1. bookVolume 27 (2022): Edizione 3 (September 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco
Open Access

The Right of a Child to Contact Relatives in Cross-Border Situations – Comments Based on EU Legal Regulations and the Case Law of the CJEU

Pubblicato online: 18 Oct 2022
Volume & Edizione: Volume 27 (2022) - Edizione 3 (September 2022)
Pagine: 177 - 191
Ricevuto: 31 Jan 2022
Accettato: 27 Apr 2022
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco

Andrzejewski M., Application of the Clause of the Good of the Child: Reflections Inspired by the Decision of the Supreme Court on the Creation of Foster Families, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, t. 30, nr 5.10.17951/sil.2021.30.5.29-51 Search in Google Scholar

Bagan-Kurluta K., Dobro dziecka w sprawach o uprowadzenie dziecka za granicę. Zmiany w prawie i ich spodziewane skutki, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, t. 25.10.31261/PPPM.2019.25.01 Search in Google Scholar

Bobrzyńska O., Miejsce zwykłego pobytu dziecka – uwagi na tle wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. (C-512/17) oraz z dnia 17 października 2018 r. (C-393/18 PPU), „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2020, t. 27.10.31261/PPPM.2020.27.12 Search in Google Scholar

Bobrzyńska O., Nowa unijna regulacja spraw małżeńskich i rodzinnych – rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2020, nr 3. Search in Google Scholar

Gołaczyński J. (red.), Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Komentarz do Rozporządzenia Rady UE 2019/1111, Warszawa 2022. Search in Google Scholar

Gray J., Schrama W., Lazić V., Scope and Definitions, (w:) Regulation Brussels II bis. Guide for Application, 2018. Search in Google Scholar

Karta Praw Podstawowych UE (Dz.Urz. UE C 326, 26.10.2012, s. 391–407). Search in Google Scholar

Klaasen M., Rodrigues P., The Best Interests of the Child in EU Family Reunification Law: A Plea for More Guidance on the Role of Article 24 (2) Charter, „European Journal of Migration and Law” 2017, t. 19.10.1163/15718166-12340007 Search in Google Scholar

Konwencja ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). Search in Google Scholar

Krugera T., Samyn L., Brussels II bis: successes and suggested improvements, „Journal of Private International Law” 2016, nr 1.10.1080/17441048.2016.1151150 Search in Google Scholar

Lazić V., Schrama W., Enforcement of the Decisions on the Rights of Access and Return Orders issued by the Courts of Child’s Habitual Residence Immediately before a Wrongful Removal or Retention – Articles 40–45 and 47 and Other Provisions Applicable to the Enforcement – Articles 48–52, (w:) Regulation Brussels II bis. Guide for Application, 2018. Search in Google Scholar

Lis W., Enforcement of the Obligation to Maintain Contact with a Child, „Bialystok Legal Studies” 2021, t. 26, nr 5 (Special Issue).10.15290/bsp.2021.26.05.12 Search in Google Scholar

Majkowska-Szulc S., Tomaszewska M., Art. 24, (w:) A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz J., Europejskie prawo procesowe cywilne, (w:) A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Martins A., Alcarva B., Marques D., Children in Post-Modern Families: the Right of Children to Have Contact with Attachment Figures, Lisbon 2017. Search in Google Scholar

Mostowik P., Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014. Search in Google Scholar

Pilich M., Łącznik zwykłego pobytu dziecka w unijnym międzynarodowym prawie rodzinnym – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.06.2018 r., C-512/17, Postępowanie zainicjo-wane przez HR, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021, nr 9. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Rady nr 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 178, 2.7.2019, s. 1–115). Search in Google Scholar

Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Bruksela II bis) (Dz. Urz. L 338, 23.12.2003, s. 1–29). Search in Google Scholar

Stojanowska W., Dobro dziecka w aspekcie sprawowanej nad nim władzy rodzicielskiej, „Studia nad Rodziną” 2000, nr 1 (6). Search in Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326, 26.10.2012, s. 1–390). Search in Google Scholar

Wyrok TS z dnia 5 października 2010 r., C-400/10 PPU, J. McB. przeciwko L. E., ECLI:EU:C:2010:582. Search in Google Scholar

Wyrok TS z dnia 9 września 2015 r., C-4/14, Christophe Bohez przeciwko Ingrid Wiertz, ECLI:EU:C:2015:563. Search in Google Scholar

Wyrok TS z dnia 8 czerwca 2017 r., C-111/17, OL przeciwko PQ, ECLI:EU:C:2017:436. Search in Google Scholar

Wyrok TS z dnia 31 maja 2018 r., C-335/17, Neli Valcheva przeciwko Georgiosowi Babanarakisowi, ECLI:EU:C:2018:359. Search in Google Scholar

Wyrok TS z dnia 24 marca 2021 r., C-603/20, SS przeciwko MCP, ECLI:EU:C:2021:231. Search in Google Scholar

Wyrok TS z dnia 12 maja 2022 r., C-644/20, W.J przeciwko L.J. i J.J., ECLI:EU:C:2022:371. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo