1. bookVolume 73 (2022): Edition 1 (June 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Developmental Stylistics

Publié en ligne: 13 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 73 (2022) - Edition 1 (June 2022)
Pages: 65 - 77
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

AMBRIDGE, Ben – LIEVEN, Elena V. M. (2011): Child language acquisition: contrasting theoretical approaches. Cambridge: Cambridge University Press. 463 p.10.1017/CBO9780511975073Search in Google Scholar

BURKE, Michael (ed.) (2018): The Routledge handbook of stylistics. London: Routledge – Taylor & Francis Group. 568 p.10.4324/9781315795331Search in Google Scholar

BOHUNICKÁ, Alena (2020a): Pragmatizácia štylistiky. In: Jazykovedný časopis, Vol. 71, No 2, pp. 281–291. DOI: https://doi.org/10.2478/jazcas-2020-0027.10.2478/jazcas-2020-0027Search in Google Scholar

BOHUNICKÁ, Alena (2020b): Funkčné jazykové štýly a ich klasifikácia. In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörenczik (eds.): Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Lidové noviny, pp. 38–51.Search in Google Scholar

CINKOVÁ, Silvie – NÁHLÍKOVÁ, Anežka (2019): Žánrová preference v narativech dětí mladšího školního věku. In: Slovo a slovesnost, Vol. 80, No 3, pp. 192–214.Search in Google Scholar

CUMMINGS, Louise (2009): Clinical Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 514 p.Search in Google Scholar

ČECHOVÁ, Marie (1997): Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů. 282 p.Search in Google Scholar

GIBBONS, Alison – WHITELEY, Sara (2018): Contemporary stylistics: language, cognition and interpretation. Edinburgh: Edinburgh University Press. 396 pp.10.1515/9780748682782Search in Google Scholar

HALL, Geoff (2018): Pedagogical stylistics. In: M. Burke (ed.): The Routledge handbook of stylistics. London: Routledge – Taylor & Francis Group, pp. 239–252.Search in Google Scholar

HALLIDAY, Michael A. K. – WEBSTER, Jonathan J. (2004): The language in early childhood. Vol. 4. in the Collected Works of M. A. K. Halliday. London: Continuum. 430 p. DOI: http://dx.doi.org/10.5040/978147421200710.5040/9781474212007Search in Google Scholar

HARČARÍKOVÁ, Petra – KLIMOVIČ, Martin (2011): Naratíva v detskej reči. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Kabinet výskumu detskej reči a kultúry. 188 p.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana – HOMOLÁČ, Jiří – CHVALOVSKÁ, Eliška – JÍLKOVÁ, Lucie – KADERKA, Petr – MAREŠ, Petr – MRÁZKOVÁ, Kamila (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia. 510 p.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga (2007): Čeština v dialogu generací. Praha: Academia. 455 p.Search in Google Scholar

JEFFRIES, Lesley – McINTYRE, Dan (2010): Stylistics. Cambridge: Cambridge University Press. 226 p.10.1017/CBO9780511762949Search in Google Scholar

JELÍNEK, Milan (1995): Stylistika. In: P. Karlík – M. Nekula – Z. Rusínová (eds.), Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 699–780.Search in Google Scholar

JÍLKOVÁ, Lucie – MRÁZKOVÁ, Kamila – ÖZÖRENCZIK, Helena (eds.) (2020): Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Lidové noviny. 561 p.Search in Google Scholar

KAPALKOVÁ, Svetlana – SLANČOVÁ, Daniela – BÓNOVÁ, Iveta – KESSELOVÁ, Jana – MIKULAJOVÁ, Marína (2010): Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov v Bratislave. 110 p.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana (2019): Personálna a sociálna deixa v ontogenéze reči dieťaťa raného veku. In: J. Kesselová (ed.): Personálna a sociálna deixa v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pp. 528–622.Search in Google Scholar

KLIMOVIČ, Martin – KOPČÍKOVÁ, Marta – LIPTÁKOVÁ, Ľudmila – VUŽŇÁKOVÁ, Katarína (2020): Implicitné jazykové znalosti dieťaťa. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 326 p.Search in Google Scholar

KORPIJAAKKO-HUHKA, Anna-Maija – KLIPPI, Anu (2010): Language and discourse skills of elderly people. In: G. Antos – E. Ventola (eds.): Handbook of Interpersonal Communication. Berlin – New York: De Gruyter Mouton, pp. 481–505.10.2307/j.ctv1chs2bd.15Search in Google Scholar

KŘÍSTEK, Michal (2016): Styl. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 1773–1775.Search in Google Scholar

LEHEČKOVÁ, Helena (2008): Imperfect language: How Come? and So What? In: Slavica Helsingiensia, Vol. 35, pp. 123–133.Search in Google Scholar

LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (2017): Jazyk ako nástroj stimulovania kognitívnych procesov dieťaťa mladšieho školského veku. In: O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková (eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 501–512.Search in Google Scholar

MAIN. Multilingual assessment instrument for narratives. Available on-line: https://main.leibniz-zas.de [Last access 23-10-2021].Search in Google Scholar

MISTRÍK, Josef (1997): Štylistika. 3rd ed. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 598 p.Search in Google Scholar

MUKAŘOVSKÝ, Jan (2000): Záměrnost a nezáměrnost v umění. In: M. Červenka – M. Jankovič (eds.): Jan Mukařovský, Studie I. Brno: Host, pp. 353–388.Search in Google Scholar

NIEDZIELSKI, Nancy A. – PRESTON, Dennis Richard (2003): Folk linguistics. Berlin: Gruyter 2003. 393 p.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga (2020): Štylistika v kontexte 21. storočia a… In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörenczik (eds.): Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Lidové noviny, pp. 57–67.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga (2018): Komunikačno-pragmatické východiská slovenskej interakčnej štylistiky. In: Jazykovedný časopis, Vol. 69, No 1, pp. 91–100. DOI: https://doi.org/10.2478/jazcas-2018-001410.2478/jazcas-2018-0014Search in Google Scholar

OWENS, Jr., Robert E. (2014): Language development: An Introduction. 8th ed. Harlow: Pearson. 512 p.Search in Google Scholar

PINE, Julian M. – LIEVEN, Elena V. M. – ROWLAND, Caroline F (1997): Stylistic variation at the ‘single-word’ stage: relations between maternal speech characteristics and children’s vocabulary composition and usage. In: Child development, Vol. 68, No 5, pp. 807–819. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1997.tb01963.x [Last Access 23-10-2021].10.1111/j.1467-8624.1997.tb01963.xSearch in Google Scholar

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie (2014): Stylistická analýza a raná dětská řeč. In: J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak (eds.): Registre jazyka a jazykovedy II: Na počesť Daniely Slančovej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pp. 10–15.Search in Google Scholar

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie (2020): Laická jazykověda. In: Časopis pro moderní filologii, Vol. 102, No 1, pp. 24–35. DOI: https://doi.org/10.14712/23366591.2020.1.2. [Last access 23-10-2021].10.14712/23366591.2020.1.2Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (ed.) (2018): Desať štúdií o detskej reči: lexika – gramatika – pragmatika. Bratislava – Prešov: Veda – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 687 p.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (ed.) (2008): Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 355 p.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (2004): Vývinová socioštylistika – terra (takmer) inkognita. In: V. Patráš (ed.): Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, pp. 74–85.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (2003): Východiská interaktívnej štylistiky: Od eklektizmu k integrácii. In: Slovenská reč, Vol. 68, No 4, pp. 207–220.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela (1999): Reč autority a lásky: reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 224 p.Search in Google Scholar

STEHLÍKOVÁ, Olga (2013): Agramatismus. In: P. Adámková – M. Friedová – M. Janečka (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 6: Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, pp. 181–196.Search in Google Scholar

VERÍSSIMO, Manuela – BLICHARSKI, Teresa – STRAYER, Francis F. (2012): Stylistic diversity in children’s communication with mothers at 30 months. In: Early child development and care, Vol. 182, No 5, pp. 571–589. DOI: https://doi.org/10.1080/03004430. 2011.566327 [Last access 23-10-2021].Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo