1. bookVolume 24 (2016): Edizione 37 (June 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-0532
Prima pubblicazione
03 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

The Proposal Concept of Development and Implementation in Strategy of Sustainable Corporate Social Responsibility in the Context of the HCS Model 3E

Pubblicato online: 30 Jun 2016
Volume & Edizione: Volume 24 (2016) - Edizione 37 (June 2016)
Pagine: 51 - 62
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1338-0532
Prima pubblicazione
03 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Available on: < https://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2015/ > [online: 11.3.2015].Search in Google Scholar

2. FIDLEROVÁ, H., HRDINOVÁ, G., SAKÁL, P., ŠMIDA, Ľ. Udržateľný strategický manažment vs. udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie vs. integrovaný manažérsky systém strategických podnikateľských jednotiek – Charakteristika predloženého projektu. In Výkonnosť podniku. Research Institute of Economics and Management ISSN 1338-435X. Available on: < http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/VP1_2014.pdf > [cited: 11.3.2015].Search in Google Scholar

3. HATIAR, K., COOK, T.M., SAKÁL, P. HCS model 3E účastníckej ergonómie. (A “HCS 3E” model of participatory ergonomics). [on line]. Trnava: Internetový časopis MtF STU. Available on: <http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2006/3/hatiar.pdf> [cited: 11.3.2015].Search in Google Scholar

4. HRDINOVÁ, G. 2013. Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility. (Koncept HCS model 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR). [PhD. Thesis]. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava; Institute of Industrial Management and Quality. Trnava: MtF STU, p.228.Search in Google Scholar

5. HRDINOVÁ, G. 2009. Analýza možností využitia a návrh systému spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) vo firme CHIRANA PROGRESS, s.r.o. PIEŠŤANY. [Masters Thesis]. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava; Institute of Industrial Management and Quality. Trnava: MtF STU, p.87.Search in Google Scholar

6. PITRA, Z. 2011. Jak zachránit přednosti kapitalistickéh systému? Prague: Česká manažerska organizace, p.23.Search in Google Scholar

7. ŘEZÁČ, J. 2012. Nový model podnikání a změna paradigmatu managementu. Prague.Search in Google Scholar

8. Národný program kvality SR na obdobie rokov 2013 – 2016. Available on: <http://www.unms.sk/?narodny-program-kvality_SR_-na-obdobie-rokov-2013-2016> [cited: 11.3.2015].Search in Google Scholar

9. PONICKÝ, P. 2012. Kvalita nie je výsledkom použitia nástrojov kvality. In Zborník 9. Národnej konferencie o kvalite „Manažérstvo kvality vo verejnej správe“. Bratislava: MH SR, Spoločnosť pre kvalitu, p.367.Search in Google Scholar

10. KULDOVÁ, L. 2012. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem. Strategická CSR. Plzeň: NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, p.173 ISBN 978-80-7211-408-5.Search in Google Scholar

11. PORTER, M. E. 1993. Konkurenční výhoda: jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. VICTORIA PUBLISHING, a.s., p.626. ISBN 80-85605-12-0.Search in Google Scholar

12. STEINEROVÁ, M., WASKO, S.A. 2008. Koncept CSR v praxi. Průvodce odpovědným podnikáním. Prague: ASPRA, a.s. and 94 minutes, s.r.o., p. 32.Search in Google Scholar

13. STEINEROVÁ, M., MAKOVSKI, D. 2008. Koncept CSR v praxi – průvodce odpovědným podnikáním. [online]. Košice, p.33 [cited: 11.3.2015]. Available on: < http://www.blf.cz/doc/brozura_CSR_web_CZ.pdf >Search in Google Scholar

14. HRDINOVÁ, G., DRIENIKOVÁ, K., NAŇO, T., SAKÁL, P. 2011. Udržateľné SZP - integrálna súčasť stratégie udržateľného rozvoja priemyselného podniku. In: In Look Days 2011: International Scientific Conference, 13. - 14. October 2011. Košice: Technical University of Košice, pp. 1-16. ISBN 978-80-970118-2-6.Search in Google Scholar

15. BROADY, D.V., ROLAND, H.A. 2008. SAP GRC for Dummies. Indiana: Wiley Publishing, p. 342 ISBN 978-0-470-333174-4Search in Google Scholar

16. Správa o sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast (2012/2098(INI)). [cited: 11.3.2015]. Available on: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//SK >Search in Google Scholar

17. www.scss.skSearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo