1. bookVolume 7 (2014): Edizione 1 (June 2014)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2029-0454
Prima pubblicazione
05 Feb 2009
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Plea Bargaining as an Example of the Recent Changes in the Finnish Ciriminal Procedural Paradigm

Pubblicato online: 08 Oct 2014
Volume & Edizione: Volume 7 (2014) - Edizione 1 (June 2014)
Pagine: 97 - 112
Ricevuto: 10 May 2014
Accettato: 30 Jun 2014
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2029-0454
Prima pubblicazione
05 Feb 2009
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Brottmålsprocessen. Committee Report, Sweden, SOU 2013:17.Search in Google Scholar

2. Christie, Nils. “Konflikt som eiendom.” Tidskrift for rettvitenskap (1977): 113 - 132.Search in Google Scholar

3. Constitutional Law Committee Report, Finland, 7/2014, on the Government Bill 58/2013.Search in Google Scholar

4. Ervasti, Kaijus. Käräjäoikeuksien sovintomenettely. Empiirinen tutkimus sovinnon edistämisestä riitaprosessissa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2004.Search in Google Scholar

5. Ervasti, Kaijus. “Lainkäytön funktiot.” Lakimies (2002): 47-72.Search in Google Scholar

6. Ervo, Laura. “Changing Civil Proceedings - Court Service or State Economy”: 51-71. In: Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure. Vilnius University Press, 2013.Search in Google Scholar

7. Ervo, Laura. “Scandinavian Trends in Civil Pre-Trial Proceedings.” Civil Justice Quarterly (October 2007): 466 - 483.Search in Google Scholar

8. Ervo, Laura: “The Reform of Civil Procedure in Finland.” Civil Justice Quarterly (January 1995): 56-64.Search in Google Scholar

9. Ervo, Laura. “Tie totuuteen”: 1-16. In: Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 60 vuotta. Turun yliopisto, 2012.Search in Google Scholar

10. Ett effektivare brottsmålsförfarande - några ytterligare åtgärder. Committee Report, Sweden, SOU 2005:117.Search in Google Scholar

11. Frände, Dan. Finsk straffprocessrätt. Edita, 2009.Search in Google Scholar

12. Haavisto, Vaula. Court Work in Transition. An Activity-Theoretical Study of Changing Work Practices in a Finnish District Court. University of Helsinki, 2002.Search in Google Scholar

13. Haavisto, Vaula. “Sovinnot - ikkuna tuomioistuintyön muutokseen. In Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisujärjestelmät”: 83-119. In: Soile Pohjonen, ed. Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisujärjestelmät. WSOY, 2001. Search in Google Scholar

14. Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Government Bill, Finland, 46/2014.Search in Google Scholar

15. Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi. Government Bill, Finland, 58/2013.Search in Google Scholar

16. Huovila, Mika. Periaatteet ja perustelut. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2003.Search in Google Scholar

17. Jokela, Antti. Oikeudenkäynnin perusteet. Oikeudenkäynti I. Lakimiesliiton Kustannus, 2005.Search in Google Scholar

18. Jokela, Antti. Oikeduenkäynti I. Lakimiesliiton Kustannus, 1996.Search in Google Scholar

19. Kergandberg, Eerik. “Expedience of Arrangement in German and Estonian Criminal Care.” Juridica International (1/1997): 76 - 89.Search in Google Scholar

20. Lappalainen, Juha. “Asianosaisen totuusvelvollisuudesta siviiliprosessissa.” DL (2001): 993 - 1003.Search in Google Scholar

21. Laukkanen, Sakari. Tuomarin rooli. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1995.Search in Google Scholar

22. Law Committee Report, Finland, 5/2014, on Government Bill 58/2013.Search in Google Scholar

23. Leppänen, Tatu. Riita-asiain valmistelu todistusaineiston osalta. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1998.Search in Google Scholar

24. Letto-Vanamo, Pia. Käräjäyhteisön oikeus. Oikeudenkäyttö Ruotsi-Suomessa ennen valtiollisen riidanratkaisun vakiintumista. Helsingin yliopisto, rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos, 1995.Search in Google Scholar

25. Lindblom, Per Henrik. “Processens funktioner - en resa i gränslandet. In Progressiv process. Spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutveclingen”: 41-85. In: Progressiv process. Spridda uppsatser om domstolprocessen och samhällsutvecklingen. Iustus, 2000.Search in Google Scholar

26. Lindell, Bengt. Civilprocessen, Andra upplagan. Iustus, 2003.Search in Google Scholar

27. Lindell, Bengt. Partsautonomins gränser. Iustus, 1988.Search in Google Scholar

28. Linna, Tuula. “Puntarissa plea bargaining - vastassa oikeusturva ja itsekriminointisuoja.” Oikeustiede - Jurisprudentia XLIII (2010): 189-262.Search in Google Scholar

29. Määttä, Pekka. Rikosasian joutuisa käsittely: perusoikeus ja tuomarin velvollisuus. Lakimiesliiton kustannus, 2013.Search in Google Scholar

30. Menkel-Meadow, Carrie. “The Trouble with the Adversary System in a Postmodern, Multicultural World.” William and Mary Law Review (1996): 5 -44.Search in Google Scholar

31. Niemi-Kiesiläinen, Johanna. “Rikosprosessin malleista ja funktioista”: 337-348. In: Risto Haavisto, ed. Juhlakirja Professori Jyrki Virolainen 26.2.2003. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, 2003.Search in Google Scholar

32. Nousiainen, Kevät. Prosessin herruus. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1993. Search in Google Scholar

33. Saranpää, Timo. Näyttöenemmyysperiaate riita-asiassa. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010.Search in Google Scholar

34. Sillaots, Meris. “Admission and Confession of Guilt in Settlement Proceedings under Estonian Criminal Procedure.” Juridica International (11/2004): 116 -124.Search in Google Scholar

35. Sillaots, Meris. “Arrangement - Form of Procedure Based on Guilty Plea and Presumption of Guilt?” Juridica International (1/1998): 76 - 149.Search in Google Scholar

36. Syyteneuvottelu ja syyttämättäjättäminen. Committee Report, Finland, OMM 26/2012.Search in Google Scholar

37. Takala, Jukka-Pekka. Moraalitunteet rikosten sovittelussa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 1998.Search in Google Scholar

38. Tala, Jyrki. “Luottamus tuomioistuimiin - mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää?” Lakimies (2002): 3 - 33.Search in Google Scholar

39. Tirkkonen, Tauno. Suomen rikosprosessioikeus I. Toinen, uusittu painos. WSOY, 1969.Search in Google Scholar

40. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa. Committee Report, Finland, 69/2012.Search in Google Scholar

41. Tolvanen, Matti. “Asianosaisten ja tuomioistuimen roolit todistelussa.” Lakimies (2006): 1325 - 1343.Search in Google Scholar

42. Tolvanen, Matti. “Asianosaisten määräämistoimista rikosprosessissa.” Defensor Legis (2003): 1009 - 1027.Search in Google Scholar

43. Turunen, Santtu. “Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan vaitiolovelvollisuus oikeudenkäynnissä.” Defensor Legis (1999): 468 - 499.Search in Google Scholar

44. Tyler, T. R. Why people obey the law? Yale University Press, 1990.Search in Google Scholar

45. Virolainen, Jyrki, and Pasi Pölönen. Rikosprosessin perusteet. WSOY, 2003.Search in Google Scholar

46. Virolainen, Jyrki, and Petri Martikainen. Pro et contra: tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Talentum, 2003.Search in Google Scholar

47. Virolainen, Jyrki. Lainkäyttö. Oikeudenkäynnin perusteet ja lainkäyttöelimet siviili- ja rikosprosessissa. Talentum, 1995.Search in Google Scholar

48. Wilhelmsson, Thomas. “(Media)julkinen oikeudenkäynti moraalikeskustelun tilana.” Oikeus (2002/3): 252-264. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo