Magazine et Edition

Volume 73 (2022): Edition 3 (September 2022)

Volume 73 (2022): Edition 2 (June 2022)

Volume 73 (2022): Edition 1 (March 2022)

Volume 72 (2021): Edition 4 (December 2021)

Volume 72 (2021): Edition 3 (September 2021)

Volume 72 (2021): Edition 2 (June 2021)

Volume 72 (2021): Edition 1 (March 2021)

Volume 71 (2020): Edition 4 (December 2020)

Volume 71 (2020): Edition 3 (September 2020)

Volume 71 (2020): Edition 2 (June 2020)

Volume 71 (2020): Edition 1 (March 2020)

Volume 70 (2019): Edition 4 (December 2019)

Volume 70 (2019): Edition 3 (September 2019)

Volume 70 (2019): Edition 2 (June 2019)

Volume 70 (2019): Edition 1 (March 2019)

Volume 69 (2018): Edition 4 (December 2018)

Volume 69 (2018): Edition 3 (September 2018)

Volume 69 (2018): Edition 2 (June 2018)

Volume 69 (2018): Edition 1 (March 2018)

Volume 68 (2017): Edition 4 (December 2017)

Volume 68 (2017): Edition 3 (September 2017)

Volume 68 (2017): Edition 2 (June 2017)

Volume 68 (2017): Edition 1 (March 2017)

Volume 67 (2016): Edition 4 (December 2016)

Volume 67 (2016): Edition 3 (September 2016)

Volume 67 (2016): Edition 1 (March 2016)

Volume 66 (2015): Edition 4 (December 2015)

Volume 66 (2015): Edition 3 (September 2015)

Volume 66 (2015): Edition 2 (June 2015)

Volume 66 (2015): Edition 1 (March 2015)

Volume 65 (2014): Edition 4 (December 2014)

Volume 65 (2014): Edition 2 (June 2014)

Volume 65 (2014): Edition 1 (March 2014)

Volume 64 (2013): Edition 4 (December 2013)

Volume 64 (2013): Edition 3 (September 2013)

Volume 64 (2013): Edition 2 (June 2013)

Volume 64 (2013): Edition 1 (March 2013)

Volume 63 (2012): Edition Supplement-1 (April 2012)

Volume 63 (2012): Edition 4 (December 2012)

Volume 63 (2012): Edition 3 (September 2012)

Volume 63 (2012): Edition 2 (June 2012)

Volume 63 (2012): Edition 1 (March 2012)

Volume 62 (2011): Edition 4 (December 2011)

Volume 62 (2011): Edition 3 (September 2011)

Volume 62 (2011): Edition 2 (June 2011)

Volume 62 (2011): Edition 1 (March 2011)

Volume 61 (2010): Edition 4 (December 2010)

Volume 61 (2010): Edition 3 (September 2010)

Volume 61 (2010): Edition 2 (June 2010)

Volume 61 (2010): Edition 1 (March 2010)

Volume 60 (2009): Edition 4 (December 2009)

Volume 60 (2009): Edition 3 (September 2009)

Volume 60 (2009): Edition 2 (June 2009)

Volume 60 (2009): Edition 1 (March 2009)

Volume 59 (2008): Edition 4 (December 2008)

Volume 59 (2008): Edition 3 (September 2008)

Volume 59 (2008): Edition 2 (June 2008)

Volume 59 (2008): Edition 1 (March 2008)

Volume 58 (2007): Edition 4 (December 2007)

Volume 58 (2007): Edition 3 (September 2007)

Volume 58 (2007): Edition 2 (June 2007)

Volume 58 (2007): Edition 1 (March 2007)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1848-6312
Première publication
26 Mar 2007
Période de publication
4 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

Volume 73 (2022): Edition 2 (June 2022)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1848-6312
Première publication
26 Mar 2007
Période de publication
4 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

10 Articles

Review

Accès libre

Wi-Fi technology and human health impact: a brief review of current knowledge

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 94 - 106

Résumé

Abstract

Značajan porast uporabe bežične RF komunikacije u posljednjim desetljećima te s tim povezane izloženosti ljudi umjetno stvorenom neionizirajućem zračenju (RF polja), koje prije nije postojalo na Zemlji, tema su velikog broja istraživanja mogućih utjecaja tih zračenja na okoliš i zdravlje ljudi, osobito djece i mladih, kako bi se utvrdile činjenice o međudjelovanju RF polja s genskim materijalom živih bića. U ovom radu dan je pregled aktualnih istraživanja i preporuka međunarodnih stručnih tijela. Poseban naglasak dan je na mogući utjecaj radiofrekvencijskoga zračenja na mlade odnosno na školsku djecu koja su mu tijekom školovanja svakodnevno dodatno izložena tijekom e-škole korištenjem najmodernijih Wi-Fi tehnologijskih rješenja za komunikaciju u obrazovanju.

Key words

 • exposure to RF fields
 • e-school
 • radiofrequency
 • SAR

Ključne riječi

 • e-škola
 • izloženost RF poljima
 • radiofrekvencija
 • SAR

Mini-review

Accès libre

Occupational exposure to BTEX and styrene in West Asian countries: a brief review of current state and limits

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 107 - 118

Résumé

Abstract

Svrha je uvođenja graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti (engl. occupational exposure limits, krat. OELs) upravljanje rizikom ne bi li se zaštitilo zdravlje i dobrobit radnika od štetnih agensa kojima su izloženi na radnome mjestu. U ovom smo pregledu izdvojili granične koncentracije benzena, toluena, etilbenzena, ksilena (BTEX) i stirena u zraku i, analizirajući 49 članaka objavljenih u zemljama (jugo) zapadne Azije od 1980. do 2021., pronađenih sustavnom pretragom literature, ocijenili profesionalnu izloženost tim spojevima. Granične vrijednosti za BTEX i stiren uvedene su samo u Iranu i Turskoj, i na sličnim su razinama kao one koje vrijede u europskim zemljama i SAD-u. Analiziranih 49 članaka obuhvaćaju istraživanja izloženosti u šest zemalja, ali se većina (njih 40) odnosi na Iran. Prosječna profesionalna izloženost benzenu u radnika u industrijama povezanima s naftom viša je od preporučene granične vrijednosti, a profesionalna izloženost ostalim spojevima niža je od lokalnih graničnih vrijednosti (tamo gdje su uvedene). Trenutačno nema dovoljno podataka o razinama profesionalne izloženosti BTEX-u i stirenu u zemljama (jugo)zapadne Azije, stoga je u njima potrebno regulirati granične vrijednosti i primjenjivati ih. Osim toga, potrebno je provoditi sustavna istraživanja ne bi li se utvrdile stvarne razine profesionalne izloženosti, odgovori na koncentracije onečišćivala i gospodarske i tehničke mogućnosti industrija tih zemalja da riješe trenutačne probleme.

Key words

 • benzene
 • ethylbenzene
 • OEL
 • oil industry
 • risk management
 • toluene
 • xylene

Ključne riječi

 • benzen
 • etilbenzen
 • ksilen
 • naftna industrija
 • OEL
 • toluen
 • upravljanje rizikom

Original article

Accès libre

Joint impact of key air pollutants on COVID-19 severity: prediction based on toxicogenomic data analysis

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 119 - 125

Résumé

Abstract

COVID-19 (engl. coronavirus disease 2019) respiratorna je bolest prouzročena infekcijom SARS-CoV-2 virusom (engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Pretpostavlja se da postoji utjecaj atmosferskih čimbenika, uključujući i onečišćenje zraka, na prenošenje koronavirusa, njegovu težinu i stopu smrtnosti. Stoga je cilj ovoga in silico istraživanja bio utvrditi odnos između ključnih onečišćivača zraka [sumporova dioksida (SO2x23), ugljikova monoksida (CO), lebdećih čestica (PM), dušikova dioksida (NO), ozona (O)] i komplikacija COVID-a 19 korištenjem: (i) komparativne toksikogenomičke baze podataka (engl. Comparative Toxicogenomic Database, CTD) za dobivanje gena, međusobno povezanih s onečišćivačima zraka i komplikacijama COVID-a 19, (ii) GeneMANIA servera za konstruiranje mreže između dobivenih i srodnih gena, (iii) ToppGene Suite za izdvajanje najvažnijih bioloških procesa/molekularnih puteva i (iv) DisGeNET baze podataka za traženje najvažnijih parova gen-bolest. Za SO2, CO, PMx, NO2 odnosno O3 utvrđena je interakcija sa 6, 6, 18, 9, odnosno 12 gena povezanih s komplikacijama COVID-a 19. Četiri su zajednička (IL10, IL6, IL1B i TNF) i u najvećem postotku (77,64 %) sudjeluju u fizičkim interakcijama. Vezivanje citokina i signalni put posredovan citokinima izdvojeni su kao najvažnija molekularna funkcija i biološki proces. Druge molekularne funkcije i biološki procesi uglavnom su bili povezani s aktivnošću citokina i upalom, što bi se moglo dovesti u vezu s citokinskom olujom i posljedičnim komplikacijama COVID-a 19. Utvrđena je veza između različitih bolesti i ispitivanih gena, posebice između CEBPA i akutne mijelogene leukemije (AML) te između TNFRSF1A i sindroma periodične vrućice povezanoga s TNF receptorom. To upozorava na moguće komplikacije u osoba zaraženih koronavirusom koje boluju od tih bolesti, poglavito kada su dodatno potaknute poremećajem funkcije spomenutih gena.

Key words

 • carbon monoxide
 • cytokines
 • disease complications
 • nitrogen dioxide
 • ozone
 • particulate matter
 • SARS-CoV-2
 • sulphur dioxide

Ključne riječi

 • citokini
 • dušikov dioksid
 • komplikacije bolesti
 • lebdeće čestice
 • onečišćivači zraka
 • ozon
 • poremećaj funkcije gena
 • SARS-CoV-2
 • sumporov dioksid
 • ugljikov monoksid
Accès libre

Olanzapine poisoning in patients treated at the National Poison Control Centre in Belgrade, Serbia in 2017 and 2018: a brief review of serum concentrations and clinical symptoms

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 126 - 130

Résumé

Abstract

Olanzapin je antipsihotik koji pripada grupi tienobenzodiazepina. Kao i drugi atipični antipsihotici, olanzapin je jak antagonist 5-HT2A serotoninskih receptora. Akutna trovanja olanzapinom su rijetka. Simptomi predoziranja uključuju duboki ili fluktuirajući poremećaj stanja svijesti s hipersalivacijom i miozom, kao i komu i smrt u slučaju ingestije velikih doza. Koncentracije olanzapina u serumu veće od 0,1 mg/L smatraju se toksičnima, a letalnima veće od 1 mg/L. U radu su prikazana akutna trovanja olanzapinom zabilježena u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja u Beogradu tijekom dvije godine. Koncentracije olanzapina u serumu pacijenata akutno otrovanih olanzapinom određene su pouzdanom metodom tekuće kromatografije s masenom spektrometrijom. Registriran je 61 pacijent s predoziranjem olanzapinom: u njih 34 koncentracije olanzapina bile su u terapijskom opsegu, a u njih 27 zabilježene su toksične koncentracije. Pet pacijenata imalo je koncentracije veće od letalnih, a zabilježen je i jedan smrtni ishod. Najčešći simptomi trovanja bili su hipotenzija, tahikardija i povećanje aktivnosti enzima kreatin kinaze. Nakon primjene nespecifičnog detoksikacijskog simptomatskog i potpornog liječenja svi pacijenti osim jednog su se potpuno oporavili.

Key words

 • liquid chromatography mass spectrometry
 • overdose
 • serum concentration
 • therapy
 • thienobenzodiazepines

Ključne riječi

 • predoziranje
 • serumska koncentracija
 • tekućinska kromatografija-spektrometrija masa
 • terapija
Accès libre

Fish consumption habits of pregnant women in Itaituba, Tapajós River basin, Brazil: risks of mercury contamination as assessed by measuring total mercury in highly consumed piscivore fish species and in hair of pregnant women

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 131 - 142

Résumé

Abstract

Slijev rijeke Tapajós u amazonskom području u Brazilu jedno je od najaktivnijih područja iskopavanja zlata na svijetu. U ovoj smo studiji procijenili navike konzumiranja ribe i razinu izloženosti metil-živi u 110 stanovnica Itaitube u peripartumu mjerenjem ukupne koncentracije žive u kosi (THg). Osim toga, istražili smo sezonske razlike u koncentracijama žive u dvjema najčešćim vrstama konzumnih piscivornih riba: tucunaré (Cichla spp.) i pescada (Plagioscion squamosissimus). U tih je ribljih vrsta THg tijekom sušne sezone iznosio 0,62±0,07 mg/kg za Cichla spp. te 0,73±0,08 mg/kg za P. squamosissimus. Tijekom kišne sezone koncentracija THg bila je 0,39±0,04 mg/kg za Cichla spp. i 0,84±0,08 mg/kg za P. squamosissimus. Sudionice su izjavile da su konzumirale Cichla spp. (44 %) i P. squamosissimus (67 %). Srednja koncentracija THg izmjerena u kosi bila je 1,6±0,2 mg/kg±std. Prosječna koncentracija THg u kosi bila je viša od referentne doze Američke agencije za zaštitu okoliša (krat. US EPA) koja iznosi 1 mg/kg, a čak u 48 % sudionica izmjerena je viša koncentracija. Također, srednja vrijednost koncentracija THg u ribi bila je iznad sigurnosne granice (0,5 mg/kg) za P. squamosissimus i tijekom sušne i kišne sezone, a za Cichla spp. samo tijekom sušne sezone. Rezultati istraživanja pokazuju da bi trudnice trebale izbjegavati konzumaciju ovih piscivornih ribljih vrsta. Stoga je razvidna potreba za redovitim programom praćenja razine žive na tom području.

Key words

 • spp.
 • hair
 • methylmercury

Ključne riječi

 • spp.
 • metil-živa
 • ukupna živa
Accès libre

Validity, internal consistency, and test-retest reliability of the Montenegrin 10-item Voice Handicap Index

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 143 - 147

Résumé

Abstract

Cilj istraživanja bio je procijeniti kliničku valjanost, internu konzistentnost i test-retest pouzdanost prilagođenoga crnogorskoga prijevoda Indeksa vokalnih teškoća 10 (VHI-10). U istraživanju je sudjelovalo 50 bolesnika s glasovnim poremećajima, koji su bili podijeljeni u tri podskupine prema etiologiji bolesti: strukturnu, neurološku i funkcionalnu. Kontrolnu skupinu činilo je 50 glasovno zdravih ispitanika. Prosječna ukupna ocjena VHI-10 u bolesnika iznosila je 21,1±7,6 i bila značajno veća od ukupne ocjene u kontrolnoj skupini od 2,3±2,5 (p<0,001). Svaka od triju podskupina bolesnika također je imala značajno veću ukupnu ocjenu VHI-10 od kontrolne skupine (p<0,001). Spearmanov koeficijent korelacije od 0,90 (p<0,001) pokazuje veoma jaku korelaciju između ukupne ocjene crnogorskoga VHI-10 i vlastite procjene težine glasovnoga poremećaja. U skupini bolesnika utvrđen je Cronbachov alfa koeficijent od 0,94, što upućuje na odličnu unutrašnju konzistentnost. Test-retest pouzdanost također je bila odlična, s koeficijentom korelacije od 0,98. Prilagođen crnogorski prijevod VHI-10 valjan je, pouzdan i klinički koristan upitnik za samoprocjenu težine glasovnoga poremećaja u osoba s glasovnim problemima u svakodnevnoj praksi i istraživačkim projektima.

Key words

 • dysphonia
 • quality of life
 • self-assessment
 • VHI-10
 • voice disorders

Ključne riječi

 • disfonija
 • glasovni poremećaji
 • kvaliteta života
 • samoprocjena
 • VHI-10
Accès libre

Perfluorooctanoic acid affects mouse brain and liver tissue through oxidative stress

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 148 - 157

Résumé

Abstract

Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi oksidacijski stres prouzročen perfluorooktanoičnom kiselinom (PFOA) u moždanom i jetrenom tkivu Balb/c miševa te zaštitno djelovanje taurina i koenzima Q10 (CoQ10) u oba organa. U tu su svrhu životinje izložene PFOA-i u oralnoj dozi od 15 ili 30 mg/kg tjelesne težine te su u oba tkiva analizirane histopatološke promjene i izmjerene lipidna peroksidacija, ukupne razine glutationa (GSH) i aktivnosti antioksidacijskih enzima. Naši rezultati pokazuju smanjenje ukupne tjelesne težine i povećanje relativne težine organa ovisne o dozi, lipidnu peroksidaciju i smanjenu aktivnost glutation peroksidaze (GPx) u moždanom tkivu te promjene razina GSH i aktivnosti GPx, superoksid dismutaze (Cu-Zn SOD) i katalaze (CAT) u jetrenom tkivu. Prethodna primjena taurina ili CoQ10 zaštitila je životinje izložene PFOA-i od pada razina Cu-Zn SOD u jetrenom tkivu. Naši rezultati potvrđuju da PFOA iscrpljuje antioksidacijske sustave i djeluje (neuro)toksično putem oksidacijskoga stresa, no potrebna su daljnja istraživanja kako bi se precizno utvrdili njegovi mehanizmi toksičnosti, napose u mozgu.

Key words

 • body weight
 • CAT
 • CoQ
 • GPx
 • GSH
 • hepatotoxicity
 • neurotoxicity
 • oxidative damage
 • PFOA
 • relative organ weight
 • SOD
 • taurine

Ključne riječi

 • CAT
 • CoQ
 • GPx
 • GSH
 • hepatotoksičnost
 • neurotoksičnost
 • oksidacijsko oštećenje
 • PFOA
 • relativna masa organa
 • SOD
 • taurin
 • tjelesna masa
Accès libre

Cytotoxic activity of strawberry tree (Arbutus unedo L.) honey, its extract, and homogentisic acid on CAL 27, HepG2, and Caco-2 cell lines

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 158 - 168

Résumé

Abstract

Med obične planike (Arbutus unedo L.) (STH), poznat kao “gorki med”, tradicionalno se koristi u narodnoj medicini na sredozemnom području. Bez obzira na zemljopisno podrijetlo, obično ima vrlo visok udio fenolnih spojeva i snažan antioksidacijski kapacitet. Ipak, još uvijek se malo zna o učincima STH-a, njegova ekstrakta (STHE), kao i dominantnoga fenolnog spoja – homogentizinske kiseline (HGA) – na staničnoj razini. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi ukupni sadržaj fenola, antioksidacijski kapacitet metodom DPPH i FRAP u STH-u, proizvedenome u Hrvatskoj, te ispitati citotoksične i prooksidacijske učinke STH-a, STHE-a i HGA-e na tri ljudske stanične linije: karcinoma pločastih stanica jezika (CAL 27), hepatocelularnoga karcinoma jetre (HepG2) i adenokarcinoma epitela debelog crijeva (Caco-2). STH, STHE i HGA ispitani su u četirima koncentracijama (0,5–5× prosječni dnevni unos STH-a u ljudi) i tijekom 30 minuta te tijekom jednog i dva sata. Hrvatski STH imao je visok ukupan sadržaj fenola (1,67 g ekvivalenata galne kiseline po kg meda i snažan antioksidacijski kapacitet (2,96 mmol Trolox ekvivalenata po kg meda i 13,5 mmol Fe2+ po kg meda). Dobiveni rezultati ne pokazuju jasnu i dosljednu citotoksičnost, ovisno o vremenu ili koncentraciji, ni u jednoj staničnoj liniji. Razine reaktivnih kisikovih vrsta u svim trima tipovima stanica u gotovo svim vremenima izlaganja nisu bile značajno veće od kontrole. Najvažnije je zapažanje da ispitivane tvari imaju nisku citotoksičnost i visoku biokompatibilnost, bez obzira na koncentraciju, što je dobra polazna točka za daljnja istraživanja njihovih bioloških učinaka na drugim modelima.

Key words

 • colon adenocarcinoma
 • hepatocellular carcinoma
 • phenols
 • human cell lines
 • cell viability
 • reactive oxygen species
 • tongue adenosquamous carcinoma

Ključne riječi

 • adenokarcinom debelog crijeva
 • fenoli
 • hepatocelularni karcinom jetre
 • karcinom pločastih stanica jezika
 • ljudske stanične linije
 • preživljenje
 • reaktivne kisikove vrste
Accès libre

Antioxidative, cytotoxic, and antibacterial properties of self-assembled glycine-histidine-based dipeptides with or without silver nanoparticles in bio-inspired film

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 169 - 177

Résumé

Abstract

Posljednjih je godina mnogo pažnje posvećeno samosloživim strukturama temeljenim na dipeptidima, a posebno samoregulaciji tih struktura s različitim nizovima aminokiselina. U ovome smo ispitivanju htjeli ustanoviti djelovanje različitih otopina na slaganje struktura dipeptida glicin-histidin (GH). Prvo smo utvrdili morfološka svojstva tih GH filmova odležanih u različitim otapalima pomoću pretražne (skenirajuće) elektronske mikroskopije, a zatim i njihova strukturna svojstva pomoću infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FTIR). Zatim smo utvrdili djelovanje tih struktura u filmu na raspoređivanje srebrnih nanočestica (AgNP) te antioksidacijska i citotoksična svojstva filmova obogaćenih AgNP-ovima. Osim toga, ocijenili smo antibakterijsko djelovanje filmova, s Ag česticama i bez njih na Gram negativne bakterije Escherichia coli i Pseudomonas aureginosa te Gram-pozitivni Staphylococcus aureus. GH filmovi s Ag nanočesticama nisu bili značajno citotoksični pri koncentracijama nižima od 2 mg/mL, ali su iskazale antibakterijsko djelovanje. Stoga smatramo da se takvi dipeptidni filmovi sa srebrnim nanočesticama mogu sigurno primjenjivati protiv bakterija.

Key words

 • Ag
 • antibacterial surface
 • toxicity

Ključne riječi

 • Ag
 • antibakterijska površina
 • toksičnost

Letter to the Editor

Accès libre

COVID-19 infection masquerading as recurrent apnoea in acute opioid overdose

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 178 - 178

Résumé

10 Articles

Review

Accès libre

Wi-Fi technology and human health impact: a brief review of current knowledge

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 94 - 106

Résumé

Abstract

Značajan porast uporabe bežične RF komunikacije u posljednjim desetljećima te s tim povezane izloženosti ljudi umjetno stvorenom neionizirajućem zračenju (RF polja), koje prije nije postojalo na Zemlji, tema su velikog broja istraživanja mogućih utjecaja tih zračenja na okoliš i zdravlje ljudi, osobito djece i mladih, kako bi se utvrdile činjenice o međudjelovanju RF polja s genskim materijalom živih bića. U ovom radu dan je pregled aktualnih istraživanja i preporuka međunarodnih stručnih tijela. Poseban naglasak dan je na mogući utjecaj radiofrekvencijskoga zračenja na mlade odnosno na školsku djecu koja su mu tijekom školovanja svakodnevno dodatno izložena tijekom e-škole korištenjem najmodernijih Wi-Fi tehnologijskih rješenja za komunikaciju u obrazovanju.

Key words

 • exposure to RF fields
 • e-school
 • radiofrequency
 • SAR

Ključne riječi

 • e-škola
 • izloženost RF poljima
 • radiofrekvencija
 • SAR

Mini-review

Accès libre

Occupational exposure to BTEX and styrene in West Asian countries: a brief review of current state and limits

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 107 - 118

Résumé

Abstract

Svrha je uvođenja graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti (engl. occupational exposure limits, krat. OELs) upravljanje rizikom ne bi li se zaštitilo zdravlje i dobrobit radnika od štetnih agensa kojima su izloženi na radnome mjestu. U ovom smo pregledu izdvojili granične koncentracije benzena, toluena, etilbenzena, ksilena (BTEX) i stirena u zraku i, analizirajući 49 članaka objavljenih u zemljama (jugo) zapadne Azije od 1980. do 2021., pronađenih sustavnom pretragom literature, ocijenili profesionalnu izloženost tim spojevima. Granične vrijednosti za BTEX i stiren uvedene su samo u Iranu i Turskoj, i na sličnim su razinama kao one koje vrijede u europskim zemljama i SAD-u. Analiziranih 49 članaka obuhvaćaju istraživanja izloženosti u šest zemalja, ali se većina (njih 40) odnosi na Iran. Prosječna profesionalna izloženost benzenu u radnika u industrijama povezanima s naftom viša je od preporučene granične vrijednosti, a profesionalna izloženost ostalim spojevima niža je od lokalnih graničnih vrijednosti (tamo gdje su uvedene). Trenutačno nema dovoljno podataka o razinama profesionalne izloženosti BTEX-u i stirenu u zemljama (jugo)zapadne Azije, stoga je u njima potrebno regulirati granične vrijednosti i primjenjivati ih. Osim toga, potrebno je provoditi sustavna istraživanja ne bi li se utvrdile stvarne razine profesionalne izloženosti, odgovori na koncentracije onečišćivala i gospodarske i tehničke mogućnosti industrija tih zemalja da riješe trenutačne probleme.

Key words

 • benzene
 • ethylbenzene
 • OEL
 • oil industry
 • risk management
 • toluene
 • xylene

Ključne riječi

 • benzen
 • etilbenzen
 • ksilen
 • naftna industrija
 • OEL
 • toluen
 • upravljanje rizikom

Original article

Accès libre

Joint impact of key air pollutants on COVID-19 severity: prediction based on toxicogenomic data analysis

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 119 - 125

Résumé

Abstract

COVID-19 (engl. coronavirus disease 2019) respiratorna je bolest prouzročena infekcijom SARS-CoV-2 virusom (engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Pretpostavlja se da postoji utjecaj atmosferskih čimbenika, uključujući i onečišćenje zraka, na prenošenje koronavirusa, njegovu težinu i stopu smrtnosti. Stoga je cilj ovoga in silico istraživanja bio utvrditi odnos između ključnih onečišćivača zraka [sumporova dioksida (SO2x23), ugljikova monoksida (CO), lebdećih čestica (PM), dušikova dioksida (NO), ozona (O)] i komplikacija COVID-a 19 korištenjem: (i) komparativne toksikogenomičke baze podataka (engl. Comparative Toxicogenomic Database, CTD) za dobivanje gena, međusobno povezanih s onečišćivačima zraka i komplikacijama COVID-a 19, (ii) GeneMANIA servera za konstruiranje mreže između dobivenih i srodnih gena, (iii) ToppGene Suite za izdvajanje najvažnijih bioloških procesa/molekularnih puteva i (iv) DisGeNET baze podataka za traženje najvažnijih parova gen-bolest. Za SO2, CO, PMx, NO2 odnosno O3 utvrđena je interakcija sa 6, 6, 18, 9, odnosno 12 gena povezanih s komplikacijama COVID-a 19. Četiri su zajednička (IL10, IL6, IL1B i TNF) i u najvećem postotku (77,64 %) sudjeluju u fizičkim interakcijama. Vezivanje citokina i signalni put posredovan citokinima izdvojeni su kao najvažnija molekularna funkcija i biološki proces. Druge molekularne funkcije i biološki procesi uglavnom su bili povezani s aktivnošću citokina i upalom, što bi se moglo dovesti u vezu s citokinskom olujom i posljedičnim komplikacijama COVID-a 19. Utvrđena je veza između različitih bolesti i ispitivanih gena, posebice između CEBPA i akutne mijelogene leukemije (AML) te između TNFRSF1A i sindroma periodične vrućice povezanoga s TNF receptorom. To upozorava na moguće komplikacije u osoba zaraženih koronavirusom koje boluju od tih bolesti, poglavito kada su dodatno potaknute poremećajem funkcije spomenutih gena.

Key words

 • carbon monoxide
 • cytokines
 • disease complications
 • nitrogen dioxide
 • ozone
 • particulate matter
 • SARS-CoV-2
 • sulphur dioxide

Ključne riječi

 • citokini
 • dušikov dioksid
 • komplikacije bolesti
 • lebdeće čestice
 • onečišćivači zraka
 • ozon
 • poremećaj funkcije gena
 • SARS-CoV-2
 • sumporov dioksid
 • ugljikov monoksid
Accès libre

Olanzapine poisoning in patients treated at the National Poison Control Centre in Belgrade, Serbia in 2017 and 2018: a brief review of serum concentrations and clinical symptoms

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 126 - 130

Résumé

Abstract

Olanzapin je antipsihotik koji pripada grupi tienobenzodiazepina. Kao i drugi atipični antipsihotici, olanzapin je jak antagonist 5-HT2A serotoninskih receptora. Akutna trovanja olanzapinom su rijetka. Simptomi predoziranja uključuju duboki ili fluktuirajući poremećaj stanja svijesti s hipersalivacijom i miozom, kao i komu i smrt u slučaju ingestije velikih doza. Koncentracije olanzapina u serumu veće od 0,1 mg/L smatraju se toksičnima, a letalnima veće od 1 mg/L. U radu su prikazana akutna trovanja olanzapinom zabilježena u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja u Beogradu tijekom dvije godine. Koncentracije olanzapina u serumu pacijenata akutno otrovanih olanzapinom određene su pouzdanom metodom tekuće kromatografije s masenom spektrometrijom. Registriran je 61 pacijent s predoziranjem olanzapinom: u njih 34 koncentracije olanzapina bile su u terapijskom opsegu, a u njih 27 zabilježene su toksične koncentracije. Pet pacijenata imalo je koncentracije veće od letalnih, a zabilježen je i jedan smrtni ishod. Najčešći simptomi trovanja bili su hipotenzija, tahikardija i povećanje aktivnosti enzima kreatin kinaze. Nakon primjene nespecifičnog detoksikacijskog simptomatskog i potpornog liječenja svi pacijenti osim jednog su se potpuno oporavili.

Key words

 • liquid chromatography mass spectrometry
 • overdose
 • serum concentration
 • therapy
 • thienobenzodiazepines

Ključne riječi

 • predoziranje
 • serumska koncentracija
 • tekućinska kromatografija-spektrometrija masa
 • terapija
Accès libre

Fish consumption habits of pregnant women in Itaituba, Tapajós River basin, Brazil: risks of mercury contamination as assessed by measuring total mercury in highly consumed piscivore fish species and in hair of pregnant women

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 131 - 142

Résumé

Abstract

Slijev rijeke Tapajós u amazonskom području u Brazilu jedno je od najaktivnijih područja iskopavanja zlata na svijetu. U ovoj smo studiji procijenili navike konzumiranja ribe i razinu izloženosti metil-živi u 110 stanovnica Itaitube u peripartumu mjerenjem ukupne koncentracije žive u kosi (THg). Osim toga, istražili smo sezonske razlike u koncentracijama žive u dvjema najčešćim vrstama konzumnih piscivornih riba: tucunaré (Cichla spp.) i pescada (Plagioscion squamosissimus). U tih je ribljih vrsta THg tijekom sušne sezone iznosio 0,62±0,07 mg/kg za Cichla spp. te 0,73±0,08 mg/kg za P. squamosissimus. Tijekom kišne sezone koncentracija THg bila je 0,39±0,04 mg/kg za Cichla spp. i 0,84±0,08 mg/kg za P. squamosissimus. Sudionice su izjavile da su konzumirale Cichla spp. (44 %) i P. squamosissimus (67 %). Srednja koncentracija THg izmjerena u kosi bila je 1,6±0,2 mg/kg±std. Prosječna koncentracija THg u kosi bila je viša od referentne doze Američke agencije za zaštitu okoliša (krat. US EPA) koja iznosi 1 mg/kg, a čak u 48 % sudionica izmjerena je viša koncentracija. Također, srednja vrijednost koncentracija THg u ribi bila je iznad sigurnosne granice (0,5 mg/kg) za P. squamosissimus i tijekom sušne i kišne sezone, a za Cichla spp. samo tijekom sušne sezone. Rezultati istraživanja pokazuju da bi trudnice trebale izbjegavati konzumaciju ovih piscivornih ribljih vrsta. Stoga je razvidna potreba za redovitim programom praćenja razine žive na tom području.

Key words

 • spp.
 • hair
 • methylmercury

Ključne riječi

 • spp.
 • metil-živa
 • ukupna živa
Accès libre

Validity, internal consistency, and test-retest reliability of the Montenegrin 10-item Voice Handicap Index

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 143 - 147

Résumé

Abstract

Cilj istraživanja bio je procijeniti kliničku valjanost, internu konzistentnost i test-retest pouzdanost prilagođenoga crnogorskoga prijevoda Indeksa vokalnih teškoća 10 (VHI-10). U istraživanju je sudjelovalo 50 bolesnika s glasovnim poremećajima, koji su bili podijeljeni u tri podskupine prema etiologiji bolesti: strukturnu, neurološku i funkcionalnu. Kontrolnu skupinu činilo je 50 glasovno zdravih ispitanika. Prosječna ukupna ocjena VHI-10 u bolesnika iznosila je 21,1±7,6 i bila značajno veća od ukupne ocjene u kontrolnoj skupini od 2,3±2,5 (p<0,001). Svaka od triju podskupina bolesnika također je imala značajno veću ukupnu ocjenu VHI-10 od kontrolne skupine (p<0,001). Spearmanov koeficijent korelacije od 0,90 (p<0,001) pokazuje veoma jaku korelaciju između ukupne ocjene crnogorskoga VHI-10 i vlastite procjene težine glasovnoga poremećaja. U skupini bolesnika utvrđen je Cronbachov alfa koeficijent od 0,94, što upućuje na odličnu unutrašnju konzistentnost. Test-retest pouzdanost također je bila odlična, s koeficijentom korelacije od 0,98. Prilagođen crnogorski prijevod VHI-10 valjan je, pouzdan i klinički koristan upitnik za samoprocjenu težine glasovnoga poremećaja u osoba s glasovnim problemima u svakodnevnoj praksi i istraživačkim projektima.

Key words

 • dysphonia
 • quality of life
 • self-assessment
 • VHI-10
 • voice disorders

Ključne riječi

 • disfonija
 • glasovni poremećaji
 • kvaliteta života
 • samoprocjena
 • VHI-10
Accès libre

Perfluorooctanoic acid affects mouse brain and liver tissue through oxidative stress

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 148 - 157

Résumé

Abstract

Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi oksidacijski stres prouzročen perfluorooktanoičnom kiselinom (PFOA) u moždanom i jetrenom tkivu Balb/c miševa te zaštitno djelovanje taurina i koenzima Q10 (CoQ10) u oba organa. U tu su svrhu životinje izložene PFOA-i u oralnoj dozi od 15 ili 30 mg/kg tjelesne težine te su u oba tkiva analizirane histopatološke promjene i izmjerene lipidna peroksidacija, ukupne razine glutationa (GSH) i aktivnosti antioksidacijskih enzima. Naši rezultati pokazuju smanjenje ukupne tjelesne težine i povećanje relativne težine organa ovisne o dozi, lipidnu peroksidaciju i smanjenu aktivnost glutation peroksidaze (GPx) u moždanom tkivu te promjene razina GSH i aktivnosti GPx, superoksid dismutaze (Cu-Zn SOD) i katalaze (CAT) u jetrenom tkivu. Prethodna primjena taurina ili CoQ10 zaštitila je životinje izložene PFOA-i od pada razina Cu-Zn SOD u jetrenom tkivu. Naši rezultati potvrđuju da PFOA iscrpljuje antioksidacijske sustave i djeluje (neuro)toksično putem oksidacijskoga stresa, no potrebna su daljnja istraživanja kako bi se precizno utvrdili njegovi mehanizmi toksičnosti, napose u mozgu.

Key words

 • body weight
 • CAT
 • CoQ
 • GPx
 • GSH
 • hepatotoxicity
 • neurotoxicity
 • oxidative damage
 • PFOA
 • relative organ weight
 • SOD
 • taurine

Ključne riječi

 • CAT
 • CoQ
 • GPx
 • GSH
 • hepatotoksičnost
 • neurotoksičnost
 • oksidacijsko oštećenje
 • PFOA
 • relativna masa organa
 • SOD
 • taurin
 • tjelesna masa
Accès libre

Cytotoxic activity of strawberry tree (Arbutus unedo L.) honey, its extract, and homogentisic acid on CAL 27, HepG2, and Caco-2 cell lines

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 158 - 168

Résumé

Abstract

Med obične planike (Arbutus unedo L.) (STH), poznat kao “gorki med”, tradicionalno se koristi u narodnoj medicini na sredozemnom području. Bez obzira na zemljopisno podrijetlo, obično ima vrlo visok udio fenolnih spojeva i snažan antioksidacijski kapacitet. Ipak, još uvijek se malo zna o učincima STH-a, njegova ekstrakta (STHE), kao i dominantnoga fenolnog spoja – homogentizinske kiseline (HGA) – na staničnoj razini. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi ukupni sadržaj fenola, antioksidacijski kapacitet metodom DPPH i FRAP u STH-u, proizvedenome u Hrvatskoj, te ispitati citotoksične i prooksidacijske učinke STH-a, STHE-a i HGA-e na tri ljudske stanične linije: karcinoma pločastih stanica jezika (CAL 27), hepatocelularnoga karcinoma jetre (HepG2) i adenokarcinoma epitela debelog crijeva (Caco-2). STH, STHE i HGA ispitani su u četirima koncentracijama (0,5–5× prosječni dnevni unos STH-a u ljudi) i tijekom 30 minuta te tijekom jednog i dva sata. Hrvatski STH imao je visok ukupan sadržaj fenola (1,67 g ekvivalenata galne kiseline po kg meda i snažan antioksidacijski kapacitet (2,96 mmol Trolox ekvivalenata po kg meda i 13,5 mmol Fe2+ po kg meda). Dobiveni rezultati ne pokazuju jasnu i dosljednu citotoksičnost, ovisno o vremenu ili koncentraciji, ni u jednoj staničnoj liniji. Razine reaktivnih kisikovih vrsta u svim trima tipovima stanica u gotovo svim vremenima izlaganja nisu bile značajno veće od kontrole. Najvažnije je zapažanje da ispitivane tvari imaju nisku citotoksičnost i visoku biokompatibilnost, bez obzira na koncentraciju, što je dobra polazna točka za daljnja istraživanja njihovih bioloških učinaka na drugim modelima.

Key words

 • colon adenocarcinoma
 • hepatocellular carcinoma
 • phenols
 • human cell lines
 • cell viability
 • reactive oxygen species
 • tongue adenosquamous carcinoma

Ključne riječi

 • adenokarcinom debelog crijeva
 • fenoli
 • hepatocelularni karcinom jetre
 • karcinom pločastih stanica jezika
 • ljudske stanične linije
 • preživljenje
 • reaktivne kisikove vrste
Accès libre

Antioxidative, cytotoxic, and antibacterial properties of self-assembled glycine-histidine-based dipeptides with or without silver nanoparticles in bio-inspired film

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 169 - 177

Résumé

Abstract

Posljednjih je godina mnogo pažnje posvećeno samosloživim strukturama temeljenim na dipeptidima, a posebno samoregulaciji tih struktura s različitim nizovima aminokiselina. U ovome smo ispitivanju htjeli ustanoviti djelovanje različitih otopina na slaganje struktura dipeptida glicin-histidin (GH). Prvo smo utvrdili morfološka svojstva tih GH filmova odležanih u različitim otapalima pomoću pretražne (skenirajuće) elektronske mikroskopije, a zatim i njihova strukturna svojstva pomoću infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FTIR). Zatim smo utvrdili djelovanje tih struktura u filmu na raspoređivanje srebrnih nanočestica (AgNP) te antioksidacijska i citotoksična svojstva filmova obogaćenih AgNP-ovima. Osim toga, ocijenili smo antibakterijsko djelovanje filmova, s Ag česticama i bez njih na Gram negativne bakterije Escherichia coli i Pseudomonas aureginosa te Gram-pozitivni Staphylococcus aureus. GH filmovi s Ag nanočesticama nisu bili značajno citotoksični pri koncentracijama nižima od 2 mg/mL, ali su iskazale antibakterijsko djelovanje. Stoga smatramo da se takvi dipeptidni filmovi sa srebrnim nanočesticama mogu sigurno primjenjivati protiv bakterija.

Key words

 • Ag
 • antibacterial surface
 • toxicity

Ključne riječi

 • Ag
 • antibakterijska površina
 • toksičnost

Letter to the Editor

Accès libre

COVID-19 infection masquerading as recurrent apnoea in acute opioid overdose

Publié en ligne: 07 Jul 2022
Pages: 178 - 178

Résumé

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo