1. bookVolume 65 (2018): Edizione 1 (June 2018)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2453-6725
Prima pubblicazione
25 Nov 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Restriction on the re-export of medicinal products and the supervision of compliance with it by public administration bodies

Pubblicato online: 20 Jul 2018
Volume & Edizione: Volume 65 (2018) - Edizione 1 (June 2018)
Pagine: 24 - 30
Ricevuto: 04 Apr 2017
Accettato: 12 May 2017
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2453-6725
Prima pubblicazione
25 Nov 2011
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] Cirák J et al. Občianske právo : všeobecná časť. Šamorín, Heuréka; 2008Search in Google Scholar

[2] Dôvodová správa k návrhu zákona č. 306/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,Search in Google Scholar

[3] Drgonec J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín, Heréka; 2012Search in Google Scholar

[4] Ficová S et al. Občianske súdne konanie. - 1. vyd. Praha, C. H. BECK; 2010Search in Google Scholar

[5] Gregušová D, Peráček T. Obchodné právo pre manažérov: Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka; obchodné spoločnosti a družstvo. 2. dopl. a prepracované vyd. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave; 2015Search in Google Scholar

[6] Horvat M. Vybrané kapitoly zo správneho práva. Bratislava, Ekonóm; 2014Search in Google Scholar

[7] Chovancová J. Liberalizmus verzus komunitarizmus. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave; 2009Search in Google Scholar

[8] Mrva M et al. Legisvakancia v právnom poriadku Slovenskej republiky. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave; 2009Search in Google Scholar

[9] Mucha B et al. Podnikateľské prostredie na Slovensku so zameraním na malé a stredné podniky. Paper presented at: 9. Mezinárodní vědecká konference dotorandů a mladých vědeckých pracovníků; November 10, 2016; Opava, ČRSearch in Google Scholar

[10] Nováčková D, Milošovičová P. Medzinárodné ekonomické právo. Bratislava, Eurounion; 2011Search in Google Scholar

[11] Peráček T et al. Free movement of goods (pharmaceuticals) in the European Union versus protection of health of population. Paper presented at: 17th International scientific conference on economic and social development. “Managerial issues in modern business”. October 20-21, 2016; Warshaw, PollandSearch in Google Scholar

[12] Peráček T. K sociálno-etickým východiskám problematiky spravodlivosti. Paper presented at: Den právní teorie. April 20, 2014; Brno, ČR.Search in Google Scholar

[13] Minister Drucker chce pre vývoz liekov meniť legislatívu. TERAZ. SKSearch in Google Scholar

[14] (http://www.teraz.sk/zdravie/lieky-reexport-novela-druckervyvoz/204956-clanok.html). Revised July 2016. Accessed January 15, 2017Search in Google Scholar

[15] Vojtech F, Levický M. Dimenzia sociálnej politiky v kontexte ekonomickej situácie regiónov EÚ. Brno, Tribún; 2016Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo