1. bookVolume 27 (2022): Edizione 3 (September 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco
Open Access

Selected Codification Challenges in Polish Family Law

Pubblicato online: 18 Oct 2022
Volume & Edizione: Volume 27 (2022) - Edizione 3 (September 2022)
Pagine: 107 - 118
Ricevuto: 29 Jan 2022
Accettato: 29 Apr 2022
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco

Aleksandrowicz M., Rodzina w systemie prawnym Szwajcarii. Kilka uwag o historii i rozwiązaniach współczesnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.11 Search in Google Scholar

Andrzejewski M., Wokół projektu Kodeksu rodzinnego przedłożonego w lipcu 2018 r. przez Rzecznika Praw Dziecka, „Prawo w Działaniu” 2019, nr 40. Search in Google Scholar

Bagan-Kurluta K., Oszkinis B., Korekcyjna funkcja słuszności w prawie rodzinnym – kilka refleksji na marginesie wyroku M.R. & Anor -v- An tArd Chlaraithenoir & Ors, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 17.10.15290/bsp.2014.17.01 Search in Google Scholar

Bączyk-Rozwadowska K., Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Toruń 2018. Search in Google Scholar

Boratyńska M., Ustawa o uzgodnieniu płci a przygody transseksualistów w próżni legislacyjnej, „Prawo i Medycyna” 2015, t. 3, nr 3. Search in Google Scholar

Breczko A., Tradycyjne paradygmaty prawa rodzinnego w dobie rewolucji biotechnologicznej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.08 Search in Google Scholar

Cowan S., „Gender is No Substitute for Sex”: A Comparative Human Rights Analysis of the Legal Regulation of Sexual Identity, „Feminist Legal Studies” 2005, t. 13, nr 13.10.1007/s10691-005-1457-2 Search in Google Scholar

Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

Fiedorczyk P., Dyskusja na temat miejsca prawa rodzinnego w systemie prawa Polski Ludowej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. 7, nr 7.10.15290/mhi.2009.07.09 Search in Google Scholar

Gajda J., Kilka słów o braku potrzeby „nadążania” za wszelkę cenę przez polskie prawo rodzinne, (w:) J.M. Łukasiewicz, M. Załucki (red.), Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, Toruń 2018. Search in Google Scholar

Gonera K., Założenia i ogólny kierunek zmian w prawie cywilnym (z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), „Państwo i Prawo” 1997, t. 9, nr 9. Search in Google Scholar

Holewińska-Łapińska E., Wyniki badań opinii sędziów o przedstawionym w „Zielonej Księdze” usytuowaniu prawa rodzinnego w przyszłej kodyfikacji, „Zeszyty Prawnicze” 2017, t. 8, nr 1.10.21697/zp.2008.8.1.14 Search in Google Scholar

Karisoh F.J.M.M., Waha C.J.J., Sondakh J., Senewe E.V.T., The Court Ruling Regarding Gender Change in Human Rights Law, „Journal of the Community Development in Asia” 2021, t. 4, nr 3.10.32535/jcda.v4i3.1183 Search in Google Scholar

Kasprzyk P., Wiśniewski P. (red.), Prawo rodzinne w dobie przemian, Lublin 2009. Search in Google Scholar

Łągiewska M., Łukasiewicz J.M., Chińskie prawo rodzinne, Toruń 2020. Search in Google Scholar

Łukasiewicz J.M., Prawne aspekty zmiany płci w wybranych państwach europejskich, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Łukasiewicz J.M., Arkuszewska A.M., Kościółek A. (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Toruń 2017. Search in Google Scholar

Łukasiewicz J.M., Łukasiewicz R. (red.), Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa, Toruń 2019. Search in Google Scholar

Mazurkiewicz J., Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego, (w:) P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Michalak M., Jaros P.J., Prawo dziecka do obojga rodziców, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2014, t. 13, nr 3. Search in Google Scholar

Nazar M., Projekt kodeksu rodzinnego i postulaty gałęziowego wyodrębnienia prawa rodzinnego, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 7–8. Search in Google Scholar

Nowak-Gruca A., Designer Babies. Selected Law and Ethical Issues, „Journak of Gynecology and Women’s Health” 2019, t. 14, nr 2.10.19080/JGWH.2019.14.555885 Search in Google Scholar

Oszkinis B., Macierzyństwo. Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Piddubnyi O.Y. i in., Legal aspects of gender identity in Ukraine, „Linguistics and Culture Review” 2021, t. 5, nr 54.10.21744/lingcure.v5nS4.1740 Search in Google Scholar

Radwański Z., Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, „Państwo i Prawo” 2008, t. 1, nr 1. Search in Google Scholar

Radwański Z. (red.), Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. Search in Google Scholar

Sapota A., Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Sheldon S., Wilkinson S., Should selecting savior siblings be banned?, „Journal of Medical Ethics” 2004, t. 30, nr 6.10.1136/jme.2003.004150 Search in Google Scholar

Stojanowska W., Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2019, nr 1. Search in Google Scholar

Urbanowicz K., Bętkowska M., Prawne aspekty zmiany płci – uwagi na gruncie prawa polskiego oraz wybranych krajów europejskich, „Medyczna Wokanda” 2018, t. 10, nr 10. Search in Google Scholar

Wąsik M., Nieuznawanie w Polsce zawartych za granicą związków jednopłciowych – aspekty prawne z perspektywy swobody przepływu osób, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2020, t. 1, nr 24.10.33067/SE.1.2020.7 Search in Google Scholar

Witczak-Bruś P., Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Wolf S.M., Kahn J.P., Wagner J.E., Using Preimplantation Genetic Diagnosis to Create a Stem Cell Donor: Issues, Guidelines and Limits, „Journal of Law Medicine and Ethics” 2003, t. 31, nr 31.10.1111/j.1748-720X.2003.tb00097.x Search in Google Scholar

Wysocka-Bar A., Odpowiedzialność rodzicielska w pracach Komisji Europejskiego Prawa Rodzinnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2018, t. 3, nr 3. Search in Google Scholar

Ziembiński Z., Prawo rodzinne Polski Ludowej po dwudziestu latach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1964, t. 26, nr 4. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo