1. bookVolume 5 (2012): Edition 1 (January 2012)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Succession and the Development of Alluvial Communities After a Flood in 1997

Publié en ligne: 08 Aug 2012
Volume & Edition: Volume 5 (2012) - Edition 1 (January 2012)
Pages: 29 - 49
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Première parution
20 Jun 2008
Périodicité
3 fois par an
Langues
Anglais

Ambros, Z. (2003). Praktikum geobiocenologie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, p. 97.Search in Google Scholar

Ambros, Z., Štykar, J. (1999). Geobiocenologie I. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, p. 63.Search in Google Scholar

Bayley, P. B. (1995). Understanding large river-floodplain ecosystems. Bioscience 45 (3), 153-158.10.2307/1312554Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. (1994). Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Opavy. In.: E. Križová, Ujházy, K. Sekundárna sukcesia II. (15-22). Zborník referátov zo seminára, Zvolen:Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. (1999). Geobiocenologie II. MZLU Brno.Search in Google Scholar

Buček, A., Florová, K., Králová, H., Kundrata, M. & Machů, R. (1998). Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech. Unie pro řeku Moravu, Brno.Search in Google Scholar

Buček, A. (1998). Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech, Unie pro řeku Moravu, Brno.Search in Google Scholar

Buček, A. (2010). Nivní fenomén a vodohospodářské paradigma. In L. Drobilová, Venkovská krajina, 1. vyd. (p. 15-20). Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o.Search in Google Scholar

Bohren, C. (2009). Neophytes and other environmental weeds disturb miss agriculture: Ambrosia, Solidago and Reynoutria, XIII. Collonque international sur la biologie des mauvaises herbes dijon 8. - 10. Septembre 2009.Search in Google Scholar

Chuman, T. Lipský, Z. & Matějíček, T. (2008). Stav poznání o vlivu extrémních záplav na vegetaci údolních niv. In: Langhamer (Ed.) a kol.: Změny v krajině a povodňové riziko. (p. 226-232). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, PrahaSearch in Google Scholar

Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (2001). Katalog biotopů České republiky. AOPAK ČR Praha, p. 304Search in Google Scholar

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. & Lustyk, P. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 448 p.Search in Google Scholar

Culek, M. (1996). Biogeografické členění České republiky. Praha: ENIGMA, 1996. p. 347.Search in Google Scholar

Czudek, T. (1997). Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov, Sursum, p. 213.Search in Google Scholar

De Ferrari, C. M., Naiman, R. J. (1994). A multi-scale assessment of the occurrence of exotic plants on the Olympic Peninsula, Washington. J. Veg. Sci. 1994, 5: 247-258.Search in Google Scholar

Demek, J. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno: Academia, p. 584.Search in Google Scholar

Dufręne, M., Legendre, P. (1997). Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. In Ecol. Monogr. 67: 345-366.Search in Google Scholar

Ellenberg, H. (1996). Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 5. Stuttgart: Ulmer, p. 1096.Search in Google Scholar

Gilvear, D., Willby, N. (2006). Channel dynamics and geomorphic variability as controls on gravel bar vegetation; river Tummel, Scotland, Wiley InterScience 22:457-474.10.1002/rra.917Search in Google Scholar

Grime, J. P. (1979). Plant Strategies and Vegetation Processes. Wiley.Search in Google Scholar

Grohmanová, L. (2008). Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997, Závěrečná zpráva - IGA č. 2/2008.Search in Google Scholar

Grohmanová, L. (2006a). Návrh péče o biotopy povodňového koryta a nivy Bečvy pod Valašským Meziříčím (diplomová práce), LDF MZLU Brno, p. 65 + apendix.Search in Google Scholar

Grohmanová, L. (2006b). Fluviální sukcesní série v povodí nivy Bečvy, In: Geobiocenologie a její aplikace, (p. 163-173). MZLU Brno, ISBN: 978-80-7375-130-2.Search in Google Scholar

Grohmanová, L. (2007). Hodnocení změn nivních geobiocenóz řeky Bečvy následkem povodně, 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Brno, p. 134-139.Search in Google Scholar

Hennekens, S. M., Schamineé, J., H., J. (2001). TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. In Journal of Vegetation Science 12: 589-591.Search in Google Scholar

Hill, M. O. (1973). Diversity and evenness: A unifying notation and its consequences, Ecology, Ecological Society of America, Vol. 54, No. 2.Search in Google Scholar

Klečka, J. (2004a). Změny v geobiocenózách říční nivy následkem povodně na příkladu Spojené Bečvy (disertační práce), LDF MZLU Brno, p. 65 + appendix.Search in Google Scholar

Klečka, J. (2004b). Early stadiums of floodplain forest succession in wide river beds upon an example of Bečva, Journal of forest science, (7):338-352.10.17221/4631-JFSSearch in Google Scholar

Kopecký, K. (1969). Změny druhového složení některých fytocenos v inundaci dolního toku Orlice po záplavách v roce 1965, Preslia, 4, p. 284-296.Search in Google Scholar

Kovář, P. (2002). Ekologický význam vegetační sukcese v říční nivě po extrémních záplavách. Souhrn dosažených výsledků, Projekt GAUK 126/2000/B/BIO, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.Search in Google Scholar

Lacina, J., Mackovčin, P., Hrádek, M., Kirchner, K. & Řepka R. (1998). Sledování sukcese vegetace a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Spojené Bečvy mezi Osekem nad Bečvou a Valašským Meziříčím (Výzkumná zpráva) - Ústav geoniky AVČR a AOPK ČR Brno, p. 61.Search in Google Scholar

Lacina, J. (1999). Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (preliminary communication). In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl, (p. 46 - 52.). REGOGRAPH pro Ústav Geoniky AVČR, BrnoSearch in Google Scholar

Lacina, J. (2003). Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné. In: Říční krajina, (p. 130-139), PřF UP OlomoucSearch in Google Scholar

Lacina, J. (2007). Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony. In: Říční krajina 5, (p. 145-151), Univerzita Palackého Olomouc, ISBN 978-80-224-1890-2.Search in Google Scholar

Maděra, P., Řepka, R. (2010). Evaluation of vascular plants biodiversity in floodplain forests of the alluvium of the Morava River. In.: I. Machar, (Ed.): Biodiversity and target management of floodplain forests in the Morava River basin. (pp. 54-80) Palacky Univesity in OlomoucSearch in Google Scholar

Maděra, P., Šebesta, J., Řepka, R. & Klimánek, M. (2011). Vascular plants distribution as a tool for adaptive forest management of floodplain forests in the Dyje river basin. Journal of Landscape Ecology, 4, 2: 18-34.Search in Google Scholar

Maděra, P., Vukelić, J., Buček, A. & Baričević, D. (2008). Floodplain Forests Plant Communities. In. E. Klimo, H. Hager, S. Matić, I. Anić, J. Kulhavý (Eds): Floodplain Forests of the temperate zone of Europe. (pp. 102-159). Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, ISBN 978-80-87154-16-8.Search in Google Scholar

Malanson, G. P. (1993). Riparian Landscapes. Cambridge University Press, New York.10.1017/CBO9780511565434Search in Google Scholar

Planty-Tabacchi, A., Tabacchi, E., Naiman, R. J., De Ferrari, C. M., & Decamps, H.: Invasibility of species-rich communities in riparian zones. Conservation Biol., 1996, 10: 598-607.10.1046/j.1523-1739.1996.10020598.xSearch in Google Scholar

Poff, N., Ward, J. (1990). Physical habitat template of lotic systems: recovery in the context of historical pattern of spatiotemporal heterogeneity. Environmental Management 14: 629-645.Search in Google Scholar

Pyle, L. L. (1995). Effects of disturbance on herbaceous exotic plant species on the floodplain of the Potomac River. Amer. Midl. Naturalist, 134: 244-253.Search in Google Scholar

Slavíková, J. (1986). Ekologie rostlin, SPN Praha.Search in Google Scholar

Steiger, J., Tabacchi, E., Dufour, S., Corenblit, D. & Peiry, J. L. (2005). Hydrogeomorphic processes affecting riparian habitat within alluvial channel-floodplain river systems: a review for the temperate zone. River Res. Appl. 21, 719-737.10.1002/rra.879Search in Google Scholar

Stohlgren, T. J., Bull, K. A., Otsuki, Y., Villa, C. A. & Lee, M. (1998). Riparian zones are havens for exotic plant species in the central grasslands. Pl. Ecol., 138: 113-125.Search in Google Scholar

Šaňková, B. (2009). Vegetace údolních niv ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům vybraných řek Hrubého a Nízkého Jeseníku. Disertační práce, Brno, pp. 114Search in Google Scholar

Tichý, L. (2002). Juice, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451-453.Search in Google Scholar

Vatolíková, Z. (2004). Biotopy povodňového koryta Bečvy (diplomová práce), LDF MZLU Brno, p. 61 + appendix.Search in Google Scholar

Ward, J., V., Tockner, K., Uehlinger, U. & Malard, F. (2001). Understanding natural patterns and processes in river corridors as the basis for effective river restoration. Regulated Rivers: Research & Management 17, 311-323.10.1002/rrr.646Search in Google Scholar

Ward, J., V., Malard, F. & Tockner, K. (2002). Landscape ecology: a framework for integrating pattern and process in river corridors. Landscape Ecology 17 (suppl. 1), 35-45.10.1023/A:1015277626224Search in Google Scholar

Wenger, E.L., Zinke, A. & Gutzweiler, K.A. (1990). Present situation of the European floodplain forests. Forest Ecology and Management, 33-34, p. 5-12.10.1016/0378-1127(90)90180-JSearch in Google Scholar

Zlatník, A. (1970). Lesnická botanika speciální. SZN Praha, pp. 667Search in Google Scholar

Zlatník, A. (1976). Přehled skupin typů geobiocénů původně lesních a křovinných. Zprávy Geografického ústavu ČSAV, č. 13., Brno, č. 3-4, p. 55-64 + 1 tab. in appendixSearch in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo