1. bookVolume 30 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-5289
Première parution
16 May 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Spatial Chaos in the Airport-Proximate Areas - Case Study of Gdansk Lech Walesa Airport

Publié en ligne: 09 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 30 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 55 - 73
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2300-5289
Première parution
16 May 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Airport Gdańsk. https://www.airport.Gdańsk.pl/lotnisko/infrastruktura/terminale-pasazerskiep42.html Search in Google Scholar

Alexander, E. R., Mazza, L., & Moroni, S. (2012). Planning without plans? Nomocracy or teleocracy for social-spatial ordering. Progress in Planning, 77(2), 37–87. https://doi.org/10.1016/j.progress.2011.12.001 Search in Google Scholar

Appold, S. J., & Kasarda, J. D. (2013). The airport city phenomenon: Evidence from large US airports. Urban Studies (Edinburgh, Scotland), 50(6), 1239–1242. https://doi.org/10.1177/0042098012464401 Search in Google Scholar

Arribas-Bel, D., Nijkamp, P., & Scholten, H. (2010). Multi-dimensional urban sprawl in Europe: A self-organizing map approach. 50th Congress of the European Regional Science Association: Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy, 19-23 August 2010, Jönköping, Sweden, European Regional Science Association. ERSA., http://hdl.handle.net/10419/118883 Search in Google Scholar

Bański, J. (1999). Obszary problemowe w rolnictwie Polski (Problem areas in Polish agriculture). Prace Geograficzne, 172. Search in Google Scholar

Batóg, J., Foryś, I., Gaca, R., Głuszak, M., & Konowalczuk, J. (2019). Investigating the impact of airport noise and land use restrictions on house prices: Evidence from selected regional airports in Poland. Sustainability (Basel), 11(2), 412. https://doi.org/10.3390/su11020412 Search in Google Scholar

Bełej, M., Cellmer, R., & Głuszak, M. (2020). The impact of airport proximity on single-family house prices – Evidence from Poland. Sustainability (Basel), 12, 7928. https://doi.org/10.3390/su12197928 Search in Google Scholar

Biłozor, A. (2013). Development of a decision-making algorithm for determination of the optimal land use function. Real Estate Management and Valuation, 21(3), 15–24. https://doi.org/10.2478/remav-2013-0022 Search in Google Scholar

BIP of the Przodkowo municipality. https://bip.przodkowo.pl/ Search in Google Scholar

BIP of the Żukowo municipality. https://bip.zukowo.pl/ Search in Google Scholar

Bryx, M. (2021). Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście (Affordable housing in a sustainable city). Warszawa: CeDeWu. Search in Google Scholar

Cellmer, R., Bełej, M., & Konowalczuk, J. (2019). Impact of a vicinity of airport on the prices of single-family houses with the use of geospatial analysis. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(11), 471. https://doi.org/10.3390/ijgi8110471 Search in Google Scholar

Civil Aviation Authority. https://www.ulc.gov.pl/pl/statystyki-analizy/statystyki-i-analizy-rynkutransportu-lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych Search in Google Scholar

Dasso, J., & Woodward, L. (1980). Real estate education: past, present and future – The search for a discipline. Real Estate Economics, 8, 404–416. https://doi.org/10.1111/1540-6229.00226 Search in Google Scholar

Dutkowski, M. (1996). Konflikty środowiskowe w ujęciu wielodyscyplinarnym (Environmental conflicts in a multidisciplinary approach). In: Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej. (New generation in spatial economy research) R. Domański (ed.). Biuletyn KPZK PAN, 174, 29–47. Search in Google Scholar

European Union (2007). Leipzig Charter on Sustainable European Cities. Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig, 24 May 2007. https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/leipzig_charta_en_bf.pdf (10.01.2022) Search in Google Scholar

Furmankiewicz, M., & Potocki, J. (2004). Przyroda a gospodarka. Konflikty ekologiczne w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów (Nature and the economy. Ecological conflicts in the spatial development of the Sudetes). In: Furmankiewicz M., Potocki J. (eds.), Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów (Problems of nature protection in the spatial development of the Sudetes). Wyd. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 7-20. Search in Google Scholar

Gdańsk Airport. https://www.airport.Gdańsk.pl/lotnisko/aktualnosci/ponad-2-miliony-pasazerowna-Gdańskim-lotnisku-w-2021-n2131.html Search in Google Scholar

Głowacka, A., Noszczyk, T., Taszakowski, J., & Hernik, J. (2017). Socio-spatial conflicts caused by an unfavorable rural structure and out-of-date Land and Property Register. Environmental & Socioeconomic Studies, 5, 37–45. https://doi.org/10.1515/environ-2017-0004 Search in Google Scholar

Głuszak, M. (2019). Efekty zewnętrzne jako przyczyna zawodności rynku nieruchomości (External effects as a cause of real estate market failure). Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, (260). Search in Google Scholar

Gorzym-Wilkowski, W. A. (2017). Planowanie przestrzenne jako czynnik kształtujący atrakcyjność rynkową nieruchomości–skuteczny i niebezpieczny (Spatial planning as a factor shaping the market attractiveness of real estate - effective and dangerous). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia. Mineralogiaet Petrographia, 71(2), 223–234.10.17951/b.2016.71.2.223 Search in Google Scholar

Grocholska, J. (1980). Obszary konfliktowe – problem badawczy w przestrzennym zagospodarowaniu kraju (Conflict areas - a research problem in the spatial development of the country). Przegląd Geograficzny, 52(3), 507–517. Search in Google Scholar

Grochowska, A. (2017). Niezgodność form przeznaczenia terenów w planowaniu przestrzennym – metoda identyfikacji potencjalnych konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych (Incompatibility of land use forms in spatial planning - a method of identifying potential spatial and functional conflicts). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, 131–149. Search in Google Scholar

Habdas, M. & Konowalczuk, J. (2018). Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych (Objectives and conditions for effective state intervention in limited areas use of airports). Świat Nieruchomości/World of Real Estate Journal, 3, 5–16 Search in Google Scholar

Henderson, S. R. (2005). Managing land-use conflict around urban centers: Australian poultry farmer attitudes towards relocation. Applied Geography (Sevenoaks, England), 25(2), 97–119. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2005.03.001 Search in Google Scholar

Jażdżewska, I. (2005). Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki (Contemporary processes of urbanization and their effects). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Search in Google Scholar

Kamiński, Z. (2002). Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym (The concept of a conflict in spatial planning). –Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska, 40. Search in Google Scholar

Kociuba, D. (2020). Gra o przestrzeń publiczną miast (A game for urban public space). Studia Miejskie, 12, 95–105. https://doi.org/10.25167/sm.2379 Search in Google Scholar

Kołodziejski, J. (1988). Uwarunkowania przestrzenne ochrony środowiska przyrodniczego. Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony środowiska (Spatialconditions for the protection of the natural environment. Spatial planning as an environmental protectiontool). Biul. KPZK, 139, 8–73. Search in Google Scholar

Konowalczuk, J., Habdas, M., Foryś, I., & Drobiec, Ł. (2021). Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk – metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań (Real estate value in airport-proximateareas – methodology for estimating damages and determining compensation). CH Beck. Search in Google Scholar

Mantey, D. (2016). Potencjalne konflikty przestrzenne w strefie podmiejskiej z perspektywy potrzeb mieszkańców na przykładzie podwarszawskiej gminy Lesznowola (Potential spatial conflicts in the suburban area from the perspective of the residents’needs on the example of the Lesznowola commune near Warsaw). Studia Regionalne i Lokalne, 17/2016, 117–140. Search in Google Scholar

Nadin, V. FernándezMaldonado, A., Zonneveld, W., Stead, D., Dąbrowski, M., Piskorek, K.,Sarkar, A.,Schmitt, P., Smas, L.,Cotella, G., et al. (2018). COMPASS–comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe applied research 2016–2018 final report. ESPON: Luxembourg. https://www.espon.eu/planning-systems Search in Google Scholar

Nowak, M. (2013). Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym jako element zarządzania gminą (Spatial management at the local level as an element of commune management). Optimum: studia ekonomiczne, 1(61), 124-135.10.15290/ose.2013.01.61.09 Search in Google Scholar

Parysek, J. J. (1996). Lokalny wymiar gospodarki przestrzennej (Localdimension of spatial management).In: Parysek, J. J. (ed.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna (Local development and local spatial management). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,11-29. Search in Google Scholar

Pawłowska, K., Staniewska, A., Konopacki, J., Fogel, A., & Jacko, J. F. (2010). Zanim wybuchnie konflikt: idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni(Before the conflict breaks out: the idea and methods of social participation in landscape protection and shaping space). Pawłowska, K. (ed.), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, 31-53 Search in Google Scholar

Płaczynta-Brudnik, B. (2008), Rozwiązywanie konfliktów w grze o przestrzeń. Zarządzanie krajobrazem kulturowym (Conflict resolution in the game of space. Culturallandscape management), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 639-643. Search in Google Scholar

Portal of the City of Gdańsk. https://www.Gdańsk.pl/Gdańskwliczbach/nieruchomosci,a,108054 Search in Google Scholar

Portal of the City of Gdańsk. https://www.Gdańsk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne Search in Google Scholar

Portal of the City of Gdańsk. https://www.Gdańsk.pl/Gdańskwliczbach/mieszkancy,a,108046 Search in Google Scholar

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 1–2(89), 62–67. Search in Google Scholar

Smailes, A. E. (1975). The definition and measurement of urbanization. In R. Jones (Ed.), Essays on World Urbanization. Search in Google Scholar

Strzałkowski, M. & Suchomska, J. (2019) Konflikt w przestrzeni i przestrzeń dla konfliktu: wpływ partycypacji społecznej na spory w przestrzeni publicznej. (Conflict in space and space for conflict: the impact of social participation on disputes in public space). Dyskurs& Dialog, 1/2(2), 9-19. Search in Google Scholar

Stouten, P. (2012). The new charter of Athens: Towards sustainable neighborhoods? Built Environment, 38(4), 497–507. https://doi.org/10.2148/benv.38.4.497 Search in Google Scholar

Ścisło, M. (2014). Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (Opinions and expert opinions for the conference on economic losses and social costs of uncontrolled urbanization in Poland). https://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/konferencja%20kongresu%202014.06.30.pdf Search in Google Scholar

Śleszyński, P. (2018). Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów (Socio-economiceffects of spatial chaos on settlement and functionalstructure of areas). Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182(2), 29–80. Search in Google Scholar

Śleszyński, P., Kowalewski, A., Markowski, T., Legutko-Kobus, P., & Nowak, M. (2020). The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland. Land (Basel), 9(7), 214. https://doi.org/10.3390/land9070214 Search in Google Scholar

Telega, A., & Bieda, A. (2015). Analizy stopnia dopasowania sposobu użytkowania Ziemi jako narzędzia zarządzania konfliktami przestrzennymi (Analyzes of the degree of adjustment of land use as a tool for managing spatial conflicts). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV(1), 1007–1020. Search in Google Scholar

Uchwała Nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. LechaWałęsy w Gdańsku (Resolution No. 203/XVIII/16 of the Pomeranian Voivodeship Assembly of 29 February 2016 on the creation of a limited use area around the Lech Walesa Airport in Gdańsk). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Act of 27 March 2003 on spatialplanning and development) (Dz.U. z 2022r. poz. 503 t.j) Search in Google Scholar

van Dijk, T. (2021). Strategic spatial planning through pragmatic blueprints: Forms and levels of adaptivity in modernist planning of the Dutch IJsselmeerpolders. Futures, 125, 102665. https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102665 Search in Google Scholar

Wojewnik-Filipkowska, A., &Koszarek-Cyra A., Planowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju lotniska oraz sąsiedztwa [Spatial planning as a factor in the development of the airport and the neighborhood, in: Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami [Contemporary challenges in real estate management] [, B. Marona, M. Gluszak ] [red.] [, Difin]. Search in Google Scholar

Wójcik, M., Dmochowska-Dudek, K. &Traczyk, A. (2014). Konflikty społeczno-przestrzenne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego (Socio-spatial conflicts in rural areas of the Lodzkie Voivodship). Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, 8-11. Search in Google Scholar

Załęczna, M. (2018). Public participation in land use planning and the building of a civil society. Real Estate Management and Valuation, 26(2), 23–32. https://doi.org/10.2478/remav-2018-0013 Search in Google Scholar

Zhou, D., Lin, Z., & Lim, S. H. (2019). Spatial characteristics and risk factor identification for land use spatial conflicts in a rapid urbanization region in China. Environmental Monitoring and Assessment, 191, 677. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7809-1 PMID:31654141 Search in Google Scholar

Źróbek, S. & Zachaś, M. (2003). Identyfikacja konfliktów przestrzennych na poziomie lokalnym w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Identification of spatial conflicts at the local level in the process of preparing a local spatial development plan). Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 2 (1–2), 5–19. Search in Google Scholar

Źróbek-Różańska, A. & Zysk, E. (2015). Real estate as a subject of spatial conflict among central and local authorities. Real Estate Management and Valuation, 23(2), 91-101.10.1515/remav-2015-0018 Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo