1. bookVolume 100 (2023): Edition 1 (September 2023)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Self-Efficacy Versus Dispositional Optimism and Life Satisfaction of Fitness Industry Employees

Publié en ligne: 06 May 2023
Volume & Edition: Volume 100 (2023) - Edition 1 (September 2023)
Pages: 1 - 8
Reçu: 12 Dec 2022
Accepté: 11 Apr 2023
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1899-4849
Première parution
31 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Alexandris, K., Zahariadis, P.N., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2004). An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context. European Sport Management Quarterly, 4, 36–52. https://doi.org/10.1080/16184740408737466 Search in Google Scholar

Biesok, G., & Wyród-Wróbel, J. (2018). Satysfakcja z pracy i jej znaczenie w organizacjach [Work satisfaction and its importance in organizations]. In M. Jakubiec&A.Barcik (Eds), Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku: Monografia dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika [Multidimensionality of management of the XXI century: A monograph to celebrate the 45th anniversary of the scientific and research work of Prof. Ryszard Barcik] (pp. 26–37). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. Search in Google Scholar

Bodet, G. (2006). Investigating customer satisfaction in a health club context by an application of the Tetraclasse model. European Sport Management Quarterly, 6(2), 149–165. https://doi.org/10.1080/16184740600954148 Search in Google Scholar

Chang, K., & Lee, C. (2004). Relationship among service quality, customer satisfaction, and renewal intentions in health/fitness clubs. International Journal of Sport Management, 5, 306 –315. Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). Targets and standards of quality in sport service. Sport Management Review, 3(1), 1–22. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(00)70077-5 Search in Google Scholar

Chelladurai, P., Scott, F. L., & Haywood-Farmer, J. (1987). Dimensions of fitness services: Development of a model. Journal of Sport Management, 1(2), 159–172. https://doi.org/10.1123/jsm.1.2.159 Search in Google Scholar

Dziubiński, Z. (2022). Sport między liberalizmem a komunitaryzmem [Sport between liberalism and communitarianism]. In: Z. Dziubiński, & W. Firek (Eds.), Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalism [Physical culture and communitarianism and liberalism] (pp. 21–49). Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego i Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Search in Google Scholar

George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference. Routledge. Search in Google Scholar

Murray, D., & Howat, G. (1999). The relationships between service problems and perceptions of service quality, satisfaction, and behavioral intentions of Australian public sports and leisure center customers. Journal of Park and Recreation Administration, 77(20), 42 –64. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(02)70060-0 Search in Google Scholar

Huset-McGuire, A. M., Trail, G. T., & Anderson, D. F. (2003). A revised scale of attributes of fitness services. International Journal of Sport Management, 4(4), 261–280. Search in Google Scholar

Jo Hatch, M., & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(5/6), 356 –365. https://doi.org/10.1108/eb060636 Search in Google Scholar

Juczyński, Z. (2012). NPPPZ – Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia [NPPPZ – Tools of Measurement in Health Promotion and Psychology]. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Search in Google Scholar

Kim, D., & Kim, S. Y. (1995). QUESC: An instrument for assessing the service quality of sport centers in Korea. Journal of Sport Management, 9(2), 208 –220. https://doi.org/10.1123/jsm.9.2.208 Search in Google Scholar

Klimkowicz, M. (2021). Środowisko pracy a poczucie zadowolenia z pracy [Work environment and job satisfaction]. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 30(1), 115–124. Search in Google Scholar

Lam, E. T., Zhang, J. J., & Jensen, B. E. (2005). Service quality assessment scale (SQAS): An instrument for evaluating service quality of health-fitness clubs. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 9(2), 79 –111. https://doi.org/10.1207/s15327841mpee0902_2 Search in Google Scholar

Lentell, R. (2000). Untangling the tangibles: ‘physical evidence’ and customer satisfaction in local authority leisure centres. Managing Leisure, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/136067100375704 Search in Google Scholar

Leśniewska, A. (2017). Motywy podejmowania pracy w zawodzie trenera personalnego [Motives for taking up work as a personal Rainer]. Quality in Sport, 1(3), 18–26. Search in Google Scholar

Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Prentice Hall. Search in Google Scholar

Łuszczyk, M. (2017). Starożytne i średniowieczne rozumienie szczęścia [Ancient and medieval understanding of happiness]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (483), 80–87. https://doi.org/10.15611/pn.2017.483.07 Search in Google Scholar

MacIntosh, E., & Doherty, A. (2005). Leader intentions and employee perceptions of organizational culture in a private fitness corporation. European Sport Management Quarterly, 5(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/16184740500089557 Search in Google Scholar

Nowicki, G. J., Ślusarska, B., Zboina, B., & Deluga, A. (2017). Poczucie własnej skuteczności i umiejscowienie kontroli jako zasoby determinujące podejmowanie zachowań związanych ze zdrowie [Self-efficacy and locus of control as resources for determining health-related behaviors]. Acta Scientifica Academiae Ostroviensi. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 10(2), 18–37. Search in Google Scholar

Ogińska-Bulik, N., & Kaflik-Pieróg, M. (2003). [Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków Stress at work, self-efficacy and burnout syndrome in firefighters]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psycholigica, 7, 37–47. Search in Google Scholar

Ognińska-Bulik, N. (2014). Satisfaction with life and posttraumatic growth in persons after myocardial infarction. Health Psychology Report, 2(2), 105–114. https://doi.org/10.5114/hpr.2014.43917 Search in Google Scholar

Papadimitriou, D. A., & Karteroliotis, K. (2000). The service quality expectations in private sport and fitness centers: A re-examination of the factor structure. Sport Marketing Quarterly, 9(3), 157 –164. Search in Google Scholar

Paszyński, J. (2023, November 11). Powszechna Encyklopedia Filozofii; Eudajmonizm. Retrieved from http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/eudajmonizm.pdf Search in Google Scholar

Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. Psychological Assessment, 5(2), 164–172. Search in Google Scholar

Potoczny, W. (2020). Satysfakcja z życia u osób trenujących i nietrenujących karate [Life satisfaction in people who train and do not train karate]. Annales UniwersitatisPaedagogicaeCracoviensis. Studia Psychologica, 13(1), 161–174. https://doi.org/10.24917/20845596.13.9 Search in Google Scholar

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219–247. https://doi.org/10.1037/0278-6133.4.3.219 Search in Google Scholar

Schein, E. H. (1999). The Corporate Culture Survival Guide. CA: Jossey Bass. Search in Google Scholar

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychology Asociation. Search in Google Scholar

Şimşek, Ö.F. (2009). Happiness revisited: ontological well-being as a theory-based construct of subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 10(5), 505-522. https://doi.org/10.1007/s10902-008-9105-6 Search in Google Scholar

Smith, A. C., & Shilbury, D. (2004). Mapping cultural dimensions in Australian sporting organizations. Sport Management Review, 7(2), 133 –165. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(04)70048-0 Search in Google Scholar

Timoszyk-Tomczak, C., & Bugajska, B. (2013). Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości [Life satisfaction and future prospects in old age]. Opuscula Sociologica, 2(4), 83–95. Search in Google Scholar

Walczak, M., & Tomczak, M. (2011). Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej [Sense of quality of life as a result of satisfying psychological needs and differentiation of motivation for physical activity]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, (78), 219–240. Search in Google Scholar

Zielińska-Więczkowska, H., & Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych [Determinants of life satisfaction in late adulthood – in the light of native research reports]. Psychogeriatria Polska, 7(1), 11–16. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD