1. bookVolume 6 (2018): Edition 2 (December 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-3773
Première parution
15 Dec 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Co-Creation of Public Services in Poland in Statu Nascendi. A Case Study on Senior Co-Housing Policy at the Urban Level

Publié en ligne: 22 Jun 2019
Volume & Edition: Volume 6 (2018) - Edition 2 (December 2018)
Pages: 26 - 54
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-3773
Première parution
15 Dec 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Adamczyk D. (2009), Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, No, 106, 105–113.Search in Google Scholar

Arundel A., Casali L., Hollanders H. (2015), How European public sector agencies innovate: The use of bottom-up, policy-dependent and knowledge-scanning innovation methods. [in:] Research Policy, No. 44, 1271–1282.Search in Google Scholar

Austen A. (2016), Kapitał społeczny w procesie współtworzenia usług publicznych. [in:] Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 14, No. 3/1, 223–238.Search in Google Scholar

Awdziej M., Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2016), Przegląd koncepcji współtworzenia wartości. [in:] Handel Wewnętrzny, 3/362, 16–26.Search in Google Scholar

Bąkowska-Morawska U. (2015), Analiza doboru partnerów w kreowaniu usług poprzez wykorzystanie map grup strategicznych. [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 375, 114–126.Search in Google Scholar

Baran A. (2016), Budownictwo senioralne – nowe wyzwanie w rozwoju mieszkalnictwa. [in:] Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Towarzystwo Urbanistów Polskich. Warszawa, 74–87.Search in Google Scholar

Bartoszewicz A., Herbst J., Ostrowski Ł., Starzyk K., Wygnański J.J. (2014), Od diagnozy do strategii. Urząd miasta stołecznego Warszawy i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. Warszawa.Search in Google Scholar

Bason C. (2010), Leading public sector innovation. Policy Press, Bristol.10.2307/j.ctt9qgnsdSearch in Google Scholar

Bielak-Zasadzka M., Kucharczyk-Brus B. (2017), Obraz zasobu mieszkalnego w Polsce i relacje demograficzne. [in:] Polityka Senioralna, No. 3, 71–78.Search in Google Scholar

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Zrałek M. (2017), Wsparcie społeczne w wybranych obszarach (the part of the chapter: Modele wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania). [in:] Szatur-Jaworska B., Błędowski P. (eds.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Propozycja modelu oraz wyniki badania antydyskryminacyjnego. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 13–14.Search in Google Scholar

Boruta M. (2017), Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów. [in:] Progress in Economic Sciences, No. 4, 25–36.Search in Google Scholar

Boviard T., Löffler E. (2012), From Engagement to Co-Production. How Users and Communities Contribute to Public Service. [in:] Pestoff V., Brandsen T., Verschuere B. (eds.) New Public Governance, the Third Sector and Co-Production, Routledge.Search in Google Scholar

Boviard T., Löffler E. (eds.) (2016), Public Management and Governance. Routledge, New York.Search in Google Scholar

Brandsen T., Pestoff V. (2006), Co-production, the third sector and the delivery of public services. [in:] Public Management Review, 8(4), 493–501.10.1080/14719030601022874Search in Google Scholar

Brzeski W., Kirejczyk K., Kozłowski E. (2014), Perspektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce Obecne i przyszłe problemy związane z zapewnieniem lepszych mieszkań dla polskich seniorów. REAS. Warszawa.Search in Google Scholar

European Commission (2013), Evidence on Demographic and Social Trends, Social Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy. SWD, 38 final.Search in Google Scholar

European Social Network (2015), Public social services in crisis: challenges and responses From 2008–2014: a response from ESN members. available at: http://www.esn-eu.org/userfiles/Documents/2015/2015_Public_Social_Services_in_Crisis_report_-_FINAL.pdf (23.01.2019).Search in Google Scholar

Gawłowski R. (2018), Co-Production of Public Services in Terms of the Polish Experience. [in:] Polish Political Science Yearbook, No. 47(1), 110–120, DOI: dx.doi.org/10.15804/ppsy2018108.10.15804/ppsy2018108Search in Google Scholar

Gerometta J., Häussermann H., Longo G. (2005), Social innovation and civil society in urban governance: Strategies for an inclusive city. [in:] Urban Studies, 42(11), 2007–2021.Search in Google Scholar

Giezek M., Iwański R. (2017), Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym. [in:] Handel Wewnętrzny, I, No. 4(369), 287–296.Search in Google Scholar

Gradzik B. (2017), Mieszkalnictwo senioralne a możliwości finansowe seniora. [in:] Społeczeństwo i Ekonomia, No. 2(8), 71–82.Search in Google Scholar

Groeger L., (2016), Programy wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych. [in:] Masierek E. (ed.), Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie. The determinants of housing policy in Poland and Ukraine, “Space – Society – Economy”, 18, Institute of the Built Environment and Spatial Policy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 131–146.10.18778/1733-3180.18.09Search in Google Scholar

Groeger L., Szczerek A. (2016), Mieszkalnictwo ludzi starych. Housing of the old people. [in:] Janiszewska A. (ed.), Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy. “Space – Society – Economy”, 14, Department of Population and Services Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 187–211.Search in Google Scholar

Hausner J., Jessop B., Mazur S. (2016), Governance. Wybór tekstów klasycznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Search in Google Scholar

Jancz A. (2016), Potrzeby mieszkaniowe osób starszych i ich opinie na temat budownictwa senioralnego. [in:] Studia i Prace WNEiZ US, No. 44/2, 305–316.Search in Google Scholar

Kazepov Y. (2005), Cities of Europe: Changing contexts, local arrangements and the challenge to urban cohesion. [in:] Kazepov Y. (ed.), Cities of Europe. Changing contexts, local arrangements and the challenge to urban cohesion. Blackwell, Oxford, 3–42.Search in Google Scholar

Kaźmierczak T. (2012), Udział mieszkańców w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi. [in:] Olech A. (ed.) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji społecznej w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.Search in Google Scholar

Kaźmierczak T. (2014), Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia). Expertise prepared within the Project “EAPN Poland – we create common Social Europe” co-financed by Switzerland within the Swiss Programme, implemented in 2013–2014.Search in Google Scholar

Kelly G., Mulgan, G., Muers S. (2002), Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform. Discussion paper prepared by the Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom.Search in Google Scholar

Klimczuk A. (2016), Modele “srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji. [in:] Problemy Zarządzania, 14, No. 2 (59), 41– 59.Search in Google Scholar

Kłobukowska J. (2014), Polityka mieszkaniowa wobec starzenia się społeczeństw – podstawowe wyzwania. ŚN–WOREJ, No. 89, 35–40.Search in Google Scholar

Kłusek M. (2016), Directions of development of the real estate market in the context of demographic changes in Poland. [in:] World Scientific News, No. 51, 26–35.Search in Google Scholar

Kobylińska U. (2015), Innowacje w administracji publicznej w Polsce na poziomie samorządu lokalnego. [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 402, 142–151.10.15611/pn.2015.402.14Search in Google Scholar

Matusek M. (2015), Współtworzenie wartości z klientem — systematyczny przegląd literatury. [in:] Zarządzanie organizacjami, No. 10, 5–11.10.33141/po.2015.10.01Search in Google Scholar

Mazur S. (2015), Współzarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Search in Google Scholar

Muzioł-Węcławowicz A. (2015), Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka mieszkaniowa. [in:] Salamon M., Muzioł-Węcławowicz A. (eds.), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej. Habitat for Humanity Poland, Warszawa, 13–90.Search in Google Scholar

Osborne S.P, Radnor Z., Strokosch K. (2016), Co-production and the co-creation of value in public services: a suitable case for treatment? [in:] Public Management Review, No. 18(5), 639–653.Search in Google Scholar

Pestoff V. (2012), Co-Production and the Third Sector Social Services in Europe. Some Crucial Conceptual Issues. [in:] Pestoff V., Brandsen T., Verschuere B. (eds.) New Public Governance, the Third Sector and Co-Production, Routledge.10.4324/9780203152294Search in Google Scholar

Podgórniak-Krzykacz A. (2015). Co-production for local public services – a case study of the cooperative Hallendad Norten-Hardenberg. [in:] Zarządzanie Publiczne, No. 2(30), 165–178.Search in Google Scholar

Prahalad C. K., Ramaswamy V. (2000), Co-opting customer competence. [in:] Harvard Business Review, 78(1), 79–90.Search in Google Scholar

Pytel S. (2014), Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast. Housing estate for senior citizen in the urban space. [in:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, No. 25, 155–165.Search in Google Scholar

Rojek-Adamek P. (2016), Miasta i społeczności przyjazne seniorom – działania lokalne w międzynarodowej skali. [in:] Herudzińska M. H., Błaszczak I. (eds.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku. Known and unknown faces of the old age as an area of challenges for twenty-first century societies. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 202–215.Search in Google Scholar

Stobiecka J. (2016), Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej. [in:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 44/2, 294–303.Search in Google Scholar

Szatur-Jaworska B., Zrałek M. (2017), Założenia aksjologiczne modelu wsparcia środowiskowego osób starszych – przegląd dokumentów międzynarodowych (the part of the chapter: Modele wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania). [in:] Szatur-Jaworska B., Błedowski P. (eds.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Propozycja modelu oraz wyniki badania antydyskryminacyjnego. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 14–21.Search in Google Scholar

Sześciło D. (2015a), Koprodukcja a ekonomia społeczna. Alternatywa rozłączna czy komplementarność? [in:] Ekonomia Społeczna, No. 1, 79–87.10.15678/ES.2015.1.06Search in Google Scholar

Sześciło D. (2015b), Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje państwo dobrobytu? Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.Search in Google Scholar

Sześciło D. (2015c), Współzarządzanie a usługi publiczne. [in:] Mazur S. (ed.), Współzarządzanie publiczne, Warszawa, 285–302.Search in Google Scholar

Sześciło D. (2015d), Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych. [in:] Zarządzanie Publiczne, No. 1(31), 13–21.10.15678/ZP.2015.31.1.02Search in Google Scholar

Together for Better Public Services: Partnering with Citizens and Civil Society (2011), OECD, Paris.Search in Google Scholar

Trutkowski C. (ed.) (2016), Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Warszawa.Search in Google Scholar

Verschuere B., Brandsen T., Pestoff , V. (2012), Co-production: The state of the art in research and the future agenda. [in:] VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, No. 23, 1083–1101.Search in Google Scholar

Voorberg W., Bekkers V., Tummers L. (2013), Co-creation and Co-production in Social Innovation: A Systematic Review and Future Research Agenda. Proceedings of the EGPA Conference.Search in Google Scholar

Voorberg W.H., Bekkers V.J.J.M., Tummers L.G. (2015), A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey. [in:] Public Management Review, 17(9), 1333–1357.Search in Google Scholar

Wiktorska-Święcka A., Kozak K. (2014), Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.Search in Google Scholar

http://bip.um.wroc.pl/artykul/631/22375/wroclawska-polityka-mobilnosci (Accessed: January 23, 2019).Search in Google Scholar

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/179742/0271ru07.pdf (Accessed: January 23, 2019).Search in Google Scholar

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/192216/0934ru07z.pdf (Accessed: January 23, 2019).Search in Google Scholar

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia/Strategia_2030_2str.pdf (Accessed: January 23, 2019).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo