1. bookVolume 25 (2020): Edizione 1 (March 2020)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco
Accesso libero

The Legal Fiction of Recognizing the Duties of an Academic Teacher as a Creative Activity

Pubblicato online: 19 Aug 2021
Volume & Edizione: Volume 25 (2020) - Edizione 1 (March 2020)
Pagine: 23 - 31
Ricevuto: 20 Dec 2019
Accettato: 31 Jan 2020
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-9452
Prima pubblicazione
01 Jan 2006
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese, Polacco

Bakalarz T., Twórczość pracowników naukowych, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Bakalarz T., Kwalifikacja prawna umów, których przedmiotem jest działalność dydaktyczna, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11. Search in Google Scholar

Grzybowski S., Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków 1961. Search in Google Scholar

Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Orłowski J., Salamonowicz M., Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przez nauczycieli akademickich, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 10. Search in Google Scholar

Ostrowski J., Nowe autorskie koszty uzyskania przychodu, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 6. Search in Google Scholar

Poloczek E., Ewolucja poglądów na fikcję prawną, „Studia Cywilistyczne” 1989, t. 35. Search in Google Scholar

Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Przedmiot prawa autorskiego, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo Autorskie, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Wyrwiński M., Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wybrane kontrowersje, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. J. Barcie i R. Markiewiczowi, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo