1. bookVolume 10 (2015): Edizione 2 (November 2015)
    Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-2938
Prima pubblicazione
17 Jul 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

De roman als wapen tegen Frankrijk: Sara Burgerhart van Wolff en Deken en de strijd tegen de ‘gallofilie’ / The Novel as a Weapon against France: Wolff’s and Deken’s Sara Burgerhart and the Struggle Against the ‘Francophilia’

Pubblicato online: 23 Jan 2016
Volume & Edizione: Volume 10 (2015) - Edizione 2 (November 2015) - Batavus magnus sum. Papers in honour of Professor Andrzej Borowski
Pagine: 89 - 101
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-2938
Prima pubblicazione
17 Jul 2014
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

De Denker. Deel VIII. 1770. Amsterdam: K. van Tongerlo en F. Houttuin.Search in Google Scholar

Hamelsveld, IJsbrand van. 1791. De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw. Amsterdam: bij Johannes Allart.Search in Google Scholar

Luzac, Elie. 1788-1789. De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering. Deel II en III. Leiden: By Luzac en van Damme.Search in Google Scholar

Wolff, Elisabeth, en Agatha Deken. 1782. Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Den Haag: Isaac van Cleef.Search in Google Scholar

Berg, Arie van den. 1987. De papieren oorlog tussen patriotten en prinsgezinden: ‘Het Geldersche Zwyn.’ Nijmegen: Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan.Search in Google Scholar

Buijnsters, Petrus. 1971. “Karakteruitbeelding in de roman Sara Burgerhart.” De Nieuwe Taalgids 64: 193-202.Search in Google Scholar

_____. 1979. Bibliografi e der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht: HES.Search in Google Scholar

_____. 1984a. Wolff en Deken: Een biografi e. Leiden: Martinus Nijhoff.Search in Google Scholar

_____. 1984b. “Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw.” Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw: Veertien verkenningen. Ed. Petrus Buijnsters. Utrecht: HES. 183-198.Search in Google Scholar

_____. 1991. Spectatoriale geschriften. Utrecht: HES.Search in Google Scholar

_____. 1994. “Het heilsperspectief van de Verlichting. Een refl ectie bij het 25-jarig bestaan van de Werkgroep 18e Eeuw.” Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1994: 121-132.Search in Google Scholar

Dalen-Oskam, Karina van. 2013. De stijl van R. Amsterdam: Vossiuspers UvA.Search in Google Scholar

Eijnatten, Joris van. 1993. God, Nederland en Oranje: Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre. Kampen: Kok.Search in Google Scholar

Frijhoff, Willem. 2010. Meertaligheid in de gouden eeuw: Een verkenning. Amsterdam: KNAW Press.Search in Google Scholar

Grijzenhout, Frans. 2013. “Sneeuwballen tegen de macht: Politieke satire omstreeks 1800.” Het Bataafsche experiment: Politiek en cultuur rond 1800. Eds Frans Grijzenhout et al. Nijmegen: Vantilt. 215-241Search in Google Scholar

Hanou, Andre. 2002. Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen: Vantilt.Search in Google Scholar

Hartog, Jan. 1872. De Spectatoriale geschriften van 1741-1800: Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappeljk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw. Utrecht: Van der Post.Search in Google Scholar

Helsloot, Pieter. 1984. “De Nutsbeweging: Een geschiedenis van 200 jaar volksontwikkeling.” Om het algemeen volksgeluk: Twee eeuwen particulier initiatief, 1784-1984. Eds W.W. Mijnhard, en A.J. Wichers. Edam: Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 3-186.Search in Google Scholar

Israel, Jonathan. 2001. Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650- -1750. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

_____. 2011. Revolutie van het denken: Radicale Verlichting en de wortels van onze democratie. Ed. Arend Smilde. Franeker: Van Wijnen.Search in Google Scholar

Klein, Stephan. 1995. Patriots republikanisme: Politieke cultuur in Nederland, 1766-1787. Amsterdam: University Press.Search in Google Scholar

Kloek, Joost. 1997. Een begrensd vaderland: De roman rond 1800 tussen nationaal karakter en internationale markt. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.Search in Google Scholar

Korpel, Lucretia. 1992. Over het nut en de wijze der vertalingen: Nederlandse vertaalrefl ectie (1750-1820), in een Westeuropees kader. Amsterdam: Atlanta/Rodopi.Search in Google Scholar

Kramers, Jacob. 1847. Algemeene Kunstwoordentolk, bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der zamenleving, in handel, bedrijf enz. voorkomen, met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier woorden en naauwkeurige opgave hunner afstamming en vorming. Gouda: G.B. van Goor.Search in Google Scholar

Leemans, Inger. 2009. “The Translation Machine: The Business of Cultural Transmission.” Niederlandisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830. Ed. Jan Konst et al. Berlin: V&R Unipress. 343-256. Search in Google Scholar

Leemans, Inger, en Gert-Jan Johannes. 2013. Worm en donder: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800. Amsterdam: Bert Bakker.Search in Google Scholar

Levi, Anthony. 1964. French Moralists: The Theory of the Passions, 1585 to 1649. Oxford: Clarendon Press.Search in Google Scholar

Lieburg, Fred van. 1991. Levens van Vromen: Gereformeerd pietisme in de achttiende eeuw. Kampen: De Groot Goudriaan.Search in Google Scholar

Oddens, Joris. 2012. Pioniers in schaduwbeeld. Nijmegen: Vantilt.Search in Google Scholar

Outshoorn, Joyce. 1989. Een irriterend onderwerp: Verschuivende conceptualiseringen van het sekseverschil. Nijmegen: SUN.Search in Google Scholar

Rosendaal, Joost. 2005. De Nederlandse Revolutie: Vrijheid, volk en vaderland, 1783-1799. Nijmegen: Vantilt.Search in Google Scholar

Sas, Niek van. 2004. De metamorfose van Nederland: Van oude orde naar moderniteit 1750-1900. Amsterdam: University Press.10.5117/9789053568408Search in Google Scholar

Sturkenboom, Dorothee. 1998. Spectators van hartstocht: Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. Hilversum: Verloren.Search in Google Scholar

Urbaniak, Jan. 2009. “Een retrospectieve kijk op de handelsstad Gdansk (Dantzig) in de achttiende-eeuwse Nederlandse spectators: Enkele manieren om Pools-Nederlandse handelsbetrekkingen nieuw leven in te blazen.” Praagse Perspectieven 5: 453-462. Search in Google Scholar

_____. 2013. “Op reis van Ninive naar Nergenshuizen: De reacties van Janus Verrezen (1795-96) op de poitieke situatie van Polen rond de derde deling.” Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies 8(2): 13-28.Search in Google Scholar

Weiland, Petrus. 1824. Kunstwoordenboek of Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen. ‘s-Gravenhage: Bij de Wed. J. Allart.Search in Google Scholar

Vieu-Kuik, Hermina. 1956. Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift ‘De Rhapsodist’ (1770-1772). Groningen/Djakarta: Wolters. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD