Accesso libero

Improving Physical Fitness Levels Among 6- and 7-Year-Old Children as a Result of Physical and Sports Education

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

1. ADAMČÁK, Š. et al., 2007. Pohybová výkonnosť a športové záujmy rómskych žiakov na 1. stupni Základnej školy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-385-5. Search in Google Scholar

2. ADAMČÁK, Š. & M. NEMEC, 2010. Pohybové hry a školská telesná a športová výchova. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 207s. ISBN 978-80-557-0099-1. Search in Google Scholar

3. ANTALA, B., 2010. Pohybová výkonnosť detí a mládeže z hľadiska zapájania sa do telovýchovnej a športovej činnosti. In: Kol. Záverečná správa výskumnej úlohy VEGA 1/0048/08 Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7 až 18-ročnej školskej populácie na Slovensku. Search in Google Scholar

4. ANTALA, B., 2012. Obľúbenosť, významnosť, náročnosť telesnej a športovej výchovy. In: Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl [online]. Bratislava: NŠC a FTVŠ UK. ISBN 978-8089324-09-5. Dostupné z: http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/studovna/tsv_v_nazoroch_ziakov_zs_ss.pdf Search in Google Scholar

5. ANTALA, B. et al., 2014. Telesná a športová výchova a súčasná škola. Bratislava: Národné športové centrum v spolupráci s FTVŠ UK. 55s. ISBN 978-80-971466-1-0. Dostupné z: https://docplayer.org/70234624-Telesna-a-sportova-vychova-a-sucasnaskola.html Search in Google Scholar

6. BOUFFARD, M. et al., 1996. A test of the activity deficit hypothesis with children with movement difficulties. In: Adapted Physical Activity Quarterly. Volume 13: Issue 1, pp. 61–73.10.1123/apaq.13.1.61 Search in Google Scholar

7. CAVILL, N. et al., 2001. Health enhancing physical activity for young people: Statement of the United Kingdom expert consensus conference. In: Pediatr. Excerc. Sci. 2001 (13), 12–25.10.1123/pes.13.1.12 Search in Google Scholar

8. ČILLÍK, I. et al., 2014. Teória a didaktika atletiky. Banská Bystrica: Slovenský atletický zväz a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-8141-078-9. Search in Google Scholar

9. ČILLÍK, I. et al., 2015. Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držsnie tela a mimoškolské pohybové aktivity žiakov 4.ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2013/2014. Banská bystrica: Belianum, UMB, 2015. 94s. ISBN 978-80-557-0904-8. Search in Google Scholar

10. ČILLÍK, I., J. KREMNICKÝ, R. KOLLÁR, R. et al., 2016. Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské pohybové aktivity žiakov ZŠ v Banskobystrickom kraji. Banská Bystrica: Belianum. 124 s. ISBN 978-80-557-1187-4. Search in Google Scholar

11. DOBBINS, M. et al., 2009. School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6–18. Canada: The Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD007651.10.1002/14651858.CD00765119160341 Search in Google Scholar

12. DVOŘÁKOVÁ, H., 2012. Školáci v pohybu: tělesná výchova v praxi. Praha: Grada Publishing. 144s. ISBN 978-80-247-3733-1. Search in Google Scholar

13. EATHER, N. et al., 2013. Improving the fitness and physical activity levels of primary school children: results of the Fit-4-Fun group randomized controlled trial. In: Preventive Medicine.56 (1):12-19. ISSN: 0091-7435. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/journal/preventive-medicine/vol/56/issue/110.1016/j.ypmed.2012.10.01923107669 Search in Google Scholar

14. FRANSEN, J. et al., 2012. Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6-12 years specializing in one versus sampling more than one sport. In: Journal of Sports Sciences. 2012; Volume 30, Issue 4, pp. 379-386.10.1080/02640414.2011.642808 Search in Google Scholar

15. GRASGRUBER, P. & J. CACEK, 2008. Sportovní geny. Brno: Computer Press, a.s. ISBN 978-80-251-1873-3. Search in Google Scholar

16. HAGA, M. 2008. The relationship between physical fitness and motor competence in children. In: Child Care Health Dev. 2008 May;34(3):329-34.10.1111/j.1365-2214.2008.00814.x Search in Google Scholar

17. HAGA, M., 2009. Physical Fitness in Children With High Motor Competence Is Different From That in Children With Low Motor Competence. In: Physical Therapy. Volume 89, Issue 10, pp. 1089–1097.10.2522/ptj.2009005219679648 Search in Google Scholar

18. HANDS, B. & D. LARKIN, 2006. Physical fitness differences in children with and without motor learning difficulties. In: European Journal of Special Needs Education, 21, 447–456.10.1080/08856250600956410 Search in Google Scholar

19. HORVÁTH, R. et al., 2010. Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-0270-0. Search in Google Scholar

20. CHOVANOVÁ, E. & M. MAJHEROVÁ, 2018. Rozvoj pohybových schopností intaktných a integrovaných detí s poruchami správania. In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1, s. 98-102. ISBN 978-80-555-2110-7. Search in Google Scholar

21. JESENSKÝ, M., 2018. Funkcia svalovej sily telesného jadra v procese rozvoja hokejovej výkonnosti: dizertačná práca. Prešov: FŠPU. Search in Google Scholar

22. KRULL, J. & N. NOVOTNÁ, 2015. Možnosti rozvoja pohybových schopností žiakov primárnej edukácie intervenčným programom. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Belianum, 2015. 129s. ISBN 978-80-557-0910-9. Search in Google Scholar

23. LACZO, E. et al., 2013. Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže. Bratislava: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. ISBN 978-80-971466-0-3. Dostupné z: http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/Studovna/LACZO_Rozvoj_pohybovych_schopnosti_deti.pdf Search in Google Scholar

24. LEDNICKÝ, A. & L. DOLEŽAJOVÁ, 2011. The comparison of general motoric performance of boys engaged in sports years 1986 and 2010. In: Atletika 2011. Bratislava: ICM AGENCY. pp. 122-125. Search in Google Scholar

25. LOSSE, A. et al., 1991. Clumsiness in children - do they grow out of it? A 10-year follow-up study. In: Dev Med Child Neurol. 1991: 33: 55–68.10.1111/j.1469-8749.1991.tb14785.x1704864 Search in Google Scholar

26. MANDZÁK, P. & G. BUJDOŠ, 2018. Zmeny v úrovni vybraných pohybových schopností žiakov základnej školy. In: Šport a rekreácia 2018: zborník vedeckých prác. Nitra: UKF. s. 105-112. ISBN 978-80-558-1301-1. Search in Google Scholar

27. MANDZÁK, P. & M. MANDZÁKOVÁ, 2018. Aktuálny stav pohybových schopností žiakov na prvom stupni základnej školy. In: Šport a rekreácia 2018: zborník vedeckých prác. Nitra: UKF. s. 195-202. ISBN 978-80-558-1301-1. Search in Google Scholar

28. MĚKOTA, K & P. BLAHUŠ, 1983. Motorické testy v tělovýchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství – SPN. Search in Google Scholar

29. MORAVEC, R., T. KAMPMILLER, J. SEDLÁČEK et al., 2002. Eurofit – Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. 2. vyd. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. 180 s. ISBN 80-89075-11-8. Search in Google Scholar

30. MUŽÍK, V., I. PLECOVÁ & J. VRBAS, 2010. Monitoring pohybové aktivity a zdatnosti žáků na 1. stupni ZŠ. In: KLIMTOVÁ, H. (ed.) Pedagogická kinantropologie. Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14.4.-16.4. 2010. Brno: Tribun EU s. r. o., 1. vyd., s. 5-11. ISBN 978-80-7399-116-6. Search in Google Scholar

31. NOVOTNÁ, N. et al., 2009. Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku Banskobystrického regionu ako determinant ich zdravia. Banská Bystrica: FHV UMB. ISBN 978-80-8083-908-6. Search in Google Scholar

32. PERIČ, T. et al., 2012. Sportovní príprava detí. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-4218-2. Search in Google Scholar

33. PIEK J. P. & R. A. SKINNER, 2001. Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents. In: Human Movement Science. 2001: 20: 73–94.10.1016/S0167-9457(01)00029-X Search in Google Scholar

34. PODSTAWSKI, R. & K. BORYSŁAWSKI, 2012. Relationships between selected anthropometric features and motor abilities of children aged 7 – 9. In: Clinical Kinesiology. 2012, 66.4: pp 82-90. Search in Google Scholar

35. REED, J. A., A. METZKER & D. A. PHILLIPS, 2004. Relationships between physical activity and motor skills in middle school children. In: Perceptual Motor Skills. 99, 483–494.10.2466/pms.99.2.483-49415560336 Search in Google Scholar

36. RUŽBARSKÁ, I. & M. TUREK, 2007. Kondičné a koordinačné schopnosti v motorike detí predškolského a mladšieho školského veku. Prešov: Grafoltač s.r.o. ISBN 978-80-8068-670-3. Search in Google Scholar

37. SEDLÁČEK, J. & I. CIHOVÁ, 2009. Športová metrológia. Bratislava: ICM Agency. 124 s. ISBN 978-80-89257. Search in Google Scholar

38. SUJOVÁ, L. & N. VLADOVIČOVÁ, 2016. Vplyv školskej telesnej výchovy na rozvoj pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti žiakov 3. ročníka ZŠ v Banskej Bystrici v Slovenskej republike. In: Tělesná kultura. ročník 39, číslo 2, s. 48–59. Dostupné z: https://telesnakultura.upol.cz/pdfs/tek/2016/01/06.pdf10.5507/tk.2015.019 Search in Google Scholar

39. ŠIMONEK, J., 2015. Testy pohybových schopností. 2 vyd. Nitra: Padan, s. r. o. ISBN 978-80-972003-0-5. Search in Google Scholar

40. ŠIMONEK, J., 2018. Povinné testovanie pohybovej výkonnosti žiakov 1. ročníka ZŠ podľa Nového zákona o športe. In: Športový edukátor. Roč. XI., č. 2/2018. s. 3-11. Search in Google Scholar

41. ŠIMONOVÁ, B. & N. VLADOVIČOVÁ, 2010. Pohybové aktivita detí vo voľnom čase. In: M. Majherová (Ed.), Telesná výchova – prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu: 1. ročník vedeckej konferencie. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene. s. 143–147. Search in Google Scholar

42. VANDORPE, B. et al., 2011. The KörperkoordinationsTest für Kinder: reference values and suitability for 6-12-year-old children in Flanders. In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Vol. 21, no.3, pp. 378-388.10.1111/j.1600-0838.2009.01067.x20136753 Search in Google Scholar

43. WROTNIAK, B. H. et al., 2006. The relationship between motor proficiency and physical activity in children. In: Pediatrics. 2006: 118: 1758–1765.10.1542/peds.2006-074217142498 Search in Google Scholar

eISSN:
2585-8777
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
2 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Sports and Recreation, Physical Education, Sports Psychology, Sociology of Sports, other