1. bookVolume 74 (2022): Edition 1 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2657-3628
Première parution
27 Feb 2019
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Result of the Meeting of Voluntary Migrants with Forced Migrants at the Volunteering Background – Research Report

Publié en ligne: 16 Apr 2023
Volume & Edition: Volume 74 (2022) - Edition 1 (December 2022)
Pages: 45 - 60
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2657-3628
Première parution
27 Feb 2019
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Acienė, E. & Rauckiene-Michaelsson, A. (2022). Implementation of youth policy at the EU, national, and local level. In E. Bielecka (Ed.), Youth participation and solidarity – Handbook for students and teachers of social professions. Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

Becelewska, D. (2004). Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontaryjnej. Wychowanie na co Dzień, (6), 16–18. Search in Google Scholar

Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Search in Google Scholar

Eisenstadt, S.N. (1953). Analysis of Patterns of Immigration and Absorption of Immigrants. Population Studies, 2(7), 167–180. Search in Google Scholar

Gmitrzak, K. (2010). Wolontariat studencki – cele, doświadczenia, refleksje. In M. Danielak-Chomać, B. Dobrowolska, & A. Roguska (Eds.), Wolontariat w teorii i praktyce. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”. Search in Google Scholar

Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Search in Google Scholar

Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Search in Google Scholar

Kołodziejczyk, M. (2002). Wolontariat w Polsce, czyli dla każdego coś miłego. In J. Fabisiak (Ed.), Młodzieżowy wolontariat. Fundacja Świat na Tak. Search in Google Scholar

Kubaczyk, B. (2015). Mobilność międzynarodowa – szansa rozwoju dla studentów i pracowników naukowych. In P. Prüfer (Ed.), Erasmus. Relacja – internacjonalizacja. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża. Search in Google Scholar

Lalak, D. & Pilch, T. (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Żak Wydawnictwo Akademickie. Search in Google Scholar

Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., & Lofland, L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Trans. A. Kordasiewicz, S. Urbańska, & M. Żychlińska. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Matulayová, T. (2011). Fenomén dobrovol’nictva optikou andragogiky a sociálnej prace. In T. Matulayová (Ed.), Fenomén dobrovol’nictva v sociálnych službách. Prešovská univerzita v Prešove. Search in Google Scholar

Migracje (1996). In Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, (Vol. 4). Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Trans. S. Zabielski. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Search in Google Scholar

Narkiewicz-Niedbalec, E. & Kołodziejska, E. (2015). Pokonywanie barier i wykorzystywanie szans – doświadczenia uczestników programu Erasmus. In P. Prüfer (Ed.), Erasmus. Relacja – internacjonalizacja. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża. Search in Google Scholar

Przewłocka, J. (2011). Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia 1%. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor. Search in Google Scholar

Reykowski, J. (1989). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Wydawnictwo PWN. Search in Google Scholar

Roguska, A. (2010). Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa. In M. Danielak-Chomać, B. Dobrowolska, & A. Roguska (Eds.), Wolontariat w teorii i praktyce. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”. Search in Google Scholar

Tetwejer, P. (2014). Wolontariat studencki a ideał wychowawczy Janusza Korczaka. In M. Nowicka (Ed.), W dialogu z Korczakiem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Search in Google Scholar

Walczak, B. (2016). Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Winiecka, K. (2016). Strategia Migracja Adaptacja. Rodziny młodych migrantów polskich w Londynie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Katedra. Search in Google Scholar

Załuska, M. (1998). Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych. In M. Załuska & J. Boczoń (Eds.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Wydawnictwo “Śląsk”. Search in Google Scholar

Council Recommendation of 22 May 2018 on Key Competences For Lifelong Learning (Text With EEA Relevance) (2018/C 189/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC. Search in Google Scholar

Green Paper – Promoting the learning mobility of young people, Brussels, 2009. https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/54058424-b822-4f3e-89b0-fcdd323961db/language-en. Search in Google Scholar

The United Nations Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 1951. https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html. Search in Google Scholar

European Solidarity Corps. https://eusolidaritycorps.eupa.org.mt/. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD