Accès libre

Draft of strategy, adaptation and mitigation measures from the viewpoint of climate change impact on Norway spruce tree in Slovakia

À propos de cet article

Citez

Návrh stratégie, adaptačných a mitigačných opatrení z hl'adiska dopadov klimatických zmien na lesné ekosystémy Slovenska, konkrétnych opatrení pre časové horizonty rokov 2007, 2045 a 2075 tvorí samostatný realizačný výstup výskumnej úlohy „Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska”, ktorá sa na NLC - LVÚ Zvolen riešila v rokoch 2003 - 2007.

Smrek obyčajný je drevina na ktorej sa klimatické zmeny prejavili v maximálnom rozsahu. Vzhl'adom na vel'ký rozsah novo získaných poznatkov, boli plošné dopady globálnej klimatickej zmeny a z toho vyplývajúci návrh opatrení pre smrek rastúci v jednotlivých lesných vegetačných stupňoch, prehl'adne spracované do tabuliek.

Prognóza vychádza zo syntézy výsledkov vychádzajúcich z analýzy tried vhodnosti podmienok, ktoré boli pre jednotlivé dreviny určené na základe frekvencie súčasného výskytu a rastových odoziev jednotlivých druhov drevín v jednotlivých lesných vegetačných stupňoch, na základe výsledkov rastovej simulácie pomocou rastového simulácia Sibyla, analýzy dopadov klimatických zmien na produkciu, ekologickú stabilitu, vitalitu drevín a štruktúru porastov pri použití modelov zmeny klímy pre vybrané dreviny.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other