1. bookVolume 58 (2014): Edition 3 (November 2014)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

Publié en ligne: 20 Nov 2014
Volume & Edition: Volume 58 (2014) - Edition 3 (November 2014)
Pages: 88 - 94
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] Überla K. Faktorová analýza, ALFA:Bratislava, 1976.Search in Google Scholar

[2] Říčan P., Hampejsová O. Prolegomena k faktorové analýze, Státní pedagogické nakladatelství:Praha, 1972.Search in Google Scholar

[3] Chlada M. Zpracování signálů akustické emise pomocí umělých neuronových sítí, ČVUT:Praha, 2008.Search in Google Scholar

[4] Kochanovská A. Principy fázové kvantitativní analýzy. Materiálový sborník SVÚMT, Praha 1965.Search in Google Scholar

[5] L. S. Zevin, G. Kimmel Quantitative X-ray Diffractometry. Springer-Verlag:New York, 1955.Search in Google Scholar

[6] Camara, A. H. Aplikace faktorové analýzy na reálnou strukturu kovových materiálů, Hutnické listy 2013, 66 (3).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo