholar

Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M. 2014. Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.Search in Google Scholar

Lorens P. 2005. Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego. [in:] P. Lorens (ed.) Problem suburbanizacji. Biblioteka Urbanisty, 7, Urbanista, Warszawa: 33–44.Search in Google Scholar

Musterd S., Jobse R.B., Kruythoff H.M. 1991. Residential mobility and urban change in the Randstad: Some (dis)similarities between Amsterdam, Rotterdam and The Hague. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 6(2): 101–113.10.1007/BF02496571Search in Google Scholar

Nowotnik D. 2012. Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce w ujęciu miast i gmin na przełomie XX i XXI wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 3(126): 138–152.Search in Google Scholar

Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E. 2005. Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji katowickiej. [in:] I. Jażdżewska (ed.) Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 361–370.Search in Google Scholar

Phelps N.A. (ed.) 2017. Old Europe, New Suburbanization? Governance, Land, and Infrastructure in European Suburbanization. University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London.10.3138/9781442616479Search in Google Scholar

Pytel S. 2014. Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(25): 327–340.Search in Google Scholar

Pytel S., Szkup R. 2013. Rola atrakcyjności przyrodniczej w migracjach seniorów (na przykładzie województwa śląskiego). [in:] S. Sitek (ed.) „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, 5, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec: 117–129.Search in Google Scholar

Raźniak P. 2007. Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000-2005. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8: 125–139.Search in Google Scholar

Rechlowicz M., Tkocz M. 2013. Depopulation of traditional mining regions in Central and East Europe: case study of the Upper Silesian Basin (Poland) and the Donetsk Basin (Ukraine). European Scientific Journal, special edition 3. 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, Azores, Portugal: 450–459.Search in Google Scholar

Runge A. 2010. Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim. [in:] J. Runge, I. Żurek (eds) Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008. Urząd Statystyczny, Katowice: 33–83.Search in Google Scholar

Runge A. 2015. Powiązania migracyjne miast średnich w konurbacji katowickiej w latach 1999-2011. Studia Miejskie, 18: 103–118.Search in Google Scholar

Runge J. 1991. Emigracja zagraniczna ludności województwa katowickiego w latach 1976-1988. Czasopismo Geograficzne, 1-2: 98–101.Search in Google Scholar

Runge J. 1998. Spatial mobility of population in the voivodship of Katowice with respect to the socio-economic transformation in the region. Polish Population Review. Central Statistical Office, Warsaw, 13: 119–130.Search in Google Scholar

Runge J. 1999. Ludność. [in:] A. Szajnowska-Wysocka (ed.) Studium wiedzy o regionie śląskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 15–50.Search in Google Scholar

Runge J. 2003. Kierunki przemian demograficzno-społecznych w województwie śląskim. [in:] E. Bednarska, Cz. Domański (eds) Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji - diagnoza i próba oceny. Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa, Urząd Statystyczny - Łódź: 23–36.Search in Google Scholar

Runge J. 2008. Population transformations in traditional economic region of Central Europe. Structural approach. Bulletin of Geography. Socio-economic series, 10: 63–74.Search in Google Scholar

Runge J. 2016. Modele przemian ludnościowych obszaru województwa śląskiego i jego perspektywiczne uwarunkowania. Acta Geographica Silesiana, 21: 77–84.Search in Google Scholar

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R. 2011a. Kurczenie się miast konurbacji katowickiej w świetle modelu urbanizacji. [in:] R. Krzysztofik (ed.) Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza: 34–47.Search in Google Scholar

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A. 2014. Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast. [in:] T. Stryjakiewicz (ed.) Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 115–125.Search in Google Scholar

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A. 2015. Demograficzne przemiany rdzenia konurbacji katowickiej w latach 1990–2014 – w stronę modelu. [in:] A. Wolaniuk (ed.) Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 247–257.Search in Google Scholar

Runge J., Kłosowski F. 2000a. Migracje ludności miast województwa śląskiego w latach 1977-1997. [in:] D. Szymańska (ed.) Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń: 121–133.Search in Google Scholar

Runge J., Kłosowski F. 2000b. Migration of the Population of the Katowice Province in the Period 1977-1997. Polish Population Review. Central Statistical Office, Warsaw: 110–118.Search in Google Scholar

Runge J., Kłosowski F. 2011. Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization process. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 16: 89–106.Search in Google Scholar

Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T. 2011b. Characteristic Features of Urbanization in the Area of Silesian Province (Poland) at the Beginning of 21st Century. Romanian Sociology (Sociologie Românească), 3: 56–66.Search in Google Scholar

Rykiel Z. 1980. Powiązania wewnętrzne w konurbacji katowickiej w świetle migracji. Przegląd Geograficzny. 52(4): 837–846.Search in Google Scholar

Sedlakova A. 2005. The city-periphery migration and the process of suburbanization in Czech and Slovak post-communist cities. [in:] T. Michalski (ed.) Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe. Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin: 71–78.Search in Google Scholar

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E. 2013. Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego. Raport końcowy, Sosnowiec.Search in Google Scholar

Śleszyński P. 2006. Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. [in:] S. Kozłowski (ed.) Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast - narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad zrównoważonym rozwojem, 2. Wydział Ekonomia i Środowisko, Białystok-Lublin-Warszawa: 105–123.Search in Google Scholar

Śleszyński P. 2016. Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1(29): 97–106.10.18778/2543-9421.01.11Search in Google Scholar

Sojka E. 2007. Migracje ludności a rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.Search in Google Scholar

Sojka E. 2009. Migracje definitywne ludności woj. śląskiego w latach 1990-2007. Wiadomości Statystyczne, 11: 69–89.Search in Google Scholar

Spórna T. 2012. Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, nr 72, Sosnowiec.Search in Google Scholar

Spórna T., Dragan W. 2013. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012. Acta Geographica Silesiana, 13: 71–86.Search in Google Scholar

Spórna T., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R. 2016. Trajectories of depopulation and urban shrinkage in the Katowice Conurbation, Poland. Espace Populations Sociétés, 2015/3-2016/1: 1-20.Search in Google Scholar

Spórna T., Kurpanik M. 2013. Socio-economic changes in the Rybnik conurbation (Poland) as a result of economy restructuring – a case study. Environmental & Socioeconomic Studies, 1(1): 38–47.Search in Google Scholar

Stanilov K., Sýkora L. 2014. Confronting suburbanization. Urban decentralization in postsocialist Central and Eastern Europe. Chichester–Oxford, Wiley Blackwell.10.1002/9781118295861Search in Google Scholar

Steinführer A., Haase A. 2007. Demographic Change as a Future Challenge for Cities in East Central Europe. Geografiska Annaler B, 89(2): 183–195.10.1111/j.1468-0467.2007.00247.xSearch in Google Scholar

Szajnowska-Wysocka A. 1989. Migracje ludności w konurbacji górnośląskiej. Synteza cyklu publikacji. Geographia. Studia et Dissertationes, 13: 110–119.Search in Google Scholar

Szajnowska-Wysocka A. 1999. Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Szymańska D., Biegańska J. 2011. Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych [in:] M. Laja, A. Ibramowski (eds) Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 83–98.Search in Google Scholar

Turok I., Mykhnenko V. 2007. The Trajectories of European Cities, 1960–2005. Cities, 24(3): 165–182.10.1016/j.cities.2007.01.007Search in Google Scholar

Vaishar A. 2002. Population Development in the Ostrava Region: Some Aspects and Current Trends. Moravian Geographical Reports, 10(2): 28–36.Search in Google Scholar

Van der Berg L., Drewett R., Klaassens L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. 1982. Urban Europe, vol. 1 - A Study of Growth and Decline. Pergamon Press, Oxford.Search in Google Scholar

Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak P. 2012. Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.Search in Google Scholar

Zborowski A., Soja M., Łobodzińska A. 2012. Population trends in Polish cities – stagnation, depopulation or shrinhage? Prace Geograficzne, 130: 7–28.Search in Google Scholar

Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W. 2016. Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of the Silesia Metropolitan Region. [in:] R. Efe, I. Cürebal, L. Lévai (eds) GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey): 835–849.Search in Google Scholar

Baza Demografia accessed on: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia.Search in Google Scholar

Baza PESEL, 2004, 2014 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).Search in Google Scholar

Local Data Bank of the Central Statistical Office (Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny – in Polish), accessed on: www.stat.gov.pl.Search in Google Scholar

Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny – in Polish). 2015, Warszawa.Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1981–1995, WUS, Katowice.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo