1. bookVolume 71 (2020): Edition 3 (December 2020)
    Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Computer supported research of Hungarian dialects in Slovakia

Publié en ligne: 18 Mar 2021
Volume & Edition: Volume 71 (2020) - Edition 3 (December 2020) - Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku
Pages: 337 - 350
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

BALOGH, Lajos – KISS, Gábor: A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépes feldolgozása [Počítačové spracovanie Atlasu maďarských nárečí]. In: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Ed. M. Kontra. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet 1992, s. 5 – 17.Search in Google Scholar

BODÓ, Csanád – VARGHA Fruzsina Sára: Régi nyelvatlaszok – új módszerek. Nyelvtechnológiai eljárások a nyelvföldrajzban [Staré jazykové atlasy – nové metódy. Využívanie jazykových technológií v geolingvistike]. In: Magyar Nyelv 2008, roč. 104, č. 3, s. 335 – 351.Search in Google Scholar

CS. NAGY, Lajos: Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza [Dialektologický atlas nárečia regiónu Medvesalja]. Nagykapos: Luminosus n.o. Kiadó 2011. 798 s.Search in Google Scholar

HAJDÚ, Mihály – KÁZMÉR, Miklós: Magyar nyelvjárási olvasókönyv [Maďarská nárečová čítanka]. Budapest: Tankönyvkiadó 1974. 295 s.Search in Google Scholar

GÁL, Noémi – HOCHBAUER, Mária: Vöő István dialektológiai kutatásainak digitális feldolgozási lehetőségeiről [O možnostiach digitálneho spracovania materiálov z nárečových výskumov Istvána Vöőa]. In: Hangok – helyek. Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. Eds. J. M. Bárth – F. S. Vargha. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 2011, s. 87 – 94.Search in Google Scholar

GÓSY, Mária: Fonetika, a beszéd tudománya [Fonetika – veda o reči]. Budapest: Osiris Kiadó 2004. 350 s.Search in Google Scholar

JUHÁSZ Dezső: A dialektológia számítógépes támogatása – Rövid hazai körkép [Počítačom podporovaná dialektológia – Krátky prehľad domácich výskumov]. In: Magyar Nyelvjárások 2014, roč. 52, s. 57 – 64.Search in Google Scholar

KISS, Jenő (ed.): Magyar dialektológia [Maďarská dialektológia]. Budapest: Osiris Kiadó 2001. 380 s.Search in Google Scholar

KONTRA, Miklós (ed.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon [Jazyk a spoločnosť v Maďarsku v období politických zmien]. Budapest: Osiris Kiadó 2003. 350 s.Search in Google Scholar

LANSTYÁK, István: A magyar beszélt nyelv sajátosságai [Špecifiká hovorovej podoby maďarského jazyka]. Pozsony: Stimul 2009. 314 s.Search in Google Scholar

MENYHÁRT, József: Kis kácsa fürdik. Egy csallóközi nyelvjárási jelenség vizsgálata [Kis kácsa fürdik. Skúmanie špecifického nárečového javu zo Žitného ostrova]. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Eds. Sz. Simon – T. Török. Komárom: Selye János Egyetem 2012, s. 131 – 144.Search in Google Scholar

MENYHÁRT, József – PRESINSZKY, Károly: A szórványos ö-zés vizsgálata a Csallóközben generációk és iskolázottság szerint [Skúmanie sporadického výskytu vokálu ö namiesto vokálu e na Žitnom ostrove podľa veku a vzdelanosti hovoriacich]. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Eds. M. Kontra – M. Németh – B. Sinkovics. Budapest: Gondolat Kiadó 2013, s. 444 – 458.Search in Google Scholar

MENYHÁRT, József – PRESINSZKY, Károly – SÁNDOR, Anna: Szlovákiai magyar nyelvjárások [Maďarské nárečia na Slovensku]. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem 2009. 220 s.Search in Google Scholar

MNyA = DEME, László – IMRE, Samu (eds.): A magyar nyelvjárások atlasza. 1 – 6. [Atlas maďarských nárečí. 1 – 6]. Budapest: Akadémiai Kiadó 1968 – 1977. 1162 s.Search in Google Scholar

PRESINSZKY, Károly: A csallóközi kȧlács. Az á előtti asszociatív illabiális ȧ-zás nyelvföldrajzi jellemzői a Csallóközben [Výslovnosť slova kȧlács na Žitnom ostrove. Geolingvistické špecifiká výskytu nelabializovaného vokálu ȧ v pozícii pred slabikou s dlhým á]. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Eds. Sz. Simon – T. Török. Komárom: Selye János Egyetem 2012, s. 111 – 129.Search in Google Scholar

PRESINSZKY, Károly: A magánhangzó-rövidülés vizsgálata a Csallóközben [Výskum skrátenia dlhých samohlások v nárečiach na Žitnom ostrove]. In: Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Eds. I. Kozmács – I. Vančo. Lakitelek: Antológia Kiadó 2016a, s. 189 – 199.Search in Google Scholar

PRESINSZKY, Károly: Az á előtti illabiális ȧ-zás a Csallóközben [Uplatňovanie nelabializovaného vokálu ȧ v pozícii pred dlhým á v nárečiach na Žitnom ostrove]. In: Magyar Nyelv 2016b, roč. 112, č. 2, s. 218 – 227.10.18349/MagyarNyelv.2016.2.218Search in Google Scholar

PRESINSZKY, Károly: Nyelvjárási hangoskönyv a nyelvtanórán [Nárečová audiočítanka na hodine gramatiky]. In: Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja 2018, roč. 25, č. 9, s. 12 – 13.Search in Google Scholar

SÁNDOR, Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza [Atlas maďarských nárečí z okolia Nitry]. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó 2004. 368 s.Search in Google Scholar

VARGHA, Fruzsina Sára: A magyar nyelvjárási hangoskönyv és elemzési lehetőségei [Maďarská nárečová audiokniha a možnosti jej analýzy]. In: Nyelv, területiség, társadalom. Ed. E. Zelliger. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 2007, s. 429 – 443.Search in Google Scholar

VARGHA, Fruzsina Sára: Beszélő térképlapok A magyar nyelvjárások atlaszából [Rozprávajúce listy z Atlasu maďarských nárečí]. In: Hangok – helyek. Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. Eds. J. M. Bárth – F. S. Vargha. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 2011, s. 151 – 169.Search in Google Scholar

VARGHA, Fruzsina Sára: A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése [Geografické vzory jazykovej podobnosti. Dialektometrické skúmanie maďarských nárečí]. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017. 130 s.Search in Google Scholar

VÉKÁS, Domokos: Számítógépes dialektológia [Počítačom podporovaná dialektológia]. In: V. Dialektológiai Szimpozion. Eds. M. Guttmann – Z. Molnár. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék 2007, s. 289 – 293.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Účasť slovenskej dialektológie na Slovanskom jazykovom atlase – perspektívy počítačovej podpory projektu. In: Slovenská reč, 2005, roč. 70 č. 1 – 2, s. 3 – 15.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Počítačové kartografovanie nárečí v Slovanskom jazykovom atlase. In: Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Eds. K. Gajdošová – A. Žáková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014, s. 147 – 153.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo